Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2021-02-11
Ju2021/00608
Migrationsverket
601 70 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Migrationsverket
3 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 08, bet 2020/21:SfU4, rskr. 2020/21:149).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Migrationsverkets huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsutveckling

Myndigheten ska uppnå högre effektivitet inom verksamheten. Sökandes och andra aktörers behov ska vara utgångspunkten för arbetet. Migrationsverket ska förkorta kötiderna för öppna ärenden och öka andelen beslut som fattas inom författningsstyrd tid. Det gäller särskilt prövningen av ansökningar om medborgarskap och om uppehållstillstånd för anknytning eller arbete. Ensamkommande barn ska prioriteras så att de snabbt kan få ett beslut.

Utvecklingen av verksamheten ska bl.a. ske med hjälp av förändrade arbetssätt och digitalisering som möjliggör automatisering. I arbetet ska informationssäkerhet särskilt beaktas.

Myndigheten ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska innehålla förväntad nytta, påverkan på myndighetens arbete och när effekten förväntas uppstå. Migrationsverket ska även redovisa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksamhetsutveckling som genomförts under året eller tidigare.

Myndigheten ska vidare redovisa:

 • Kostnad per avgjort ärende och antalet avgjorda ärenden per årsarbetskraft (produktivitet). För asylärenden ska redovisningen delas upp på initialprocess, normalärenden, Dublinärenden och förlängningsärenden. För andra tillståndsärenden ska redovisningen delas upp på förstagångs- och förlängningsärenden.
 • Genomsnittlig vistelsetid för de som har lämnat mottagningssystemet uppdelat på utgång i ärendet.

Förberedande informationsinsatser för vidarebosatta

Myndigheten ska tillhandahålla informationsinsatser för personer som ska vidarebosättas i Sverige i syfte att förbereda dem inför etableringen i Sverige.

Myndigheten ska redovisa vilka informationsinsatser som har tillhandahållits, hur informationsinsatserna har genomförts, hur stor del av målgruppen som tagit del av insatserna samt kostnaderna för insatserna.

Ökad samsyn inom återvändandeverksamheten

Myndigheten ska fortsätta att utveckla samarbetet med Polismyndigheten för att effektivisera återvändandet. I de delar som berör Kriminalvården ska deras synpunkter inhämtas. Myndigheten ska särskilt verka för att förbättra samsynen med Polismyndigheten i frågor som rör bedömning och klassificering av avvisnings- eller utvisningsbesluts eventuella verkställbarhet med hänsyn till eventuellt behov av tvång, förekomst av identitetshandlingar m.m.

Intensifierat arbete mot felaktiga utbetalningar

Migrationsverket ska bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Andelen felaktiga utbetalningar av dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska därför minska.

Myndigheten ska redovisa:

 • Genomförda insatser för att förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar av dagersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och bedöma åtgärdernas effekter.
 • Upptäckta felaktiga utbetalningar av dagersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och antal polisanmälningar.
 • Upptäckta felaktiga utbetalningar i förhållande till de totala utbetalningarna av dagersättning och till den senaste uppskattningen av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar av dagersättning.
 • Redovisningen ska, när så är möjligt, delas upp på misstänkta eller konstaterade bidragsbrott och övriga fel.

Redovisning av processer och rutiner för att identifiera och rapportera it - incidenter

Myndigheten ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

2

Organisationsstyrning

Planering av förvarsverksamhet

I planeringen av placering av förvarsverksamhet ska Migrationsverket särskilt beakta behovet av förvarsplatser i norra Sverige.

3

Uppdrag

1. Samhällsintroduktion till asylsökande

Migrationsverket ska senast den 1 oktober 2021, utifrån tidigare regeringsuppdrag (dnr Ju2020/01481/SIM och Ju2021/00356), tillhandahålla en obligatorisk samhällsintroduktion som alla asylsökande över 15 år ska delta i. Samhällsintroduktionen ska motsvara en heldag och tillhandahållas muntligt så kort tid som möjligt efter att en asylansökan registrerats.

