Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2021-03-04
S2021/01091
S2021/01905 (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156, prop. 2020/21:77 utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:177, prop. 2020/21:84 utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:201).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen720 046
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (ram)19 708
ap.4Elektronisk kommunikation (ram)20 494
ap.8Övrig verksamhet (ram)29 494
ap.10Personligt ombud (ram)131 500
ap.11Habiliteringsersättning (ram)350 000
Disponeras av Kammarkollegiet35 150
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)35 150
Disponeras av Myndigheten för delaktighet37 103
ap.9del till MFD (ram)37 103
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län15 000
ap.12del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)15 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet215
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)215

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2021 för utbetalning till regionerna på grundval av antalet invånare i respektive region den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas i förskott engångsvis utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning under 2021 till regionerna i enlighet med
bilaga1. Medlen utbetalas i förskott engångsvis utan särskild rekvisition.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2021 för utbetalning i enlighet med förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet. 

ap.4 Elektronisk kommunikation

19 494 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 för utbetalning i enlighet med förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation och 1 000 000 kronor får användas i enlighet med förordningen (2014:299) om statsbidrag till samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

1. 25 000 000 kronor av tilldelade medel på anslagsposten får användas av Försäkringskassan i enlighet med förordningen (2020:1003) om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.  Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 6 Försöksverksamheter m.m.

2. 670 000 kronor har efter ansökan tilldelats Svenskt Demenscentrum i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 4 februari 2021 (dnr S2020/02726) om projektmedel för att införa ett standardiserat insatsförlopp för personer med demenssjukdom.

3. 1 700 000 har tilldelats Kammarkollegiet i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 4 februari 2021 (dnr S2020/02726) om utbetalning av medel till kommuner för att under 2021 införa insatsförlopp vid demenssjukdom.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att täcka vissa merkostnader som funktionshindersorganisationerna har till följd av arbete under 2021 kopplat till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

ap.8 Övrig verksamhet

1. 10 144 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 för utbetalning till den aktör som efter upphandling tilldelats uppdraget att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7. Socialstyrelsen får av dessa medel använda 125 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

2. 12 750 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 för utbetalning till den aktör som efter upphandling tilldelats uppdraget att ha nationellt ansvar för expertstöd, information m.m. inom området dövblindhet. Socialstyrelsen får av dessa medel använda 125 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

3. 2 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 21 mars 2019 (dnr S2019/01378) och uppdrag nr 15 under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020 i ett arbete om statistik på hjälpmedelsområdet.

4. 350 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med uppdrag nr 6 i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020 under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m om kompetens i LSS-boenden.

5. 1 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighetmed uppdrag nr 4 om uppföljning av den nationella strategin fördemenssjukdom under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

6. 750 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med uppdrag nr 4 om en Nationell strategi för anhöriga under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020.

7. 2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 4 under uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2021 om utbildnings och kunskapsmaterial om personlig assistans.

ap.9 del till MFD

1. 1 000 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2021 i enlighet med uppdrag nr 1 gällande stödfunktion om service- och signalhundar i myndighetens regleringsbrev för 2019.

2. 1 000 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2021 för arbetet med uppdrag nr 1 i myndighetens regleringsbrev för 2018 om stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

3. 25 903 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2021 för utbetalning till Synskadades Riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. Myndigheten för delaktighet ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.10 Personligt ombud

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Av medlen får Socialstyrelsen för eget arbete använda 1 500 000 kronor. 

ap.11 Habiliteringsersättning

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med uppdrag nr 2 om habiliteringsersättning under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2019.

ap.12 del till Länsstyrelsen i Örebro

1. 12 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Örebro län under 2021 i enlighet med uppdrag om Funktionshinderpolitik i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019.

2. 3 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Örebro län under 2021 i arbetet med Personliga ombud. Länsstyrelsen i Örebro fördelar medlen till övriga länsstyrelser utifrån de planer som länsstyrelserna ska lämna in till Länsstyrelsen i Örebro senast den 1 mars 2021 för hur verksamheten i länet ska stödjas och utvecklas. Vid fördelningen av dessa medel ska särskild hänsyn tas till att länsstyrelserna ska verka för att fler ombud inrättas. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.6050 0000
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Kristina Reinholdsson
Kopia till

Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Sveriges Kommuner och Regioner