Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2021-03-04
S2021/02141
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen190 750
ap.1del till Socialstyrelsen (ram)190 750
Disponeras av Kammarkollegiet1 838 893
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)1 788 893
ap.5Asylsökande och nyanlända (ram)50 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten134 000
ap.4Del till Folkhälsomyndigheten (ram)134 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 del till Socialstyrelsen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får disponera 51 500 000 kronor under 2021 i enlighet med förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda högst 1 500 000 kronor för administration och uppföljning i samband med uppdraget. 

Socialstyrelsen får disponera 23 750 000 kronor under 2021 i enlighet med förordningen (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda högst 750 000 kronor för administration och uppföljning i samband med uppdraget.

Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 9 maj 2019 (dnr S2019/02244) angående uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med att förebygga suicid och att ge stöd till efterlevande. 

Socialstyrelsen får använda 17 750 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 19 september 2019 (dnr S2019/00643, dnr S2019/03898) angående uppdrag om utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 15 000 000 kronor till medverkande regioner och verksamheter i samband med utvecklingsarbetet. 

Socialstyrelsen får använda 500 000 kronor under 2021 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen angående uppdrag att utreda förutsättningarna enligt gällande rätt för specialister inom äldrepsykiatri med geriatrik som basspecialitet att få uppdrag att fullgöra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt 39 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. 

Socialstyrelsen får använda 15 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen angående uppdrag att genomföra kartläggningar och analyser inom området psykisk ohälsa. 

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:12 från den 27 februari 2020 (dnr S2020/1044) angående uppdrag att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023. 

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 30 juli 2020 (dnr S2020/06171) angående uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 

Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 8 oktober 2020 (dnr S2020/07505) angående uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser som bidrar till att skapa förutsättningar för att placerade barn och unga får tillgång till en god hälso- och sjukvård, tandvård och en obruten skolgång. 

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 1 februari 2018 (dnr S2018/00723) angående uppdrag att följa, analysera och stödja överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020. 

Socialstyrelsen får använda 750 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 4 april 2019 (dnr S2017/05940) angående uppdrag att kartlägga akutmottagningarnas rutiner för planering av fortsatt vård, behandling och uppföljning vid narkotikarelaterad överdos. 

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 19 september 2019 (dnr S2019/03899) angående uppdrag att analysera förslag om sänkt åldersgräns för vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen m.m. 

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 3 oktober 2019 (dnr S2019/02042, dnr S2019/04110) angående uppdrag att kartlägga förskrivningen av pubertetshämmande och könskonträra läkemedel hos personer med könsdysfori. 

10 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen angående uppdrag rörande den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården inklusive den psykiatriska tvångsvården.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen angående uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet och den beprövade erfarenheten avseende metoden självvald inläggning i psykiatrin.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen för att genomföra en kartläggning och analys av hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten möter de adoptionsspecifika behoven hos adopterade samt för att lämna förslag på utvecklingsinsatser inom området. 

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 21 januari 2021 (dnr S2021/00581) angående uppdrag att beskriva, analysera och lämna förslag på hur nationella kvalitetsregister inom psykiatriområdet kan förbättras.