Introduktionen ska innehålla information om asylprocessen, hur samhället i Sverige fungerar, svensk lagstiftning, barnets rättigheter samt demokrati, normer och värderingar bl.a. avseende jämställdhet och hedersrelaterat våld och förtyck inklusive frågor om barnäktenskap och könsstympning. 

Barntillsyn ska erbjudas på plats i myndighetens lokaler. När det gäller barn i familj under 15 år och ensamkommande barn ska i stället ett skriftligt material lämnas. Den skriftliga informationen ska vara anpassad till asylsökande barn i familj och ensamkommande barn och till sitt innehåll motsvara den muntliga information som lämnas i samhällsintroduktionen. För ensamkommande barn ska ett individuellt samtal genomföras i samband med att materialet överlämnas.

2. Uppföljning av åtgärder för att minska andelen personer som avviker under återvändandeprocessen

Migrationsverket ska, som uppföljning till uppdrag i regleringsbrev avseende 2020, redogöra för vidtagna åtgärder och resultat avseende att uppnå en minskad andel personer som avviker innan deras återvändandeärende överlämnas till Polismyndigheten för verkställighet. En delredovisning ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 11 oktober 2021 och uppdraget ska sedan slutredovisas i årsredovisningen.

3. Analys inför upphandling av extern tjänsteleverantör

Migrationsverket ska redovisa en behovsanalys som kan ligga till grund för en ny upphandling av extern tjänsteleverantör för viss hantering av viseringsärenden. Analysen ska bland annat innehålla en jämförelse av för- och nackdelar med olika alternativa verksamhets- och avtalslösningar, inklusive ekonomiska beräkningar. I analysen ska det framgå vilket alternativ myndigheten förordar. Analysen ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 december 2021.

4. Anvisningsmodell för ensamkommande barn

Vid anvisning av ensamkommande barn ska utjämnande anvisningar göras till kommuner som har anvisningsandelar. Anknytningsanvisningar ska göras restriktivt med barnets bästa i beaktande och efter bedömning av anknytningspersonens delaktighet i omhändertagandet i de fall detta är skälet till anknytningsanvisningen. Alla anvisningar ska räknas in i måluppfyllelsen. Över- eller underskott i måluppfyllelse som är resultatet av omfördelning ska inte ge fler eller färre anvisningar kommande år.

Migrationsverket ska utarbeta anvisningsandelar som ska användas för fördelning av ensamkommande barn som omfattas av anvisningar till kommunerna under 2022. Anvisningsandelarna ska ge en jämn fördelning och ta hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, tidigare mottagande av asylsökande, nyanlända samt mottagande av ensamkommande barn och unga. Kommuner inom ett län får göra omfördelning utan krav på att alla kommuner får anvisningsandelar. Länsstyrelserna har i uppdrag att bistå Migrationsverket i genomförandet av uppdraget. Uppdraget ska genomföras efter inhämtande och beaktande av synpunkter från länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Fastställda andelar där andelar som har omfördelats specificeras ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 30 december 2021.

5. Anvisning av nyanlända till kommuner

Enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Migrationsverket ska föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2022, och fördelningen på länsnivå (länstal). Förslaget ska avse de nyanlända som enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska prioriteras vid anvisningar. I uppdraget ingår att analysera och vid behov justera beräkningen som ligger till grund för fördelningen. De antaganden och bedömningar som förslagen bygger på ska redovisas. Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna har i uppdrag att bistå Migrationsverket i genomförandet av uppdraget. Vid bedömning av kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar ska statistikunderlag från Arbetsförmedlingen användas. Uppdraget ska genomföras efter inhämtande och beaktande av synpunkter från Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 13 augusti 2021. 

Vid behov av omräkning av mottagandebehovet ska Migrationsverket, efter inhämtande och beaktande av synpunkter från Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), föreslå antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelningen på länsnivå (länstal) baserat på det aktuella behovet och redovisa det till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) så snart som möjligt.

