Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2021-06-03
A2021/01302
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21 utg.omr. 13, bet. 2020/21:AU1, rskr. 137, prop. 2020/21:84 utg.omr. 13, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:205). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet184 439
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)184 439
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län8 000
ap.4Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)8 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor9 000
ap.11Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF (ram)9 000
Disponeras av Socialstyrelsen186 600
ap.8Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS (ram)186 600
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län44 000
ap.1Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)44 000
Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten7 000
ap.6Jämställdhetsprojekt - del till Jämställdhetsmyndigheten (ram)7 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län får använda 30 000 000 kronor för att förbereda inrättandet av ett nationellt sektorsövergripande kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Därtill ska länsstyrelsen (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck) fortsatt bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. 

Arbetet ska fortsätta med att utveckla regionala resurscentrum för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet ska utvecklas mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts av arbetet hittills samt samordnas av Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som finns vid Länsstyrelsen Östergötland. För detta ändamål avsätts 10 000 000 kronor till Länsstyrelsen Östergötland att fördela.

Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck) har tilldelats 2 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 17 december 2020 (A2020/02649) samordna gemensamma myndighetsinsatser för att främja tillämpningen av nya bestämmelser mot hedersrelaterad brottslighet som trädde i kraft den 1 juli 2020.

Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck) har tilldelats 2 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 29 april 2021 (A2021/01029) genomföra insatser avseende könsstympning av flickor och kvinnor.

ap.4 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län har tilldelats 8 000 000 kronor i regeringsbeslut från den 3 juni 2021 (A2021/01299). Uppdraget handlar om att länsstyrelserna ska kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende.

ap.6 Jämställdhetsprojekt - del till Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten får använda 7 000 000 kronor för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Jämställdhetsmyndigheten för nya åtaganden.

ap.8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS

Socialstyrelsen får använda 23 300 000 kronor under 2021 för att fördela medel till organisationer inom det sociala området som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och flickor enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. Socialstyrelsen ska i redovisningen av uppdraget redovisa i vilken utsträckning medel främjat arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen får använda 100 000 000 kronor under 2021 för att fördela medel enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas för administrativa kostnader. 

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 14 november 2019 (S2019/04727) fortsätta arbetet med uppdraget om öppna insatser utan samtycke.

Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för 2021 tilldelats 2 000 000 kronor för att fortsätta att stödja organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för 2021 tilldelats 20 000 000 kronor för att fortsatt stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen får använda 20 000 000 kronor under 2021 för att fördela medel i enlighet med 1 § första stycket 2–4 förordningen (2021:133) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19. Av medlen får högst 750 000 kronor användas för administrativa kostnader.

Socialstyrelsen får använda 11 500 000 kronor för att under 2021 fortsätta fördela utvecklingsmedel samt tillhandahålla och kvalitetssäkra kompetensstöd för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck m.m. i enlighet med (S2020/01591) från den 18 mars 2021. Av de 11 500 000 kronorna ska 5 000 000 kronor fördelas till kommuner och 6 500 000 kronor till regioner. Vidare ska Socialstyrelsen på det sätt Socialstyrelsen finner lämpligt fördela 8 800 000 kronor som stimulansmedel till länsstyrelserna, Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) och Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) för deras arbete mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i regleringsbrevet för 2021 tilldelats 4 000 000 kronor för att i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län genomföra informationsinsatser rörande bland annat hedersrelaterat våld och förtryck, riktade till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga nyanlända och unga asylsökande i sitt arbete eller inom ideella engagemang.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tilldelats 5 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 3 juni 2021 (A2021/01300) ta fram ett kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete till fritidsledare och andra yrkesverksamma som arbetar med ungas fritid.

.

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton inom statsverkets checkräkning, det s.k. SCR-flödet, hos myndigheterna. Om inte annat anges ska detta förfarande gälla för rekvirering, redovisning och återbetalning av medel: Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för 2021 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Statistiska centralbyrån (SCB) får använda 250 000 kronor för att genomföra en kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Jämställdhetsmyndigheten får använda 2 000 000 kronor vardera för att i enlighet med regeringsbeslut från den 29 augusti 2019 (A2019/01517) fortsätta arbetet med förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m. I frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck ska det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland involveras i det fortsatta arbetet. I enlighet med nämnda uppdrag (A2019/01517) får Jämställdhetsmyndigheten lämna högst 1 000 000 kronor i bidrag till Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). Myndigheterna ska i redovisningen av uppdraget särskilt belysa hur arbetet har bidragit till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) får använda 2 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut II:11 från den 28 juni 2018 (S2018/03927) genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer så som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets barnahusverksamheter. Arbetet ska ske i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Inom ramen för uppdraget ska Linköpings universitet även samla in och sprida erfarenheter från barnahusverksamheternas utredningsarbete av hedersrelaterad brottslighet. I uppdraget ska synpunkter inhämtas från Jämställdhetsmyndigheten, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket. Uppdraget ska redovisas 31 januari 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Jämställdhetsmyndigheten har i regleringsbrevet för 2021 tilldelats 2 000 000 kronor för att fortsätta arbetet med effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten har i regleringsbrevet för 2021 tilldelats 500 000 kronor för att bl.a. planera och genomföra nationella aktiviteter för att belysa och sprida kunskap om den s.k. Peking-plattformens syfte samt dess tolv sakområden. 

Jämställdhetsmyndigheten har i regleringsbrevet för 2021 tilldelats 1 000 000 kronor för stärkt arbete mot prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck.  

