Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2021-02-04
U2020/05059
U2021/00793
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120, prop. 2019/20:167 utg.omr. 16, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:295, prop. 2019/20:99 utg.omr. 16, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 584 821
ap.3Tolkutbildning (ram)18 950
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)9 303
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 873
ap.10Forskningsmedel (ram)1 000
ap.11Waldorflärarutbildning (ram)10 948
ap.12Praktiknära forskning - samverkan skola och högskola (ram)31 549
ap.15Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning (ram)242 771
ap.17Flexibla vägar in i läraryrket (ram)34 420
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)147 323
ap.19Kulturskolekliv (ram)23 108
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)106 747
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)19 804
ap.22Utveckling av VFU i lärarutbildningen (ram)56 691
ap.29Särskild kompletterande pedagogisk utbildning (ram)36 934
ap.8Arbetsintegrerad lärarutbildning (ram)30 000
ap.23Distansutbildning (ram)6 900
ap.27Återbetalning av avgift för högskoleprovet (ram)20 000
ap.28Sommarkurser (ram)127 000
ap.30Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (ram)210 000
ap.31Bristyrkesutbildningar (ram)223 000
ap.32Distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning (ram)50 000
ap.33Medel för validering inom kompletterande pedagogisk utbildning (ram)13 500
ap.34Livslångt lärande (ram)130 000
ap.35Korta kurser (ram)30 000

Villkor för anslag 2:64

ap.3 Tolkutbildning

Medlen på anslagsposten avser bidrag för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Från anslagsposten får Stockholms universitet tilldelas 243 840 kronor per helårsstudent som går utbildningen under 2020 utöver ordinarie ersättningsbelopp för utbildningen. Ersättningen lämnas för utbildningens första två år. Ersättningen lämnas för maximalt 77 helårsstudenter 2020.

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Medlen utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se. 

Stockholms universitet ska senast den 5 mars respektive den 5 november 2020 rekvirera medel från Kammarkollegiet som ersättning för bidragsberättigade helårsstudenter under vår- respektive höstterminen 2020. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid.

Stockholms universitet ska vid samma tillfällen redovisa underlag för utbetalning av bidrag till regeringen (Utbildningsdepartementet) med uppgift om antalet bidragsberättigade helårsstudenter vid utbildningen. I samband med redovisningen ska Stockholms universitet även lämna en prognos över antalet helårsstudenter vid utbildningen för de kommande tre åren. Av prognosen ska även det kommande bidragsbehovet framgå.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2020.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot andra länder än EU/EES-länderna och Schweiz. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2020.

ap.8 Arbetsintegrerad lärarutbildning

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala medel enligt nedanstående tabell:

Lärosäte

Kronor

Umeå universitet

3 000 000

Linköpings universitet

2 000 000

Karlstads universitet

3 000 000

Malmö universitet

3 000 000

Mälardalens högskola

2 500 000

Högskolan i Borås

2 000 000

Högskolan Dalarna

5 000 000

Högskolan i Gävle

1 500 000

Högskolan Kristianstad

3 000 000

Högskolan Väst

3 000 000

Södertörns högskola

2 000 000

Totalt

30 000 000

Medlen ska användas för att utveckla och bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning som möjliggör att studenterna kan arbeta vid en skola samtidigt som de studerar en förskollärar- eller lärarutbildning. Syftet med satsningen är att ge förutsättningar för denna studieform i hela landet, locka fler till lärarutbildningarna, ge studenterna erfarenhet inför det kommande yrkeslivet och öka kvaliteten i utbildningarna genom att kopplingen mellan teori och praktik stärks. Satsningen kan också vara ett verktyg för att möjliggöra för personer att karriärväxla och ställa om till läraryrket.

Studenterna som deltar i den arbetsintegrerade lärarutbildningen bör arbeta och studera parallellt under mer än hälften av utbildningens längd, men arbetstiden kan förläggas olika beroende på utbildningens upplägg. Med hänsyn till utbildningarnas totala längd ska lärosätena organisera utbildningen så effektivt som möjligt och därmed möjliggöra arbetsmetoder för att den verksamhetsförlagda utbildningen kan integreras och tillgodoräknas i skoltjänstgöringen. Medel avser ersättning för kostnader under 2020 utöver de ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer som lärosätena avräknar mot anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, såsom till exempel kostnader för att utveckla och genomföra utbildningen i arbetsintegrerad form, kostnader för samordning med deltagande huvudmän och informations- och rekryteringsinsatser för utbildningarna. Medel avser inte ersättning för studenternas lönekostnader eller forskning. Syftet med satsningen är att utveckla arbetssätt och samordningsformer som kan ingå i en varaktig struktur för arbetsintegrerad lärarutbildning.

Av de medel som tilldelas Högskolan Dalarna avser 2 000 000 kronor medel för att skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning. Högskolan Dalarna ska också arbeta för att ta fram arbetsmetoder som möjliggör för den verksamhetsförlagda utbildningen att valideras och tillgodoräknas inom ramen för utbildningarna. Detta arbete bör förankras inom nätverket.  

I budgetpropositionen för 2020 beräknar regeringen att 30 miljoner kronor ska avsättas årligen för arbetsintegrerad lärarutbildning 2020–2026.

Återrapportering

De lärosäten som får ta del av medel ska i årsredovisningen redovisa vilka utbildningar som ges som arbetsintegrerad lärarutbildning, hur många helårsstudenter som ingår per utbildning, prognos för perioden 2020–2026 över antal helårsstudenter och utvecklingen av antalet sökande till utbildningarna. Lärosätena bör också redovisa organiseringen av utbildningen samt vilka huvudmän och eventuella andra samarbetspartners som ingår i satsningen. Slutligen ska lärosätena redovisa de viktigaste erfarenheterna av satsningen samt områden för utveckling.

ap.10 Forskningsmedel

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 30 november 2020 utbetala 1 000 000 kronor som ett bidrag till Chalmers tekniska högskola AB. Bidraget ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna och betalas ut som engångsbelopp. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagets årsredovisning.

ap.11 Waldorflärarutbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för att finansiera utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Stiftelsen Waldorflärarhögskolan. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2020. Medlen ska användas för att årligen utbilda minst 140 helårsstudenter inom lärar- eller förskollärarutbildning med waldorfinriktning. Waldorflärarhögskolan får inte ta ut avgifter av studenter för sådan utbildning för vilken ersättning utgår.

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan är redovisningsskyldig för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2020 ska lämnas senast den 24 februari 2021 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas senast den 24 februari 2021 till Kammarkollegiet. Om antalet helårsstudenter vid stiftelsen Waldorflärarhögskolan under året understiger 140 ska 77 476 kronor återbetalas för varje understigande helårsstudent.

Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,

2. antal helårsstudenter,

3. efterfrågan på högskolans utbildningar, och

4. en redogörelse för högskolans arbete med att utveckla kvaliteten i utbildningarna.

ap.12 Praktiknära forskning - samverkan skola och högskola

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 betala ut medel för försöksverksamhet med praktiknära forskning i enlighet med regeringsuppdrag (U2017/01129/UH) enligt nedanstående tabell:

LärosäteKronor
Uppsala universitet9 955 084
Göteborgs universitet7 699 265
Umeå universitet7 699 265
Karlstads universitet6 195 386
Totalt31 549 000

I fördelningen i tabellen ingår ett fast belopp om 3 939 567 kronor.

ap.15 Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet helårsstudenter som deltagit i utbildning som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt sökande och antagna till utbildning enligt ovan. Av årsredovisningarna ska även framgå de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa: 

 1. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och
 2. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildningens gång och anledningen till detta.