Socialstyrelsen får disponera 37 500 000 kronor under 2021 i enlighet med förordningen (2021:18) om statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda högst 1 500 000 kronor för administration och uppföljning i samband med uppdraget.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Arbetsmiljöverket får använda 1 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 24 september 2020 (dnr A2020/01980) angående uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser om arbetsmiljö med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd får använda 10 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd angående uppdrag att fördela medel till verksamhetsnära forskning inom området psykisk ohälsa. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 3 maj 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Linköpings universitet får använda 3 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 12 april 2018 (dnr S2018/02371) angående uppdrag om kompetensutveckling i psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Linköpings universitet får använda 3 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 30 april 2020 (dnr S2020/03862) angående uppdrag att digitalisera ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin m.fl. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 5 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering angående uppdrag att genomföra kunskapssammanställningar inom området psykisk ohälsa samt lämna underlag angående de regeringsuppdrag som Socialstyrelsen har inom området psykisk ohälsa samt angående egeninitierade initiativ inom området psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 2 500 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:11 från den 27 februari 2020 (S2020/1043) angående uppdrag att utvärdera insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Arbetsmiljöverket, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Sametinget, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Statens institutionsstyrelse, Statens medieråd, Statens skolverk, Trafikverket, Verket för innovationssystem och Vetenskapsrådet får använda 1 000 000 kronor vardera under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 30 juli 2020 (dnr S2020/06171) angående uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor under 2021 för kvalitetsregister inom psykiatriområdet i enlighet med regeringsbeslut I:32 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09781) angående överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om sammanhållen, jämlik och säker vård 2021. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. SKR får rekvirera medlen från Kammarkollegiet och dessa utbetalas engångsvis efter rekvisition. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 680 000 000 kronor under 2021 enlighet med regeringsbeslut I:34 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09779) angående överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. SKR får rekvirera medlen från Kammarkollegiet och dessa utbetalas engångsvis efter rekvisition. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 4 500 000 kronor till Region Stockholm under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 26 juli 2018 (dnr S2018/03855) angående en ansökan om medel för ett system för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi. Resultatet av arbetet ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2022 och slutredovisas senast den 1 februari 2023. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

7 900 000 kronor har tilldelats Statens Institutionsstyrelse i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Statens Institutionsstyrelse angående uppdrag om utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse.

1 000 000 kronor har tilldelats Rättsmedicinalverket i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Rättsmedicinalverket angående uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

1 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 11 februari 2021 (dnr S2021/01354) angående uppdrag att genomföra en kartläggning av ungas psykiska hälsa och ohälsa.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.4 Del till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten får fördela 50 000 000 kronor under 2021 i enlighet med förordningen (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention. 

Folkhälsomyndigheten får fördela 15 000 000 kronor under 2021 i enlighet med förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar. 

Folkhälsomyndigheten får använda 20 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten (dnr S2017/07302) angående uppdrag att stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå inom området psykisk hälsa.

Folkhälsomyndigheten får använda 5 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:12 från den 27 februari 2020 (dnr S2020/1044) angående uppdrag att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023. 

Folkhälsomyndigheten får använda 5 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 30 juli 2020 (dnr S2020/06171) angående uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 

Folkhälsomyndigheten får använda 15 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten (dnr S2019/05315) angående uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention i syfte att bidra till att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid. 

Folkhälsomyndigheten får fördela 14 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten för att betala ut projektbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete inom området suicidprevention inklusive ideella organisationer som arbetar med suicidpreventiva insatser riktat till hbtqi-personer.

5 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten för att betala ut organisations- och verksamhetsbidrag till nationella föreningar som arbetar med samverkan mellan brukar-, patient- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa.

3 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten angående uppdrag att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete i barnhälsovården. 

1 500 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 11 februari 2021 (dnr S2021/01354) angående uppdrag att genomföra en kartläggning av ungas psykiska hälsa och ohälsa.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.5 Asylsökande och nyanlända

Regeringen beslutar att avsätta 13 560 000 kronor till Röda Korset under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 14 mars 2019 (dnr S2018/06066) angående en ansökan om medel för att förstärka och utveckla behandlingscenter för psykiatrisk traumavård av krigsskadade och torterade. Röda Korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas, i enlighet med ansökan, under 2021 för ett projekt som syftar till att bland annat öka antalet behandlare vid behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Resultatet av arbetet ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen under perioden 2022–2023, senast den 30 april, och slutredovisas senast den 30 april 2024. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga

Regeringen beslutar att avsätta 14 000 000 kronor till Röda Korset under 2021 angående en ansökan om medel för att förstärka och utveckla behandlings- och stödinsatser för personer med traumatiska upplevelser från tortyr, krig eller flykt (dnr S2016/06843). Röda Korset har i juli 2020 inkommit med en uppdaterad ansökan som avser en fortsatt utveckling och förstärkning av behandlingsverksamheten vid Röda Korsets traumacenter 2021–2025. Röda Korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas, i enlighet med ansökan, under 2021 för att stärka organisationens arbete inom området bl.a. genom att bidra till stärkt kapacitet och kvalitet i behandling, kunskapsspridning och utbildning samt utökat stöd till anhöriga och närstående. Resultatet av arbetet ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen under perioden 2022–2025, senast den 30 april, och slutredovisas senast den 30 april 2026. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor till Röda Korset under 2021 angående en ansökan om medel för att utveckla och förstärka organisationens hälsofrämjande arbete riktat till asylsökande och nyanlända m.fl. (dnr S2017/04651). Röda Korset har i oktober 2020 inkommit med en uppdaterad ansökan som avser en fortsatt utveckling och förstärkning av det projekt som har bedrivits sedan 2017. Röda Korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas, i enlighet med ansökan, under 2021 för att stärka organisationens hälsofrämjande arbete med särskilt fokus på psykisk hälsa samt för att utöka stödet till asylsökande och nyanlända m.fl. Resultatet av arbetet ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen under perioden 2022–2024, senast den 30 april, och slutredovisas senast den 30 april 2025. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 2 300 000 kronor till Stiftelsen Vårsta Diakonigård under 2021 i enlighet med regeringsbeslut från den 14 mars 2019 (dnr S2019/00642) angående en ansökan om medel för att utveckla verksamhet för personer som har eller riskerar att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Resultatet av arbetet ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2021 och slutredovisas senast den 1 april 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 6 840 000 kronor till Stiftelsen Vårsta Diakonigård under 2021 angående en ansökan om medel för utveckling av traumacenter för asylsökande och nyanlända m.fl. (dnr S2017/03020). Stiftelsen Vårsta Diakonigård har i september 2020 inkommit med en uppdaterad ansökan som avser en fortsatt utveckling och förstärkning av traumaverksamheten under 2021–2023. Stiftelsen Vårsta Diakonigård får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas, i enlighet med ansökan, under 2021, för att utveckla traumaverksamheten för berörda målgrupper i Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall. Resultatet av arbetet ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen under perioden 2022–2023, senast den 30 april, och slutredovisas senast den 30 april 2024. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 1 090 000 kronor till Stiftelsen Vårsta Diakonigård under 2021 angående en ansökan om medel för utveckling av komplementära metoder för behandling av trauma samt preventiva
insatser (dnr S2019/05257). Stiftelsen Vårsta Diakonigård har i oktober 2020 inkommit med en uppdaterad ansökan som avser en förlängning och utveckling av det pågående projektet. Stiftelsen Vårsta Diakonigård får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas, i enlighet med ansökan, under 2021, för att slutföra den pågående studien från 2020 samt för att genomföra ett fortsättningsprojekt. Resultatet av arbetet ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 1 429 000 kronor till Region Skåne under 2021 för att användas i enligt med regeringsbeslut I:1 från den 9 maj 2019 (dnr S2019/01485) angående en ansökan om medel för att bedriva ett projekt som syftar till att öka dokumentation, identifiering och kunskap om tortyr och därmed utveckla vården till tortyroffer inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. Resultatet av arbetet ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2021 och slutredovisas senast den 30 november 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 4 850 000 kronor till Region Uppsala under 2021 angående en ansökan om medel för att effektivisera vården för nyanlända genom samordning och samverkan (dnr S2017/06054). Region Uppsala har i oktober 2020 inkommit med en uppdaterad ansökan som avser en förlängning av det pågående projektet. Region Uppsala får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas, i enlighet med ansökan, under 2021, för att slutföra det pågående projektet från 2017 samt för att uppnå ett mer optimalt vårdutnyttjande hos målgruppen med stöd av de metoder som har utvecklats inom ramen för projektet. Resultatet av arbetet ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Andrea Larsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekol
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Arbetsmiljöverket
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Inspektionen för vård och omsorg
Jämställdhetsmyndigheten
Kriminalvården
Linköpings universitet
Läkemedelsverket
Migrationsverket
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Sametinget
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Statens medieråd
Statens skolverk
Trafikverket
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Region Skåne
Region Stockholm
Region Uppsala
Röda Korset
Stiftelsen Vårsta Diakonigård
Socialutskottet
Sveriges Kommuner och Regioner
Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)