Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2021-03-18
S2021/02639
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
5 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 705 000
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)31 705 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Den 11 respektive den 13 december 2019 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Regioner en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2020 (dnr S2019/05190/FS). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i januari 2021 avseende kostnader i november 2020 i enlighet med bilaga.

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2020 (dnr S2019/05190) utbetala bidrag i februari 2021 avseende kostnader i december 2020 i enlighet med bilagaEnligt överenskommelsen ska staten och regionerna dela på återbäringen som genererats av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingått inom ramen för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets ärendehandläggning för vissa läkemedel år 2020. Utbetalningen av bidrag har därför justerats ner med det belopp som prognostiseras som statens andel av besparingsbeloppet. Utbetalningen har dessutom justerats för den reella kostnaden (valutakorrigering) för medlemskapet för International Horizon Scanning Initiative (IHSI) under 2020. Bidraget ska utbetalas till regionerna den första vardagen i februari.

Den 28 respektive den 29 januari 2021 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Regioner en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2021, regeringsbeslut I:2 från den 28 januari 2021 (dnr S2021/00821).

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i mars 2021 avseende kostnader i januari 2021 i enlighet med bilaga 1. Som en följd av vinst- och förlustdelningsmodellen i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2021 (dnr S2021/00821) har bidraget som ska utbetalas i mars minskat i enlighet med bilaga 1, kolumn Justering mars vinst-/förlustdelning hep C (kr). Bidraget ska utbetalas till regionerna den första vardagen i mars.

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingått (dnr S2021/00821) angående statens bidrag till regionerna för kostnaderna för läkemedelsförmånerna m.m. 2021. Sveriges Kommuner och Regioner får rekvirera medlen från Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis och under följande villkor. Medlen ska användas under 2021 för ersättning till E-hälsomyndigheten för kostnader för drift och utveckling av befintliga system för sortiments- och leveransinformation för dosdispenserade läkemedel (SOL-tjänsterna). Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga 2.

Regeringen beslutar att avsätta € 395 500 för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingått (dnr S2021/00821) angående statens bidrag till regionerna för kostnaderna för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2021. Sveriges Kommuner och Regioner får rekvirera medlen från Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis och under följande villkor. Medlen ska användas under 2021 för ersättning till International Horizon Scanning Initiative (IHSI). Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Senast den 31 mars 2022 ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga 2.

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2021 (S2021/00821) utbetala bidrag i april 2021 avseende kostnader i februari 2021 i enlighet med bilaga 3. Bidraget ska utbetalas till regionerna den första vardagen i april.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2792 625Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Tilde Eriksson
Kopia till

Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Samtliga regioner och Gotlands kommun
Sveriges Kommuner och Regioner