Medverkande lärosäten ska redogöra för hur de arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet av sådan uppföljning samt lämna underlag för uppföljning och utvärdering av området som utförs av Universitetskanslersämbetet.

Medverkande universitet och högskolor ska bistå de lärosäten som har samordningsansvar för de kompletterande utbildningarna.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

1. Utbildningar utan samordningsansvarigt lärosäte

Kompletterande ekonomutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel kronor

Kompletterande ekonomutbildning

5

68 287

341 435

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ekonomutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildning

Antal helårsstudenter

Mälardalens högskola

Ekonom

5

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Ersättning för helårsstudenter som läser kompletterande ekonomutbildning vid Mälardalens högskola utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se. 

Mälardalens högskola ska rekvirera medel från Kammarkollegiet senast den 5 mars respektive den 15 oktober 2020. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid.

Lärosätet ska senast den 15 oktober 2020 även inkomma med redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid utbildningen 2020 uppdelat på vår- och hösttermin. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen uppdelat på vår- och hösttermin. Vidare ska högskolan göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöra för hur många helårsstudenter som lärosätet beräknar få ersättning för. 

Kompletterande juristutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel kronor

Kompletterande juristutbildning

50

67 399

3 369 950

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk juristutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 50 helårsstudenter och fördelas per lärosäte enligt tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Stockholms universitet

50

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Ersättning för helårsstudenter som läser kompletterande juristutbildning vid Stockholms universitet utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se.

Stockholms universitet ska rekvirera medel från Kammarkollegiet senast den 5 mars respektive den 15 oktober 2020. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid.

Lärosätet ska senast den 15 oktober 2020 även inkomma med redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid utbildningen uppdelat på vår- och hösttermin. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen, uppdelat på vår- och hösttermin. Vidare ska universitetet redovisa en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöra hur många helårsstudenter som universiteten beräknar få ersättning för.

2. Utbildningar med samordningsansvarigt lärosäte

Samordning av kompletterande utbildningar

De universitet som anges i tabellen ska samordna utbildningsinsatserna vid de medverkande lärosätena. Kammarkollegiet ska senast under januari utbetala medel till lärosätena för samordningsarbetet i enlighet med vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildningar som lärosätet ska samordna

Medel för samordning, kronor

Uppsala universitet

Apotekare, psykolog

600 000

Göteborgs universitet

Biomedicinsk analytiker

300 000

Stockholms universitet

Lärare och förskollärare, socionom/utbildning i socialt arbete

800 000

Karolinska institutet

Läkare, sjuksköterska, tandläkare

900 000

Kungl. Tekniska högskolan

Arkitekt, ingenjör

600 000

Totalt


3 200 000

Ersättning för helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Medlen rekvireras av de samordnande lärosätena på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se.

Universiteten ska inom ramen för sitt samordningsansvar rekvirera medel från Kammarkollegiet senast den 5 mars respektive den 15 oktober 2020. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid. För den kompletterande lärar- och förskollärarutbildningen gäller att rekvisition ska inkomma senast den 4 april respektive den 15 oktober 2020.

Universiteten ska senast den 15 oktober 2020 inkomma med redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte uppdelat på vår- och hösttermin. I redovisningarna ska även framgå antalet sökande och antagna till utbildningen, uppdelat på vår- och hösttermin på respektive lärosäte. Vidare ska samtliga medverkande lärosäten göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöra för hur många helårsstudenter som lärosätena beräknar få ersättning för. 

Kompletterande lärar- och förskollärarutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande lärar- och förskollärarutbildning

700

100 999

70 699 300

Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk lärar- och förskollärarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till totalt högst 700 helårsstudenter per år.

Kompletterande hälso- och sjukvårdsutbildningar

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande barnmorskeutbildning

15

154 736

2 321 040

Kompletterande fysioterapeututbildning

20

154 736

3 094 720

Karolinska institutet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk barnmorskeutbildning respektive fysioterapeututbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 15 (kompletterande barnmorskeutbildning) respektive 20 (kompletterande fysioterapeututbildning) helårsstudenter per år.

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 125 (kompletterande läkarutbildning), 125 (kompletterande sjuksköterskeutbildning) respektive 50 (kompletterande tandläkarutbildning) helårsstudenter per år. 

Utbildning

Lärosäten

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande läkarutbildning

Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet och Karolinska institutet

125

265 092

33 136 500

Kompletterande sjuksköterskeutbildning

Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle

125

147 239

18 404 875

Kompletterande tandläkarutbildning

Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Malmö universitet

50

384 623

19 231 150

Kompletterande biomedicinsk analytikerutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande biomedicinsk analytikerutbildning

75

210 112

15 758 400

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk biomedicinsk analytikerutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet

15

Göteborgs universitet

20

Linköpings universitet

20

Högskolan Kristianstad

20

Kompletterande apotekarutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande apotekarutbildning

130

157 584

20 485 920

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk apotekarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet

90

Göteborgs universitet

40

Uppsala universitet har även möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk receptarieutbildning inom ramen för det angivna antalet helårsstudenter.

Kammarkollegiet ska senast under december 2020, utöver de medel som Göteborgs universitet rekvirerat, utbetala 204 859 kronor till lärosätet som ersättning för 1,3 ytterligare helårsstudenter.

Kompletterande psykologutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande psykologutbildning

65

204 860

13 315 900

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk psykologutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Uppsala universitet

23

Lunds universitet

23

Umeå universitet

19

Kompletterande socionomutbildning/utbildning i socialt arbete

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande socionomutbildning/ utbildning i socialt arbete

60

99 803

5 988 180

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk socionomutbildning/utbildning i socialt arbete enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Antal helårsstudenter

Göteborgs universitet

20

Stockholms universitet

15

Umeå universitet

10

Malmö universitet

15

Kompletterande arkitektutbildning respektive ingenjörsutbildning

Utbildning

Beräknat antal helårsstudenter

Ersättning per helårsstudent

Beräknade medel, kronor

Kompletterande arkitektutbildning

40

178 596

7 143 840

Kompletterande ingenjörsutbildning

80

131 320

10 505 600

De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk arkitektutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ingenjörsutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Antalet helårsstudenter ska fördelas per lärosäte enligt vad som anges i tabellen.

Lärosäte

Utbildning

Antal helårsstudenter

Lunds universitet

Ingenjör

5

Kungl. Tekniska högskolan

Arkitekt

Ingenjör

35

65

Chalmers tekniska högskola AB

Arkitekt

Ingenjör

5

10

 

 

ap.17 Flexibla vägar in i läraryrket

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala medel för att utveckla poänggivande kompetensutveckling och flexibla utbildningsvägar i enlighet med ett regeringsuppdrag (U2018/03202/UH) samt för tillkommande kostnader för kartläggning och validering som sker i anslutning till kurserna. Medel ska utbetalas i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell: 

Fler vägar in i lärar- och förskolläraryrkenakronor
Göteborgs universitet1 750 000
Stockholms universitet1 750 000
Umeå universitet1 750 000
Linköpings universitet1 750 000
Karlstads universitet1 750 000
Malmö universitet1 750 000
Högskolan Dalarna1 750 000
Totalt12 250 000

Flexibla utbildningsvägar — kurser

Samtliga lärosäten som tilldelas medel för ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetens inom Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) ska i årsredovisningarna redogöra för antalet helårsstudenter som har deltagit i ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetensutveckling under året. Av årsredovisningarna ska även framgå kursernas ämnesområde, studieform och upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelad på nedlagda kostnader för planering, antagning, validering och undervisning, samt när så är relevant verksamhetsförlagd utbildning. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa: 

 1. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och
 2. för ämneskompletterande kurser, antalet studenter som efter studierna påbörjat en kompletterande pedagogisk utbildning.