6. Prognoser

Migrationsverket ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes. Prognoskommentarer ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) och för berörda anslag på utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast kl.9 den

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober.

Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som har använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella utgiftsförändringar uppdelat per anslag och anslagsposter på utgiftsområde 8 Migration respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Vidare ska en digital bilaga med detaljerad information om prognosen för varje anslagspost under anslag 1:1 Migrationsverket, 1:2 Ersättningar och boendekostnader på utgiftsområde 8 Migration samt för anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande på utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering lämnas.

I varje prognos och för varje år i prognosperioden ska myndigheten redovisa prognoser för de kostnader på utgiftsområde 8 Migration som ska räknas som bistånd enligt beskrivningen i bilaga 2. Prognosförändringar ska kommenteras.

Inför varje prognos ska myndigheten också lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen om det prognostiserade antalet kommunmottagna fördelat på vidarebosatta (kvotflyktingar), anhöriga till skyddsbehövande samt personer som beviljats uppehållstillstånd efter att ha varit asylsökande. Prognostiserad genomsnittlig vistelsetid i mottagningssystemet ska redovisas för de som lämnar mottagningssystemet (tidigare asylsökande). Prognosförändringar ska kommenteras.

7. Beräkning av utfallet av biståndskostnaderna

Migrationsverket ska redovisa uppgifter och beräkna utfallet av kostnader på utgiftsområde 8 Migration som ska räknas som bistånd enligt bilaga 3. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Migrationsverket ska också redovisa uppgifter om antalet kommunmottagna under året fördelat på vidarebosatta (kvotflyktingar), anhöriga till skyddsbehövande samt personer som beviljats uppehållstillstånd efter att ha varit asylsökande. Genomsnittlig vistelsetid i mottagningssystemet ska redovisas för de som har lämnat mottagningssystemet (tidigare asylsökande). Uppgifterna ska redovisas till Arbetsförmedlingen senast den 10 februari 2022.

8. Strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Migrationsverket ska i egenskap av strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter fortsatt integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans övriga hbtq-strategiska myndigheter. Myndigheten ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Under 2021 är Jämställdhetsmyndigheten sammankallande myndighet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2022. 

9. Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Planeringsanvisningar för det civila försvaret.

Ju2015/09669/SSK

Slutredovisas till regeringen (Justitiedepartementet) i samband med årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2020.

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

A2017/02422/ARM

Redovisas av Arbetsmiljöverket i samband med årsredovisningarna för 2018–2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Slutredovisas till Statskontoret den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Slutredovisas till Statskontoret den 15 januari 2021.

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Ku2018/01457/DISK

Uppdraget ska slutredovisas den 30 december 2021.

Uppdrag till Polismyndigheten, Migrationsverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen att samordna genomförandet av EU:s interoperabilitetsförordningar.

Ju2019/02044/PO

Migrationsverket ska delta i Polismyndighetens i arbete och lämna underlag. Senast den 29 mars 2024 ska Polismyndigheten lämna en slutrapport över uppdraget till Justitiedepartementet.

Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019-2021.

A2019/01517/JÄM

Redovisas genom Jämställdhetsmyndigheten den 31 mars 2022. Finansiering för 2021 framgår av regleringsbrevet för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet.

Ju2020/02483/PO

Uppdraget ska samordnas av Polismyndigheten och redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Uppdrag att inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet.

Fi2020/02991/S3

Uppdraget ska samordnas av Skatteverket och redovisas till regeringen (Finansdepartementet och Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

S2020/06171/FS

Delredovisas till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 1 september 2021. Finansiering för 2021 framgår av regleringsbrevet för anslag 1:8 Bidrag till psykiatri inom utgiftsområde 9. Uppdraget ska slutredovisas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 september 2023.

Uppdrag om fortsatt inriktning av jämställdhetsintegrering 2022-2025.

Ju2020/03552/SIM

Regleringsbrev 2020, ändringsbeslut 2020-10-01

Inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025 redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 september 2021.