Jämställdhetsmyndigheten får använda 2 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 7 maj 2020 (A2020/01054) fortsätta uppdraget om att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 5 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 1 oktober 2020 (A2020/02041) stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Jämställdhetsmyndigheten har i regleringsbrevet för 2021 tilldelats 5 000 000 kronor för att fortsätta erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska planeras i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län och genomföras i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns och Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) samt andra universitet och högskolor som Jämställdhetsmyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län bedömer relevanta.  

Barnombudsmannen får använda 1 500 000 kronor för att fortsätta uppdraget att kartlägga kunskap om pornografins inverkan på barn m.m. i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 21 februari 2020 (A2020/00346). Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Jämställdhetsmyndigheten får för att fortsätta uppdraget att utveckla och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 12 mars 2020 (S2020/00442) använda 4 000 000 kronor. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. 

Jämställdhetsmyndigheten får använda 750 000 kronor för att i enlighet med uppdraget om Istanbulkonventionen i Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2020 (A2019/02321) verka för kännedom bland kommuner, regioner och berörda statliga myndigheter om Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad av den så kallade Istanbulkonventionen 2019. Redovisningen av uppdraget ska särskilt belysa hur arbetet har bidragit till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) får under 2021 använda 20 000 000 kronor för att med anledning av den ökande mängden samtal stärka och utveckla arbetet med den nationella stödtelefonen för våldsutsatta och i övrigt tillse att våldsutsatta som söker hjälp får stöd. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Statens institutionsstyrelse har i regleringsbrevet för 2021 tilldelats 3 000 000 kronor för att utveckla kompetensen inom myndigheten om hedersrelaterat våld och förtryck samt det våldsförebyggande arbetet bland pojkar, unga män och ungas partnerrelationer inklusive kunskap om destruktiva maskulinitetsnormer, där förebyggande och återfallsförebyggande insatser är en central del.

Delegationen mot segregation har i regleringsbrevet för 2021 tilldelats 2 000 000 kronor för att analysera och beskriva den socioekonomiska segregationens konsekvenser avseende bibehållandet av traditioner och sedvänjor, som leder till hedersrelaterat våld och förtryck och motverkar jämställdhet.

Statens skolverk har i regleringsbrevet för 2021 tilldelats 11 000 000 kronor för att stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom skolväsendet, inklusive förskolan, genom kunskapshöjande insatser och stöd för olika personalgrupper inom skolan och förskolan.

Jämställdhetsmyndigheten har i regleringsbrevet för 2021 tilldelats 500 000 kronor för att att genomföra en sammanställning av befintlig forskning och kunskap om könsskillnader i utbildningsval.

Brottsoffermyndigheten, Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum), Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten har tillsammans tilldelats 6 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 17 december 2020 (A2020/02649) genomföra gemensamma insatser för att främja tillämpningen av de nya bestämmelser mot hedersrelaterad brottslighet som trädde i kraft den 1 juli 2020.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Migrationsverket, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens skolverk och Åklagarmyndigheten har tillsammans tilldelats 6 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 22 december 2020 (A2020/02708) bistå länsstyrelsen i Östergötlands län att  förbereda inrättandet av ett nationellt sektorsövergripande kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Insamlingsstiftelsen WONSA (World of no sexual abuse) har beviljats 3 000 000 kronor för att enligt regeringsbeslut från den 4 februari 2021 (A2021/00111) användas till nationell utbildning och kunskapsspridning inom ramen för psykisk hälsa.

Karolinska universitetssjukhuset har beviljats 4 000 000 kronor för att enligt regeringsbeslut från den 18 februari 2021 (A2021/00145) användas bland annat till att fortsatt driva hjälplinjen Preventell i syfte att förebygga sexuellt våld.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beviljats 20 000 000 kronor för att enligt regeringsbeslut från den 11 februari 2021 (A2020/02686) användas för att främja utvecklingen i riktning mot de jämställdhetspolitiska målen med fokus på att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Statistiska centralbyrån har tilldelats 4 500 000 kronor för att enligt regeringsbeslut från den 24 mars 2021 (A2019/01121) genomföra en studie av tidsanvändning bland kvinnor och män (TID).

Jämställdhetsmyndigheten har tilldelats 3 000 000 kronor för att enligt regeringsbeslut från den 22 april 2021 (A2021/00971) genomföra kunskapshöjande insatser gällande våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn.

10 000 000 har tillsammans tilldelats flera myndigheter för att enligt regeringsbeslut från den 29 april 2021 (A2021/01029) genomföra gemensamma och enskilda insatser avseende könsstympning av flickor och kvinnor.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tilldelats 500 000 kronor för att enligt regeringsbeslut från den 12 maj 2021 (A2021/01136) göra en analys om hat och hot mot kvinnor i svenska digitala miljöer.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 700 000 kronor för att fortsatt arbeta i enlighet med uppdraget om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med mera (S2020/01591) från den 18 mars 2021. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.10Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Märta Stenevi
Astrid Hofslagare
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA/OFA/SFÖ/K/ESA
Justitiedepartementet/KRIM
Socialdepartementet/FS/SOF/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Utbildningsdepartementet/UH/UF
Kulturdepartementet/CSM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum)
länsstyrelserna
Migrationsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Rättsmedicinalverket
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
Statistiska centralbyrån
Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK)
Åklagarmyndigheten
Sveriges Kommuner och Regioner