Medverkande universitet och högskolor ska bistå Umeå universitet som har samordningsansvar för ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetens. Uppdrag att anordna och genomföra kurser kan också läggas på universitet och högskolor som inte ingår i det tidigare regeringsuppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket. Det bör därför framgå av redovisningen vilka lärosäten som ska få ersättning och för hur många helårsstudenter.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Samordningsansvar

Umeå universitet ska samordna utbildningsinsatserna vid de lärosäten som ger ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetensutveckling. Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 1 750 000 kronor till Umeå universitet för detta.  

Universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 5 mars och den 15 oktober 2020 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter som deltagit i ämneskompletterande kurser respektive poänggivande kompetensutveckling för vilka ersättning ska erhållas uppdelat på antagningstermin. Underlaget ska redovisa antal helårsstudenter för dessa kurser per lärosäte.

Av redovisningarna ska framgå antalet sökande och antagna till kurserna på respektive lärosäte. För samtliga medverkande universitet och högskolor ska det i redovisningen som lämnas senast den 15 oktober även göras en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och redogöras för hur många helårsstudenter som lärosätena beräknar få ersättning för. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av kurserna.

Högsta antal helårsstudenter samt ersättningsbelopp per helårsstudent framgår enligt tabeller nedan:

UtbildningBeräknat antal helårsstudenter 2020Ersättning per helårsstudent 2020Beräknade medel 2020, kronor
Ämneskompletterande kurser12383 75710 323 124

Kurserna ska riktas till högst 123 helårsstudenter per år.

UtbildningBeräknat antal helårsstudenter 2020Ersättning per helårsstudent 2020Beräknade medel 2020, kronor
Poänggivande kompetensutveckling12381 91410 095 901

Kurserna ska riktas till högst 123 helårsstudenter per år.

Kammarkollegiet ska senast under juni 2020 utbetala 1 279 906 kronor till Linköpings universitet som ersättning för 15, 625 helårsstudenter inom poänggivande kompetensutveckling. 

Kammarkollegiet ska senast under december 2020 utbetala medel enligt nedanstående tabell som ersättning för ämneskompletterande kurser och poänggivande kompetensutveckling:


Ämneskompletterande kurser
Poänggivande kompetensutveckling
Att utbetala
LärosäteHelårsstudenterKronorHelårsstudenterKronorTotalt kronor
Stockholms universitet9753 81322,751 863 5442 617 357
Umeå universitet10,75900 388

900 388
Linköpings universitet25,52 135 80416,51 351 5813 487 385
Karlstads universitet

1,75143 350143 350
Högskolan Dalarna7,5628 178

628 178
Mälardalens högskola4,38366 856

366 856
Totalt57,134 785 039413 358 4758 143 514

ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare

Medlen avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare och förskollärare enligt förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen. Utbildningarna ska enligt regeringens uppdrag anordnas av Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Malmö universitet (U2011/03713/UH). Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna sådan högskoleutbildning för vidareutbildning som avses i ovan nämnda förordning.

Medlen rekvireras på avsedd blankett som finns på Kammarkollegiets hemsida under Våra tjänster/Statsbidrag och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Medlen utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen undertecknas av behörig företrädare och skickas via e-post till bidrag@kammarkollegiet.se.

Umeå universitet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 15 maj respektive den 4 november 2020 rekvirera medel från Kammarkollegiet som ersättning för registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte för vilka ersättning ska lämnas. Rätten till ersättning förfaller om rekvisitionen inte har inkommit i tid. Umeå universitet ska vid samma tillfällen redovisa detta underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). 

Denna satsning berättigar lärosätena till en ersättning med 88 220 kronor per helårsstudent. De studenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Totalt kan ersättning utbetalas för högst 1 539 helårsstudenter.

Som ersättning för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/03713/UH) ska Kammarkollegiet under januari engångsvis utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

 • Göteborgs universitet 1 504 724 kronor,
 • Stockholms universitet 3 011 788 kronor,
 • Umeå universitet 2 443 376 kronor,
 • Linköpings universitet 1 428 388 kronor,
 • Karlstads universitet 1 114 152 kronor,
 • Malmö universitet 1 557 504 kronor, 
 • Högskolan Dalarna 1 122 264 kronor, och
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping 817 804 kronor.

Totalt 13 000 000 kronor

Kammarkollegiet ska senast under juli 2020 engångsvis utbetala medel för att möjliggöra ytterligare insatser för arbete med validering för antagning, tillgodoräknande och studieplanering inom ramen för uppdraget enligt nedanstående uppräkning:

Lärosäte

kronor

Göteborgs universitet

173 622

Stockholms universitet

347 514

Umeå universitet

281 928

Linköpings universitet

164 814

Karlstads universitet

128 556

Malmö universitet

179 712

Högskolan Dalarna

129 492

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

94 362

Totalt

1 500 000

Kammarkollegiet ska utbetala resterande medel från anslagsposten mot rekvisition under 2020.

ap.19 Kulturskolekliv

Medlen avser satsning på kulturskolekliv.

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 1 032 000 kronor till Statens kulturråd för kulturskolekliv i enlighet med regeringsuppdrag (U2018/00410/UH).

Särskilda medel till Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet och Stockholms konstnärliga högskola

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 betala ut medel enligt följande:

Lärosäte

kronor

varav utvecklingsmedel

Lunds universitet

4 640 000

1 500 000

Göteborgs universitet

5 934 000

1 500 000

Umeå universitet

4 640 000

1 500 000

Stockholms universitet

1 856 000

600 000

Stockholms konstnärliga högskola

1 856 000

600 000

 

Medlen ska användas till att ge eller utveckla utbildning som omfattar högst 90 högskolepoäng av relevans för kulturskolan. Medlen avser en särskild satsning på utbildning utöver de utbildningar av relevans för kulturskolan som ges inom ordinarie takbelopp. De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Av tabellen ovan framgår hur mycket av de medel som utbetalas under 2020 som högst får användas till utvecklingskostnader. Återstående medel avser ersättning för helårsstudenter.

Lärosätena ska senast den 15 oktober 2020 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). I underlaget ska lärosätena redovisa en prognos för antalet helårsstudenter inom ramen för satsningen 2021–2023 samt beräknade kostnader per helårsstudent. En utgångspunkt för den beräknade kostnaden är att den till minst 50 procent ska motsvara ersättningsbeloppet för utbildningsområdet Undervisning (budgetpropositionen för 2020, utg.omr. 16 avsnitt 5.7). 

Lärosätena ska i sina årsredovisningar redogöra för hur medlen har använts, inklusive vilka utbildningar som har utvecklats eller bedrivits samt antalet helårsstudenter som har deltagit inom ramen för satsningen. Lärosätena ska vidare redogöra för samarbete med kulturskolan och med andra lärosäten, utveckling av distansundervisning, validering och andra åtgärder som vidtagits för att öka tillgången till och bredda utbudet av utbildning av relevans för kulturskolan.