Uppdrag till Migrationsverket och Polismyndigheten att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera informationsöverförandet.

Ju2020/04473

Samordnas av Migrationsverket och redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 maj 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A2020/02583

Redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 samt den 15 februari 2024.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 samt den 15 februari 2024.

Uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

A2020/02708/JÄM

Migrationsverket ska bistå Länsstyrelsen i Östergötlands län i planeringen av centrets verksamhet. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska redovisa uppdraget senast den 25 mars 2022.

Vidarebosättning m.m. för budgetåret 2021.

Ju/04810Migrationsverket ska samråda med Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om den årliga planeringen av vidarebosättningsinsatser beträffande medelsanvändning och övergripande ställningstaganden, inbegripet strategisk vidarebosättning.

Uppdrag om fortsatt myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

A/2021/00085

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen för 2021 redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknads-
departementet). Redovisningen ska tas fram i samråd med övriga myndigheter.

Uppdrag till Migrationsverket att förbereda införandet av en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande.

Ju2021/00356Redovisas senast den 28 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket4 420 863
ap.1Migrationsverket (ram)4 420 863

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till Migrationsverkets förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även användas för utgifter för förvarslokaler och resor som möjliggör asylsökandes deltagande i tidiga insatser.

Antalet förvarsplatser ska minst uppgå till 520 stycken.

Migrationsverket ska kunna använda och samverka genom det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Migrationsverket ska betala 483 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

1:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket2 879 869
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och regioner (ram)2 200 000
ap.3Boende för asylsökande (ram)679 869

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och regioner

Anslagsposten får användas till:

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till regioner, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar samt
 • ersättningar till kommuner och regioner enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Ersättning upp till ett belopp om 11 000 000 kronor enligt 3 a § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. får utbetalas av Migrationsverket. 

ap.3 Boende för asylsökande

Anslagsposten får användas till utgifter för boende för asylsökande och övriga kategorier som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inklusive lokaler, drift och utrustning samt inköp av mat i vissa fall.

1:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket12 000
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)2 000
ap.5Återvandringsbidrag (ram)500
ap.8Anhörigresor (ram)9 500
Disponeras av Kammarkollegiet115 915
ap.2Migrationspolitiska projekt och bidrag (ram)112 980
ap.13Efterforskningsverksamhet (ram)2 935

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Migrationspolitiska projekt och bidrag

Anslagsposten får användas till utgifter för:

 • migrationspolitiska projekt, studier och analyser inom det migrationspolitiska området,
 • Sveriges deltagande i internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier samt
 • Sveriges bidrag till internationella organisationer inom det migrationspolitiska området.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Anslagsposten får användas till utgifter för förberedelser inför återvandring eller tillfälligt återvändande samt för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper genom:

 • inhämtning och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,
 • utbildningsinsatser samt
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

ap.5 Återvandringsbidrag

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.8 Anhörigresor

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.13 Efterforskningsverksamhet

Anslagsposten får användas till bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Medlen utbetalas efter rekvisition.

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket361 150
ap.2Migrationsverket (ram)361 150
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet1 000
ap.1Regeringskansliet (ram)1 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får användas till ersättning för offentligt biträde och tolk enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. 

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Justitiedepartmentet.

ap.2 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (2005:716)

1:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården261 000
ap.2Kriminalvården (ram)261 000
Disponeras av Migrationsverket62 202
ap.1Migrationsverket (ram)62 202
Disponeras av Kammarkollegiet1 000
ap.4Regeringen (ram)1 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ur Sverige för:

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen (2005:716) eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll samt
 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgifterna ska avse resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, inklusive utgifter för resehandlingar och övriga kostnader som är nödvändiga för att utresor ska kunna genomföras. Utgifterna ska även avse resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningar ut ur Sverige. Vid behov kan även sjukvårdspersonal, god man eller annan person fungera som beledsagare, och reskostnader och kostnader för resehandlingar för dessa, kan då belasta anslagsposten.

