Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2021-03-04
Ju2021/00896
Kammarkollegiet
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:5
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2020/21:1 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FöU1, rskr. 2020/21:120, prop. 2020/21:84 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:200).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:5

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet396 671
ap.1Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (ram)396 671

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

1. Anslaget får användas för täckande av statens avgift till SOS Alarm Sverige AB för åtaganden enligt avtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige AB.

2. Kammarkollegiet ska efter rekvisition från SOS Alarm Sverige AB utbetala ersättning till SOS Alarm Sverige AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Åsa Thollén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, FS, FTS
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet, BSÄ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott
Riksgäldskontoret
SOS Alarm Sverige AB