Särskilt bidrag till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut 

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 betala ut 3 150 000 kronor till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) som ersättning för helårsstudenter inom satsningen på ett kulturskolekliv samt för utvecklingsmedel för utbildning som omfattar högst 90 högskolepoäng av relevans för kulturskolan. Under 2020 avser högst 600 000 kronor ersättning för utvecklingskostnader. Återstående medel avser ersättning för helårsstudenter.

För den utbildning som SMI anordnar inom ramen för satsningen under 2020 ska bidrag utgå med 155 784 kronor per helårsstudent. De helårsstudenter som ersättningen inom ramen för satsningen avser ska inte räknas in i helårsstudenter för vilka regeringen årligen lämnar bidrag till SMI i enlighet med regleringsbrev avseende anslaget 2:63 inom utgiftsområde 16, ap. 7.

SMI ska senast den 15 oktober 2020 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet). I underlaget ska SMI redovisa en prognos för antalet helårsstudenter inom ramen för satsningen 2021–2023.

SMI ska senast den 1 mars 2021 redovisa hur bidraget för 2020 har använts, inklusive vilka utbildningar som har utvecklats eller bedrivits samt antalet helårsstudenter som har deltagit inom ramen för satsningen. SMI ska vidare redogöra för samarbete med kulturskolan och med universitet och högskolor, utveckling av distansundervisning, validering och andra åtgärder som vidtagits för att öka tillgången till och bredda utbudet av utbildning av relevans för kulturskolan.

ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

Medel för innovationskontor

Kammarkollegiet ska utbetala medel enligt tabellen nedan senast den 30 mars 2020 för perioden den 1 januari – den 31 december.

Lärosäte

Grundbelopp kronor

Belopp baserat på volym kronor

Belopp för stöd till högskolor kronor **

Belopp för prestation kronor

Belopp att utbetala kronor

Uppsala universitet

2 053 000

3 290 0001 779 0004 039 000

11 161 000

Lunds universitet

2 053 000

3 580 0002 372 0004 039 000

12 044 000

Umeå universitet

2 053 000

1 562 000593 0002 020 000

6 228 000

Linköpings universitet

2 053 000

1 679 000593 0003 029 000

7 354 000

Karolinska institutet

2 053 000

3 298 000593 0003 029 000

8 973 000

Kungl. Tekniska högskolan

2 053 000

2 309 0002 965 0005 049 000

12 376 000

Chalmers tekniska högskola

2 053 000

1 668 0003 558 0002 020 000

9 299 000

Mittuniversitetet*

2 053 000

1 965 000593 0005 049 000

9 660 000

Stockholms universitet

2 053 000

2 373 000593 0001 010 000

6 029 000

Göteborgs universitet

2 053 000

2 588 000593 0001 010 000

6 244 000

Sveriges lantbruksuniversitet

2 053 000

1 146 000593 0003 029 000

6 821 000

Luleå tekniska universitet

2 053 000

729 000593 0004 039 000

7 414 000

Malmö universitet

2 053 000

498 000593 0000

3 144 000

* Medlen ska användas för ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet.

**Uppsala universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. Lunds universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola. Kungl. Tekniska högskolan erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Handelshögskolan i Stockholm, Mälardalens högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan och Södertörns högskola. Chalmers tekniska högskola AB erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Stiftelsen Högskolan i Jönköping och Högskolan i Skövde. Övriga universitet erhåller medel för att stödja högskolor som inte är listade ovan eller för att bygga upp expertkompetens i ett område som sedan kan erbjudas till andra innovationskontor.

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 1 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser medverkan i ASEM-DUO under 2020. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2021 redovisa hur medlen har använts.

2. Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 300 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB. Medlen avser ett kontor för CDIO-initiative (Conceive — Design — Implement — Operate). CDIO-initiative utgör ett globalt nätverk för utveckling av ingenjörsutbildningen. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2020 ska lämnas senast den 1 mars 2021 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2021.

3. Kammarkollegiet ska senast den 11 september 2020 utbetala 6 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet för genomförande av uppdrag om att ta fram fler högskoleprov för att minska risk för smittspridning.

Resterande medel ska utbetalas efter särskilda beslut av regeringen.

ap.22 Utveckling av VFU i lärarutbildningen

Övningsskolor och övningsförskolor

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala medel som ersättning för verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar under 2020 enligt nedanstående tabell:

Lärosäte

Kronor

Chalmers tekniska högskola AB

148 793

Högskolan Dalarna

3 279 515

Göteborgs universitet

5 188 516

Högskolan i Halmstad

1 970 745

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

1 981 880

Karlstads universitet

1 036 489

Linköpings universitet

1 400 879

Linnéuniversitetet

1 463 635

Luleå tekniska universitet

1 981 880

Malmö universitet

5 855 553

Mittuniversitetet

3 279 515

Mälardalens högskola

5 032 638

Södertörns högskola

2 004 148

Umeå universitet

3 557 869

Örebro universitet

3 205 624

Totalt

41 387 679

Syftet med övningsskolorna eller övningsförskolorna är att de studenter som deltar ska fullgöra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning vid skolorna. Verksamheten avser studenter vid utbildningar som leder till grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Övningsskolor ska vara grundskolor, gymnasieskolor eller kommunal vuxenutbildning där det finns lärare som är handledare, och övningsförskolor ska vara förskolor där det finns förskollärare som är handledare. En handledare ska ha minst 7,5 högskolepoäng inom området handledarskap eller motsvarande. Lärosätena bör eftersträva en hög koncentration av studenter vid varje skola.

Högskolan ska sträva efter att det vid varje övningsskola eller övningsförskola finns så många lärare eller förskollärare som är handledare att var och en av dem handleder endast ett fåtal lärar- eller förskollärarstudenter. Om det inte finns tillräckligt många utbildade handledare, ska högskolan bidra med handledarutbildning.

Högskolan ska sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare används i den verksamhetsförlagda utbildningen och i högskolans lärar- eller förskollärarutbildning i övrigt. Vid högskolan ska det finnas lärare som har till uppgift att följa och bidra till studenternas utveckling under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Sådana lärare ska ge handledarna stöd för bedömning av studenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Högskolan ska reglera sina och huvudmännens åtaganden med anledning av verksamheten med övningsskolor eller övningsförskolor i avtal med huvudmännen.

Högskolan ska särskilt försäkra sig om att

 1. övningsskolornas eller övningsförskolornas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet,
 2. studenterna ges möjlighet att fullgöra verksamhetsförlagd utbildning vid övningsskolor eller övningsförskolor med olika förutsättningar, och
 3. lärarna eller förskollärarna har nödvändig lärar- eller förskollärarutbildning och handledarutbildning.

Verksamheten bör omfatta minst hälften av högskolans studenter vid de utbildningar som omfattas av högskolans övningsskolor och övningsförskolor.

Samtliga lärosäten som tilldelas medel för veksamhet med övningsskolor från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet helårsstudenter som deltagit i verksamheten med övningsskolor samt redogöra för verksamheten och de viktigare erfarenheterna av satsningen.