Utgifterna kan också avse resekostnader i samband med återvändandesamtal, inställelse för uppsikt, till utreseboende eller resekostnader och kringkostnader i samband med utfärdande av resehandlingar när det gäller utlänningar som inte längre omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., men har ett öppet återvändandeärende hos Migrationsverket.

Anslagsposten får också användas till kostnader för Migrationsverket som uppstår i samband med övervakning av tvångsvist återvändande. För detta ändamål får användas högst 7 000 000 kronor.

Anslagsposten får också användas till kostnader för reintegeringsstöd till personer som återvänder självmant eller med tvång.

Av anslagsposten får högst 21 000 000 kronor användas för åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Migrationsverket får göra ekonomiska åtaganden upp till högst 10 000 000 kronor för denna verksamhet.

ap.2 Kriminalvården

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen, Polismyndigheten eller regeringen med stöd av utlänningslagen eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll där kostnaden avser:

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från Kriminalvården,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet samt
 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

Kriminalvården får inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 17 § andra stycket i anslagsförordningen (2011:223).

ap.4 Regeringen

Anslagsposten får användas till åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket155 450
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)137 950
ap.2Statlig medfinansiering (ram)17 500

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslagsposten får användas till utgifter för projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Anslagsposten får vidare användas för utgifter för administration enligt EU:s bestämmelser.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 010 Bidrag från asyl-, migrations- och integrationsfonden samt 012 Beviljat nödbistånd från asyl-, migrations- och integrationsfonden.

ap.2 Statlig medfinansiering

Anslagsposten får användas till utgifter för statlig medfinansiering av projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden och för fondadministration utöver EU:s bestämmelser om tekniskt stöd. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Migrationsverket
ap.1132 6253 %0
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.2100 000Inget0
ap.343 993Inget0
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.130Inget0
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.130Inget0
ap.218 057Inget0
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.1920 000355 000299 000265 7002027
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar993 000
Räntekontokredit250 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25368 405
2021-02-25368 405
2021-03-25368 405
2021-04-25368 405
2021-05-25368 405
2021-06-25368 405
2021-07-25368 405
2021-08-25368 405
2021-09-25368 405
2021-10-25368 405
2021-11-25368 405
2021-12-25368 408
Summa4 420 863
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Migrationsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport004 0004 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Svenskt medborgarskap251100104 000184 000-80 000-80 000
Tillståndsansökningar2511-2 416 1040242 500872 038-629 538-3 045 642
varav arbetstillstånd251100130 500212 593-82 093-82 093
varav studerandetillstånd25110039 00049 867-10 867-10 867
varav anknytning25110062 000548 891-486 891-486 891
Pass (främlingspass och resedokument)25110011 00029 782-18 782-18 782
Summa-2 416 1040589 0001 897 171-1 308 171-3 724 275
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för avgifterna för respektive ärendekategori är följande:

 • Svenskt medborgarskap 70% kostnadstäckning
 • Pass (främlingspass och resedokument) 45% kostnadstäckning
 • Uppehålls- och arbetstillstånd för arbete 65% kostnadstäckning
 • Uppehålls- och arbetstillstånd för studier 80% kostnadstäckning
 • Uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning 15 % kostnadstäckning

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ansökningsavgifter och expeditionsavgifter erlagda vid Migrationsverket enligt utlänningsförordningen (2006:97) ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Ansökningsavgifter och expeditionsavgifter erlagda vid utlandsmyndigheterna enligt förordning om avgifter vid utlandsmyndigheter (1997:691) disponeras eller redovisas ej av Migrationsverket.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet att redovisa en treårsserie enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Lena Ljungberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/PO, KRIM, DOM, LS
Utrikesdepartementet/PLAN
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet, BA, TOT, SFÖ, K
Utbildningsdepartementet/UH
Näringsdepartementet/HT
Arbetsmarknadsdepartementet/A, IAS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Arbetsförmedlingen
Domstolsverket
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Länsstyrelserna
Polismyndigheten
Riksgälden
Röda Korset
Statskontoret
Sveriges kommuner och regioner