Kammarkollegiet ska senast under juni 2020 utbetala medel som ersättning för verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar under 2020 enligt nedanstående tabell:

LärosäteKronor
Uppsala universitet3 063 490
Lunds universitet634 901
Kungl. Tekniska högskolan285 643
Gymnastik- och idrottshögskolan387 926
Högskolan i Borås1 067 731
Högskolan i Gävle1 468 130
Högskolan Kristianstad1 663 964
Högskolan Väst961 706
Konstfack249 470
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm190 844
Stockholms konstnärliga högskola26 195
Totalt10 000 000

De universitet och högskolor som får medel ska använda medlen för att utveckla verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor under 2020. De lärosäten som tilldelas medel för att utveckla verksamhet med övningsskolor ska i årsredovisningarna redogöra för antalet helårsstudenter som deltagit i verksamheten med övningsskolor under 2020, redovisa en bedömning av verksamheten för de kommande två åren och prognos över antalet helårsstudenter som bedöms kunna omfattas av verksamheten kommande år samt redogöra för verksamheten och erfarenheterna av satsningen. 

Under förutsättning att riksdagen beslutar om medel för ändamålet under 2021 avser regeringen återkomma med ny fördelning för kommande år.

VFU-skolor vid Stockholms universitet

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 4 005 259 kronor till Stockholms universitet. Medlen ska användas för en verksamhet med särskilt utvalda skolor för verksamhetsförlagd utbildning, s.k. VFU-skolor, i syfte att höja kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningsdel.

Verksamheten ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt av Stockholms universitet. Stockholms universitet ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om verksamheten och i årsredovisningen redogöra för verksamheten och viktigare erfarenheter av densamma.

Regering avser att återkomma med beslut om fördelning av återstående medel.

ap.23 Distansutbildning

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 betala ut medel enligt följande:

Lärosäte

kronor

Linnéuniversitetet

2 300 000

Högskolan i Gävle

2 300 000

Mittuniversitetet

2 300 000

Totalt

6 900 000

 

Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen runt om i landet. Medlen ska användas till att genomföra utvecklingsåtgärder som syftar till att öka kvalitet och genomströmning i studier på distans, framför allt för studenter som läser professionsutbildningar. De åtgärder som genomförs ska bidra till att utveckla former för samverkan med kommuner eller andra aktörer som möjliggör ökad tillgång till högskolestudier utanför lärosätets huvudcampus och som kan ge studenter som helt eller delvis studerar på distans ett förbättrat stöd. Medlen ska också användas för att förbättra möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning vid studier på distans och för att hitta goda samverkansformer för VFU för att öka kvaliteten och tillgången till VFU. De åtgärder som vidtas bör syfta till att bygga upp varaktiga strukturer som långsiktigt kan öka kvaliteten i distansutbildningen.  

Lärosätena ska med stöd från UHR bidra till att sprida lärdomar från den verksamhet de har bedrivit under perioden till andra lärosäten för att på så vis kunna ge förutsättningar för att utvecklade arbetsformer kan användas av andra universitet och högskolor.  

Lärosätena ska i sina årsredovisningar för 2020 redogöra för vilka åtgärder som vidtagits samt hur medlen har använts. Lärosätena ska dessutom i en redovisning till regeringen ange planerade insatser för 2021–2022 under förutsättning att ytterligare medel lämnas för kommande år. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2020.

ap.27 Återbetalning av avgift för högskoleprovet

Kammarkollegiet ska senast den 15 juni 2020 utbetala 20 miljoner kronor till Universitets- och högskolerådet.

Regeringen anser att det finns särskilda skäl att återbetala avgiften för högskoleprovet till de personer som hade anmält sig till vårens provtillfälle. Medlen avser ersättning till Universitets- och högskolerådet för de kostnader som redan har uppstått för det inställda högskoleprovet och ska användas för att återbetala avgiften till de personer som hade anmält sig till vårens högskoleprov.

ap.28 Sommarkurser

Kammarkollegiet ska senast under juli 2020 engångsvis utbetala medel för att möjliggöra att fler kan studera sommarkurser enligt nedanstående uppräkning:

LärosäteKronor
Uppsala universitet18 203 298
Lunds universitet8 466 650
Göteborgs universitet8 466 650
Stockholms universitet11 429 978
Linköpings universitet2 963 328
Luleå tekniska universitet1 693 330
Karlstads universitet2 539 995
Linnéuniversitetet21 166 625
Örebro universitet1 947 330
Mittuniversitetet16 509 968
Sveriges lantbruksuniversitet2 116 663
Blekinge tekniska högskola846 665
Gymnastik- och idrottshögskolan846 665
Högskolan i Borås2 963 328
Högskolan Dalarna1 693 330
Högskolan i Gävle2 116 663
Högskolan i Halmstad2 031 996
Högskolan Kristianstad4 233 325
Högskolan i Skövde3 809 993
Högskolan Väst3 386 660
Kungl. Konsthögskolan592 911
Mälardalens högskola2 031 996
Chalmers tekniska högskola AB2 539 995
Stiftelsen Högskolan i Jönköping2 539 995
Enskilda högskolan Stockholm AB507 999
Akademi för ledarskap och teologi507 999
Sophiahemmet, Ideell förening846 665
Totalt127 000 000

Medel som tilldelas statliga universitet och högskolor ska användas för att finansiera sommarkurser under 2020. De helårsstudenter och helårsprestationer som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Ersättning per helårsstudent och helårsprestation avräknas enligt tabell under punkt 4 i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor. Om antalet redovisade helårsstudenter och helårsprestationer under året understiger utbetalade medel ska ej avräknade medel återbetalas senast den 24 februari 2021 till bankgiro nr 5052-5781 med upplysning om vilken anslagspost återbetalningen avser. Respektive lärosäte ska redovisa satsningen i enlighet med de riktlinjer som framgår av bilaga 1 till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor punkt 2.3. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska inte avräkna ersättning på motsvarande vis som övriga statliga universitet och högskolor. Medel som utbetalats till SLU och som inte använts för att finansiera studenter som läser sommarkurser under 2020 ska återbetalas senast den 24 februari 2021 till bankgiro nr 5052-5781 med upplysning om vilken anslagspost återbetalningen avser. SLU ska redovisa satsningen.

Medel som tilldelas enskilda utbildningsanordnare ska användas för att finansiera studenter som läser sommarkurser under 2020. De studenter som finansieras från denna satsning får ej finansieras från medel som ges som bidrag till de enskilda utbildningsanordnarna från annat anslag. Medel som utbetalats och som inte använts för att finansiera studenter som läser sommarkurser under 2020 ska återbetalas senast den 1 mars 2021 till bankgiro nr 5052-5781 med upplysning om vilken anslagspost återbetalningen avser. Utbildningsanordnarna ska redovisa satsningen i årsredovisning eller annan särskild redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021. För Stiftelsen Högskolan i Jönköping och Chalmers tekniska högskola AB framgår förutsättningar för användning av medel av de årliga avtalen.

ap.29 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterande ämnen och teknik.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala 12 000 000 kronor till organisationen Teach for Sweden för arbete med att bl.a. rekrytera studenter till sådan försöksverksamhet. Medlen ska rekvireras senast den 30 november 2020. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Teach for Sweden ska redovisa hur många kandidater som rekryterats samt hur många helårsstudenter som går i utbildning i samarbete med Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad jämfört med 2019. Även organisationens overhead-kostnader (OH-kostnader) för dessa helårsstudenter ska redovisas. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2020 ska lämnas senast den 1 mars 2021 till regeringen (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2021.

Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad har möjlighet att anordna försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med organisationen Teach for Sweden för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterande ämnen, teknik och språk. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 100 631 kronor per helårsstudent. Utbildningarna ska sammanlagt riktas till högst 120 helårsstudenter. 

Lärosätena ska senast den 5 november 2020 komma in med underlag till regeringen (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel. De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätena ska i årsredovisningen för 2020 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska senast under mars 2020 utbetala medel som ersättning för helårsstudenter inom särskild kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med organisationen Teach for Sweden under 2019 enligt nedanstående tabell:

LärosäteHelårsstudenterKronor
Karlstads universitet12,791 262 897
Luleå tekniska universitet58,535 779 311
Högskolan i Halmstad24,142 383 608
Totalt95,469 425 816

Kammarkollegiet ska senast under december 2020 utbetala medel som ersättning för helårsstudenter inom särskild kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med organisationen Teach for Sweden under 2020 enligt nedanstående tabell:

LärosäteHelårsstudenterKronor
Luleå tekniska universitet94,19 469 377
Högskolan i Halmstad10,761 082 790
Totalt104,8610 552 167

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 5 000 000 kronor till Göteborgs universitet för arbetet under 2020 med att öka rekryteringen av lärare i matematik, naturvetenskap, språk, estetiska ämnen och slöjd i projektet Brobyggaren. Göteborgs universitet ska i årsredovisningen för 2020 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska senast under januari 2020 utbetala 800 000 kronor till Högskolan i Halmstad för arbetet under 2020 med att öka rekryteringen av lärare i matematik och naturvetenskap i projektet Ämnesdidaktisk KPU. Högskolan i Halmstad ska i årsredovisningen för 2020 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Försöksverksamheterna kommer att utvärderas.

ap.30 Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning

Kammarkollegiet ska senast under juli 2020 engångsvis utbetala medel för behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning enligt nedanstående uppräkning:

Lärosätekronor
Uppsala universitet9 450 000
Lunds universitet9 450 000
Göteborgs universitet8 820 000
Stockholms universitet8 820 000
Umeå universitet4 515 000
Linköpings universitet14 700 000
Kungl. Tekniska högskolan37 170 000
Luleå tekniska universitet8 820 000
Karlstads universitet2 415 000
Linnéuniversitetet5 355 000
Örebro universitet3 570 000
Mittuniversitetet7 035 000
Malmö universitet5 880 000
Sveriges lantbruksuniversitet3 990 000
Blekinge tekniska högskola5 880 000
Högskolan i Borås7 035 000
Högskolan Dalarna2 310 000
Högskolan i Gävle6 405 000
Högskolan i Halmstad4 725 000
Högskolan Kristianstad3 570 000
Högskolan i Skövde9 450 000
Högskolan Väst4 095 000
Mälardalens högskola4 725 000
Chalmers tekniska högskola AB22 365 000
Stiftelsen Högskolan i Jönköping9 450 000
Totalt210 000 000

Medel som tilldelas de statliga universiteten och högskolorna ska användas för att finansiera utbildning som bedrivs i enlighet med förordningen (2018:1519) om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. De helårsstudenter och helårsprestationer som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Ersättning per helårsstudent och helårsprestation avräknas enligt tabell under punkt 4 i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor. Om antalet redovisade helårsstudenter och helårsprestationer under året understiger utbetalade medel får ej avräknade medel användas för att finansiera motsvarande utbildning under 2021. Ej avräknade medel återbetalas senast den 24 februari 2022 till bankgiro nr 5052-5781 med upplysning om vilken anslagspost återbetalningen avser. Respektive lärosäte ska redovisa satsningen i enlighet med de riktlinjer som framgår av bilaga 1 till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor punkt 2.3. SLU ska inte avräkna ersättning på motsvarande vis som övriga statliga universitet och högskolor. Medel som utbetalats till SLU och som inte använts för att finansiera studenter som läser behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning under 2020 får användas för att finansiera motsvarande utbildning under 2021. Medel som ej använts under 2021 ska återbetalas senast den 24 februari 2022 till bankgiro nr 5052-5781 med upplysning om vilken anslagspost återbetalningen avser. SLU ska redovisa satsningen.

Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna utbildning som bedrivs i enlighet med förordningen (2018:1519) om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning under 2020. Villkor för satsningen framgår av de årliga avtalen.   

ap.31 Bristyrkesutbildningar

Kammarkollegiet ska senast under juli 2020 engångsvis utbetala medel för att möjliggöra för fler att studera vid universitet och högskola enligt nedanstående uppräkning:

LärosäteKronor
Uppsala universitet18 444 230
Lunds universitet15 579 320
Göteborgs universitet13 549 100
Stockholms universitet12 699 200
Umeå universitet11 189 460
Linköpings universitet4 674 450
Karolinska institutet5 294 730
Kungl. Tekniska högskolan16 488 260
Luleå tekniska universitet4 189 660
Karlstads universitet8 839 560
Linnéuniversitetet9 509 540
Örebro universitet7 489 660
Mittuniversitetet5 109 740
Malmö universitet9 594 530
Sveriges lantbruksuniversitet3 389 860
Blekinge tekniska högskola2 924 750
Försvarshögskolan327 893
Gymnastik- och idrottshögskolan1 597 465
Högskolan i Borås6 819 680
Högskolan Dalarna4 569 780
Högskolan i Gävle5 959 640
Högskolan i Halmstad5 314 810
Högskolan Kristianstad4 269 780
Högskolan i Skövde5 684 590
Högskolan Väst5 187 325
Konstfack1 355 720
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm455 720
Mälardalens högskola6 349 700
Stockholms konstnärliga högskola200 000
Södertörns högskola4 469 780
Chalmers tekniska högskola AB11 123 950
Stiftelsen Högskolan i Jönköping6 759 640
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB1 394 930
Stiftelsen Rödakorshemmet1 168 597
Sophiahemmet, Ideell förening1 024 950
Totalt223 000 000

Medel som tilldelas de statliga universiteten och högskolorna ska användas för att finansiera högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. I första hand ska medel användas för att öka antalet studenter inom programutbildningar riktade mot områden där det råder stor brist på arbetsmarknaden. I andra hand ska medel användas för att öka antalet studenter inom utbildningar som möjliggör omställning samt inom utbildningar där söktrycket är högt. De helårsstudenter och helårsprestationer som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Ersättning per helårsstudent och helårsprestation avräknas enligt tabell under punkt 4 i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor. Om antalet redovisade helårsstudenter och helårsprestationer under året understiger utbetalade medel ska ej avräknade medel återbetalas senast den 24 februari 2021 till bankgiro nr 5052-5781 med upplysning om vilken anslagspost återbetalningen avser. Respektive lärosäte ska redovisa satsningen i enlighet med de riktlinjer som framgår av bilaga 1 till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor punkt 2.3. Lärosätena ska även redovisa vilka utbildningar som byggts ut. Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan ska inte avräkna ersättning på motsvarande vis som övriga statliga universitet och högskolor. Medel som utbetalats till dessa lärosäten och som inte använts för att finansiera studenter som läser bristyrkesutbildningar under 2020 ska återbetalas senast den 24 februari 2021 till bankgiro nr 5052-5781 med upplysning om vilken anslagspost återbetalningen avser. Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan ska redovisa satsningen och beskriva vilka utbildningar som byggts ut.

De enskilda utbildningsanordnare som anges i ovanstående tabell har möjlighet att med särskilda medel anordna högskoleutbildning för studenter som läser bristyrkesutbildningar under 2020. De helårsstudenter som finansieras från denna satsning får ej finansieras från medel som ges som bidrag till de enskilda utbildningsanordnarna från annat anslag. Medel som utbetalats och som inte använts för att finansiera studenter som läser bristyrkesutbildningar under 2020 ska återbetalas senast den 1 mars 2021 till bankgiro nr 5052-5781 med upplysning om vilken anslagspost återbetalningen avser. Utbildningsanordnarna ska redovisa satsningen i årsredovisning eller annan särskild redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021. Av redovisningen bör även framgå vilka utbildningar som byggts ut. För Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping framgår villkor för användning av medel av de årliga avtalen.

ap.32 Distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning

Kammarkollegiet ska senast under juli 2020 engångsvis utbetala medel för att stärka universitet och högskolor i övergången till distansundervisning samt för att möjliggöra ett ökat utbud av öppen nätbaserad utbildning enligt nedanstående uppräkning:

LärosäteDistans, kronorÖppen nätbaserad utbildning, kronorTotalt, kronor
Uppsala universitet1 546 3492 020 6743 567 023
Lunds universitet1 689 0112 207 4383 896 449
Göteborgs universitet1 713 7482 239 7923 953 540
Stockholms universitet1 586 9892 073 5793 660 568
Umeå universitet1 102 6481 441 2132 543 861
Linköpings universitet1 196 5621 564 0552 760 617
Karolinska institutet495 319647 6181 142 937
Kungl. Tekniska högskolan880 0451 150 3752 030 420
Luleå tekniska universitet511 945
511 945
Karlstads universitet555 659726 1741 281 833
Linnéuniversitetet889 3931 162 3162 051 709
Örebro universitet629 323822 5441 451 867
Mittuniversitetet467 523610 9871 078 510
Malmö universitet774 2821 011 9111 786 193
Sveriges lantbruksuniversitet510 763668 3451 179 108
Blekinge tekniska högskola187 864245 578433 442
Försvarshögskolan117 698154 047271 745
Gymnastik- och idrottshögskolan67 72788 573156 300
Högskolan i Borås396 612518 384914 996
Högskolan Dalarna364 745476 650841 395
Högskolan i Gävle386 116504 593890 709
Högskolan i Halmstad341 690446 512788 202
Högskolan Kristianstad346 466452 748799 214
Högskolan i Skövde244 216319 195563 411
Högskolan Väst317 943415 475733 418
Konstfack86 949113 773200 722
Kungl. Konsthögskolan32 60842 67775 285
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm73 94696 742170 688
Mälardalens högskola498 752651 8281 150 580
Stockholms konstnärliga högskola93 959123 006216 965
Södertörns högskola399 782522 321922 103
Chalmers tekniska högskola AB668 310873 6621 541 972
Stiftelsen Högskolan i Jönköping464 642607 2151 071 857
Handelshögskolan i Stockholm92 622
92 622
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB80 214
80 214
Stiftelsen Rödakorshemmet69 035
69 035
Sophiahemmet, Ideell förening57 720
57 720
Enskilda Högskolan Stockholm AB16 365
16 365
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut7 166
7 166
Akademi för Ledarskap och Teologi7 713
7 713
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen5 082
5 082
Ericastiftelsen3 638
3 638
Beckmans skola AB16 473
16 473
Newmaninstitutet AB4 388
4 388
Totalt20 000 00025 000 00045 000 000

Syftet med satsningen är att stödja lärosätena i den övergång till distansundervisning som skett under våren 2020. Medlen ska användas till åtgärder som stärker lärosätenas kapacitet att bedriva utbildning i form av distansundervisning. Medlen kan exempelvis användas för investeringar i stärkt it-infrastruktur eller it-stöd till lärare och studerande eller pedagogiskt stöd till undervisande lärare i distansutbildning för att öka undervisningens kvalitet. Lärosätena avgör vilka områden som är mest prioriterade utifrån satsningens syfte i förhållande till de utmaningar som respektive lärosäte har. De enskilda utbildningsanordnare som anges i ovanstående tabell ska redovisa satsningen i årsredovisning eller annan särskild redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

Universitet och högskolor kan genom öppen nätbaserad utbildning (i enlighet med 11 kap. högskoleförordningen) erbjuda undervisning som öppen för allmänheten, utan förkunskapskrav. Fler bör få möjlighet att ta del av sådan utbildning. De universitet och högskolor som tar del av satsningen ska därför även använda medel i syfte att möjliggöra ett ökat utbud av öppen nätbaserad utbildning, exempelvis genom att ordinarie distanskurser helt eller till någon del tillgängliggörs på detta sätt. För att möjliggöra att fler kan ta del av denna utbildningsform bör universitet och högskolor även informera om utbudet av öppen nätbaserad utbildning. Medlen kan även användas för validering av öppen nätbaserad utbildning.

Statliga universitet och högskolor samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska i sina årsredovisningar redogöra för vilka satsningar som gjorts för att stärka sin kapacitet att bedriva distansutbildning och öppen nätbaserad utbildning samt resultatet av dessa satsningar.

Universitet och högskolor som får ta del av medel ska särskilt redovisa sitt utbud av öppen nätbaserad utbildning i form av

 • totalt antal öppna nätbaserade utbildningar vid lärosätet (varav antal nya öppna nätbaserade utbildningar under 2020)
 • uppskattning av totalt antal deltagare i lärosätets öppna nätbaserade utbildningar
 • inriktningen på lärosätets utbud av öppen nätbaserad utbildning

Öppen nätbaserad utbildning för personer inom hotell-, restaurang- och besöksnäringen

Kammarkollegiet ska senast under juli 2020 engångsvis utbetala 5 000 000 kronor till Luleå tekniska universitet för att möjliggöra ett utbud av öppen nätbaserad utbildning som riktar sig till personer inom hotell-, restaurang- och besöksnäringen. Syftet är att möjliggöra ett kunskapslyft för sektorn genom att erbjuda utbildning inom relevanta områden såsom redovisning och ekonomi, it, ledarskap m.m. Medlen kan även användas för validering av utbildningen. Kunskapslyftet bör möjliggöra relevant fort- och vidareutbildning i öppen nätbaserad form, men även kunna motivera deltagarna till fortsatta studier inom ordinarie utbildningssystem.

Luleå tekniska universitet ska redovisa satsningen i årsredovisningen och särskilt redogöra för antalet deltagare, vilket utbildningsutbud som har erbjudits, vilka andra lärosäten och utbildningsanordnare som universitetet samarbetat med samt viktiga erfarenheter av arbetet.

ap.33 Medel för validering inom kompletterande pedagogisk utbildning

Kammarkollegiet ska senast under juli 2020 utbetala medel enligt nedanstående tabell:

Lärosätekronor
Uppsala universitet1 173 913
Lunds universitet586 957
Göteborgs universitet1 173 913
Stockholms universitet1 173 913
Umeå universitet1 173 913
Linköpings universitet586 957
Luleå tekniska universitet586 957
Karlstads universitet1 173 913
Linnéuniversitetet586 957
Malmö universitet586 957
Gymnastik- och idrottshögskolan586 957
Högskolan Dalarna586 957
Högskolan i Gävle586 957
Högskolan i Halmstad391 303
Högskolan Väst391 304
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm391 304
Mälardalens högskola586 957
Södertörns högskola391 303
Chalmers tekniska högskola AB391 304
Stiftelsen Högskolan i Jönköping391 304
Totalt13 500 000

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) fyller en viktig funktion för personer som redan har ämneskunskaper och som vill utbilda sig till ämneslärare. Medlen ska användas för att täcka kostnader vid validering av sökandes reella kompetens för behörighet till utbildning som ges enligt förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen. Syftet med satsningen är att möjliggöra att fler blir behöriga att påbörja en KPU.

Många som söker KPU bedöms i dag inte uppfylla kraven för särskild behörighet då de inte bedöms uppfylla kraven på tillräckliga ämneskunskaper. Enligt förordningen om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen uppfylls kraven för särskild behörighet till utbildningen genom bl.a. ämneskunskaper i ett undervisningsämne som uppnåtts genom ämnesstudier (5 och 6 §§). Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (7 §). Det är angeläget att lärosäten som erbjuder KPU prövar om den sökande uppfyller kraven för särskild behörighet på andra grunder än genom ämneskurser med högskolepoäng. Den sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen uppfyller kraven för särskild behörighet enligt 7 §.

Återrapportering

De lärosäten som får ta del av medel ska i årsredovisningen redovisa arbetet och resultatet av satsningen samt hur många studenter som har antagits genom bedömning av reell kompetens.

ap.34 Livslångt lärande

Kammarkollegiet ska senast under juli 2020 engångsvis utbetala medel för en särskild satsning på livslångt lärande enligt nedanstående uppräkning:

LärosäteKronor
Uppsala universitet11 000 000
Lunds universitet11 300 000
Göteborgs universitet11 400 000
Stockholms universitet11 700 000
Umeå universitet7 200 000
Linköpings universitet7 600 000
Karolinska institutet2 800 000
Kungl. Tekniska högskolan5 500 000
Luleå tekniska universitet3 200 000
Karlstads universitet3 800 000
Linnéuniversitetet6 100 000
Örebro universitet4 100 000
Mittuniversitetet3 200 000
Malmö universitet5 300 000
Sveriges lantbruksuniversitet1 700 000
Blekinge tekniska högskola1 200 000
Försvarshögskolan300 000
Gymnastik- och idrottshögskolan300 000
Högskolan i Borås2 600 000
Högskolan Dalarna2 600 000
Högskolan i Gävle2 700 000
Högskolan i Halmstad2 400 000
Högskolan Kristianstad2 500 000
Högskolan i Skövde1 600 000
Högskolan Väst2 300 000
Konstfack300 000
Kungl. Konsthögskolan100 000
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm300 000
Mälardalens högskola3 400 000
Stockholms konstnärliga högskola200 000
Södertörns högskola3 000 000
Chalmers tekniska högskola AB4 000 000
Stiftelsen Högskolan i Jönköping3 200 000
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB400 000
Stiftelsen Rödakorshemmet400 000
Sophiahemmet, Ideell förening300 000
Totalt130 000 000

Medel som tilldelas de statliga universiteten och högskolorna ska användas för att finansiera högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. I första hand ska medel användas för att möjliggöra för att fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet ska kunna läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning för att på så sätt stärka det livslånga lärandet. De helårsstudenter som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Universitet och högskolor får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde. Medel som utbetalats till dessa lärosäten och som inte använts för att finansiera studenter som läser utbildning med inriktning mot livslångt lärande under 2020 får användas för att finansiera motsvarande utbildning under 2021. Ej avräknade medel ska återbetalas senast den 24 februari 2022 till bankgiro nr 5052-5781 med upplysning om vilken anslagspost återbetalningen avser. Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan ska inte avräkna ersättning på motsvarande vis som övriga statliga universitet och högskolor. Medel som utbetalats till dessa lärosäten och som inte använts för att finansiera studenter som läser utbildning med inriktning mot livslångt lärande under 2020 får användas för att finansiera motsvarande utbildning under 2021. Medel som ej använts under 2021 ska återbetalas senast den 24 februari 2022 till bankgiro nr 5052-5781 med upplysning om vilken anslagspost återbetalningen avser. De statliga universiteten och högskolorna ska redovisa antal helårsstudenter för 2020.

De enskilda utbildningsanordnare som anges i ovanstående tabell har möjlighet att med särskilda medel anordna högskoleutbildning för studenter som läser kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning under 2020. De helårsstudenter som finansieras från denna satsning får ej finansieras från medel som ges som bidrag till de enskilda utbildningsanordnarna från annat anslag. Medel som utbetalats och som inte använts för att finansiera studenter som läser utbildning med inriktning mot livslångt lärande under 2020 får användas för att finansiera motsvarande utbildning under 2021. Medel som ej använts under 2021 ska återbetalas senast den 1 mars 2022 till bankgiro nr 5052-5781 med upplysning om vilken anslagspost återbetalningen avser. Utbildningsanordnarna ska redovisa satsningen i årsredovisning eller annan särskild redovisning till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021. Av redovisningen bör även framgå antal helårsstudenter under 2020. För Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping framgår villkor för användning av medel av de årliga avtalen.

ap.35 Korta kurser

Kammarkollegiet ska senast under juli 2020 engångsvis utbetala medel för en särskild satsning på korta kurser för yrkesverksamma enligt nedanstående uppräkning:

LärosäteKronor
Uppsala universitet627 730
Lunds universitet2 513 368
Göteborgs universitet670 090
Stockholms universitet223 363
Umeå universitet627 730
Linköpings universitet223 363
Kungl. Tekniska högskolan2 670 180
Luleå tekniska universitet717 217
Karlstads universitet1 451 861
Linnéuniversitetet1 428 202
Örebro universitet3 177 882
Mittuniversitetet1 595 638
Blekinge tekniska högskola1 428 201
Högskolan i Borås483 953
Högskolan i Gävle717 217
Högskolan i Halmstad1 723 245
Högskolan Kristianstad627 730
Högskolan i Skövde967 907
Högskolan Väst1 227 929
Mälardalens högskola3 028 973
Chalmers tekniska högskola AB2 900 314
Stiftelsen Högskolan i Jönköping967 907
Totalt30 000 000

Medel som tilldelas de statliga universiteten och högskolorna ska användas för att erbjuda kurser för yrkesverksamma och för att ge personer som blivit permitterade möjlighet att vidareutbilda sig under permitteringstiden. Kurserna ska bygga vidare på det kursutbud som tidigare tagits fram inom ramen för Vinnovas pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister, det kursutbud som Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) utvecklat i samarbete med lärosäten samt det kursutbud för yrkesverksamma som tagits fram inom ramen för satsningen med namnet AI Competence for Sweden. De statliga universiteten och högskolorna ska redovisa resultatet av satsningen, vilka kurser som erbjudits samt antal deltagare i kurserna under 2020. Medel som utbetalats till dessa lärosäten och som inte använts för att finansiera kurser för yrkesverksamma under 2020 får användas för att finansiera motsvarande kurser under 2021.

Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna kurser för yrkesverksamma under 2020. För Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping framgår villkor för användning av medel av de årliga avtalen. Resultatet av satsningen, vilka kurser som erbjudits samt antal deltagare i kurserna under 2020 ska redovisas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.80Inget0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.1503 %0
ap.1703 %0
ap.1803 %0
ap.1903 %0
ap.2003 %0
ap.2124 2373 %0
ap.2203 %0
ap.230Inget0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
ap.2903 %0
ap.300Inget0
ap.310Inget0
ap.320Inget0
ap.330Inget0
ap.340Inget0
ap.350Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:64 ap.12:64 ap.21100 %
2:64 ap.22:64 ap.21100 %
2:64 ap.62:64 ap.21100 %
2:64 ap.492:64 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.1ram
ap.2ram
ap.6ram
ap.49ram
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Ulrika Nord
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Statliga universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Riksgäldskontoret
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut