Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2021-02-04
S2021/01091 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156, prop. 2020/21:77 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU40, rskr. 2020/21:177).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet22 744 817
ap.1Professionssatsningen (ram)897 000
ap.3Kroniska och långvariga sjukdomar (ram)25 000
ap.4Tillgänglighet (ram)15 000
ap.5Kvalitetsregister (ram)80 000
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)2 300
ap.7Personalsatsning (ram)2 000 000
ap.9Civilt försvar - hälso- och sjukvård (ram)442 500
ap.14Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor (ram)100 000
ap.16Åtgärder för en bättre cancervård (ram)520 500
ap.17Stärkt ambulanssjukvård (ram)100 000
ap.18God vård och folkhälsa (ram)233 517
ap.19Ersättning till talidomidskadade i vissa fall (ram)0
ap.21Återhämtningsbonus (ram)105 000
ap.22Totalförsvarsöverenskommelse (ram)40 000
ap.23Försöksverksamhet miljöpremie (ram)5 000
ap.25Ersättning till narkolepsidrabbade (ram)4 000
ap.26Ersättning till steriliserade i vissa fall (ram)0
ap.29Ordnat införande och strukturerad uppföljning (ram)40 000
ap.33Förlossningsvård och kvinnors hälsa (ram)1 500 000
ap.35Statsbidrag för ökade bemanningskostnader (ram)210 000
ap.36Nationell läkemedelslista (ram)52 000
ap.38Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården (ram)3 300 000
ap.39Specialistsjuksköterskeutbildning (ram)500 000
ap.40Jämlik sjukvård (ram)300 000
ap.46Provtagning, smittspårning och utbrottshantering (ram)3 863 000
ap.48APL:s samhällsuppdrag (ram)40 000
ap.49Uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård (ram)4 000 000
ap.55Vacciner covid-19 (ram)4 370 000
Disponeras av Socialstyrelsen1 650 615
ap.2Bidrag inom folkhälsoområdet (ram)3 450
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)365
ap.20Prioriteringscentrum (ram)3 500
ap.24Bidrag för främjandet av utveckling av idéburen vård och omsorg (ram)3 000
ap.28Till Socialstyrelsens disposition (ram)24 700
ap.30Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen (ram)136 100
ap.41Statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum (ram)79 500
ap.42Statsbidrag till följd av sjukdomen covid-19 (ram)1 300 000
ap.53Tillfälligt stöd ambulansflyg (ram)50 000
ap.54Stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser under covid-19 (ram)50 000
Disponeras av Försäkringskassan8 302
ap.27Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning (ram)302
ap.37Smittbärarpenning (ram)8 000
Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.11Forskning inom farmaci (ram)4 000
Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket20 000
ap.32Apotek (ram)20 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten5 668 752
ap.31Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten (ram)2 020 000
ap.34Ersättning vid ingripanden för att förhindra spridning av smittsam sjukdom (ram)752
ap.44Provtagning för covid-19 (ram)3 637 000
ap.50Till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)11 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Professionssatsningen

10 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende E-hälsomyndigheten för arbete med upprätthållande av funktioner för e-recept över landsgränser.

876 000 000 kronor har tilldelats regionerna i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01099) avseende utbetalning av medel till regionerna, SKR och RSS i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Bidrag inom folkhälsoområdet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m., för arbete med att främja en god hälsa i befolkningen samt stöd till efterlevande. 

ap.3 Kroniska och långvariga sjukdomar

Socialstyrelsen får använda 12 500 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07515) angående uppdraget att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga kroniska sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. 

2 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen för att fördela statsbidrag till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

Regeringen beslutar att avsätta 10 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:32 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09781) Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2021 för stärkt nationell struktur samt stärkt nationell samordning på området sällsynta diagnoser. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

ap.4 Tillgänglighet

E-hälsomyndigheten får använda 15 000 000 kronor under 2021 för utveckling och förvaltning av digitala tjänster som riktas mot den enskilde. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats eller som inte kan användas till kommande års avskrivningar ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6, anslagsposten 4 Tillgänglighet.

ap.5 Kvalitetsregister

Regeringen beslutar att avsätta 79 750 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:32 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09781), Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2021 för grundanslag till registren, sex registercentrumorganisationer samt till den nationella stödfunktionen inklusive övergripande nationella aktiviteter. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Socialstyrelsen får använda 250 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 3 april 2020 (dnr S2020/02881) för att lämna förslag om och hur data som samlas in till Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insats (EMQ) skulle kunna samlas in av Socialstyrelsen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister.

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

Medlen ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet.

Av medlen ska 235 000 US-dollar utbetalas av Kammarkollegiet till observatoriet, engångsvis efter rekvisition från observatoriet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021.

ap.7 Personalsatsning

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2021 för arbetet med det nationella rådet för kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 7 Personalsatsning.

Regeringen beslutar att avsätta 12 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 27 juli 2019 (dnr S2019/02955). Norra sjukvårdsregionförbundet får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2021 för insatser rörande samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv i de fyra norregionerna. Resultatet av arbetet för 2020 ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska dels en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet och regeringen (Socialdepartementet), dels en redovisning av resultatet av arbetet för 2021 lämnas till regeringen (Socialdepartementet). Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 7 Personalsatsning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

1 805 000 000 kronor har tilldelats regionerna i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01099) avseende utbetalning av medel till regionerna, SKR och RSS i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021.

150 000 000 kronor har tilldelats RSS i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01099) avseende utbetalning av medel till regionerna, SKR och RSS i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021.

23 000 000 kronor har tilldelats SKR i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01099) avseende utbetalning av medel till regionerna, SKR och RSS i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021.

ap.9 Civilt försvar - hälso- och sjukvård

Medlen får användas efter beslut av regeringen. 

ap.11 Forskning inom farmaci

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet och ska användas för forskning inom farmaci. Inriktningen bör vara förbättrad läkemedelsanvändning i samhället. 

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI.

ap.14 Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor

100 000 000 kronor har tilldelats regionerna i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01099) avseende utbetalning av medel till regionerna, SKR och RSS i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021.

ap.16 Åtgärder för en bättre cancervård

3 000 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket för uppdrag om uppföljning med hjälp av alternativa datakällor. 

315 000 000 kronor har tilldelats regionerna och SKR i enlighet med regeringsbeslut I:23 från den 22 december 2020 (S2020/09796) avseende utbetalning av medel i enlighet med överenskommelse om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021.

10 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:27 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09800) avseende uppdrag att betala ut medel för piloter inom precisionsmedicin.

4 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:28 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09801) avseende uppdrag om utveckling av den statligt nationella samordningen och uppföljningen av cancervården.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.17 Stärkt ambulanssjukvård

85 000 000 kronor har tilldelats regionerna i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01099) avseende utbetalning av medel till regionerna, SKR och RSS i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021.

1 500 000 kronor har tilldelats SKR i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01099) avseende utbetalning av medel till regionerna, SKR och RSS i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021.

Resterande medel  får användas efter beslut av regeringen.

ap.18 God vård och folkhälsa

Läkemedelsverket får använda 16 000 000 kronor under 2021 för förberedelser inför förändringar i tillsynen inom det medicintekniska området enligt de kommande medicinteknikförordningarna [förordning (EU) nr 2017/745 om medicintekniska produkter och förordning (EU) nr 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik]. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

E-hälsomyndigheten får använda 10 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 28 mars 2019 (dnr S2019/01521) angående uppdrag för att sammanställa, tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats eller som inte kan användas till kommande års avskrivningar ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:15 från den 29 maj 2019 (dnr S2019/00910) angående uppdrag att genomföra en pilotverksamhet för barnhälsovård för att stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa bland barn. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00603) angående uppdrag om information angående organ- och vävnadsdonation. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. 

Länsstyrelsen i Stockholm får använda 5 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:18 från den 11 juni 2020 (dnr S2018/04690) för att ta fram metoder och arbetssätt för samordning av regionalt folkhälsoarbete. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Länsstyrelsen i Västerbotten får använda 5 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:18 från den 11 juni 2020 (dnr S2018/04690) för att ta fram metoder och arbetssätt för samordning av regionalt folkhälsoarbete. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Länsstyrelsen i Örebro får använda 3 500 000 kronor under 2021 för att stödja kommuner i införandet av ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende missbruk av spel om pengar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 3 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 2 april 2020 (S2020/02828) angående uppdraget att följa upp patientlagens genomslag. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 2 600 000 kronor under 2021 för att kunna bistå den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) med anledning av att Storbritannien har lämnat den Europeiska unionen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 2 000 000 kronor under 2021 för arbetsuppgifter till följd av att medicintekniktillverkare står utan anmält organ. Medlen får också användas för att säkra tillgång till anmälda organ samt för tidigare underskott inom detta område. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Livsmedelsverket får använda 2 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 12 november 2020 (dnr N2020/02692) för att genomföra åtgärder för ett minskat saltintag och ett minskat intag av energitäta näringsfattiga livsmedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 2 000 000 kronor under 2021 för att drifta och förvalta prisjämförelsetjänst i tandvård (tandpriskollen). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Strålsäkerhetsmyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 13 juni 2019 (dnr S2019/02786) angående uppdrag att förebygga hudcancer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 5 november 2020 (dnr S2020/08096) angående uppdrag om kartläggning av hälso- och sjukvårdens arbete med organdonationer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Naturhistoriska riksmuseet får använda 1 500 000 kronor under 2021 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Naturhistoriska riksmuseet för genomförande av polleninsamling, pollenanalyser, framtagande av pollenprognoser samt metodutveckling avseende pollenverksamheten. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 1 300 000 kronor under 2021 för arbetsuppgifter som rör tillsyn av tillverkare av aktiv substans (API). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 1 250 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 april 2019 (dnr S2019/01651) för att genomföra en forskningsstudie i två delar om tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00603) angående uppdrag att ta fram webbaserad utbildning i munhälsa för vård- och omsorgspersonal. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. 

Läkemedelsverket får använda 1 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 2 juni 2016 (dnr S2016/03981) angående uppdrag om nytt tillståndsförfarande för kliniska läkemedelsprövningar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Inspektionen för vård och omsorg får använda 1 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 16 april 2020 (dnr S2020/03321) angående uppdrag att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

E-hälsomyndigheten får använda 1 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 26 mars (dnr S2020/02472) om regionala e-hälsokonferenser. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 750 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 5 mars 2020 (dnr S2019/03010) angående uppdrag att identifiera och beskriva juridiska hinder i den gränsöverskridande ambulanssjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

E-hälsomyndigheten får använda 500 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 5 november 2020 (dnr S2020/08097) angående uppdrag om att kartlägga digitala stöd och tillämpningar i smittskyddsarbetet i ett urval länder. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 5 500 000 kronor under 2021 för kostnader för nya arbetsuppgifter till följd av anpassningar till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Länsstyrelsen i Halland får använda 500 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:11 från den 26 november 2020 (dnr S2020/08833) avseende uppdrag att ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar covid-19. Medlen utbetalas engångsvis utan rekvisition senast den 1 maj 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

9 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten för genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv.

3 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Läkemedelsverket angående samordning och uppföljning av den nationella läkemedelsstrategin.

3 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att analysera resultat från den s.k. International Health Policy Survey (IHP) samt delta i en jämförande studie.

2 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende E-hälsomyndigheten för arbete med ett samordningskansli för e-hälsofrågor.

1 500 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten för dopningsförebyggande arbete och nätverket PRODIS.

1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen för att fortsatt upprätthålla och vidareutveckla Nationell källa för ordinationsorsak.

1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:4 från den 14 januari 2021 (dnr S2021/00337) avseende uppdrag att utveckla och genomföra insatser för att stödja implementeringsinsatser för nya nationella riktlinjer för tandvård.

Bidrag till övriga

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 19 juni 2014 (dnr S2014/04985) om bidrag till Rett Center. Regeringen beslutar även att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015:16:1), utgiftsområde 9, avsnitt 4.7.6 om medel till Rett Center. Region Jämtland Härjedalen får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2021 för verksamhet inom Rett Center. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2020:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 2 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:32 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09781) Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2021 för att stödja utvecklingsinsatser inom ramen för Nationell arbetsgrupp Strama. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:32 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09781) Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2021 till insatser för säkrare vård. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 100 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:32 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09781) Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2021 till insatser för vidareutveckling av 1177 Klagomålshantering. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

5 000 000 kronor har tilldelats Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr) enligt regeringsbeslut I:2 från den 22 december 2020 (dnr S2020/07816) avseende ansökan om medel för utvecklingsprojekt för tidig upptäckt av cancer.

35 000 euro har tilldelats Nordens Välfärdscenter enligt regeringsbeslut I:1 från den 14 januari 2021 (dnr S2020/07938) avseende ansökan om medel för tidsskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs för 2021.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.19 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall

Anslagssparandet får användas för ersättning till talidomidskadade efter beslut av regeringen.

ap.20 Prioriteringscentrum

3 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen för att betala ut till Linköpings universitet för verksamheten vid Prioriteringscentrum för 2021.

ap.21 Återhämtningsbonus

Medlen får användas efter beslut av regeringen. 

ap.22 Totalförsvarsöverenskommelse

Läkemedelsverket får använda 2 000 000 kronor under 2021 för arbete kopplat till civilt försvar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

E-hälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2021 för arbete kopplat till civilt försvar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.23 Försöksverksamhet miljöpremie

Medlen får användas efter beslut av regeringen. 

ap.24 Bidrag för främjandet av utveckling av idéburen vård och omsorg

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. för arbete med att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.  

ap.25 Ersättning till narkolepsidrabbade

Medlen disponeras av Kammarkollegiet för utbetalningar i enlighet med lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

ap.26 Ersättning till steriliserade i vissa fall

Anslagssparandet får användas för utbetalning av ersättning till steriliserade i vissa fall, efter beslut av regeringen. Män och kvinnor som steriliserats mot sin vilja kan ansöka om ersättning hos regeringen efter upphörandet av Steriliseringsersättningsnämndens verksamhet.

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Medlen disponeras av Försäkringskassan. 

Medlen avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021, samt ett regleringsbelopp för 2018 om -114 000 kronor.

ap.28 Till Socialstyrelsens disposition

Socialstyrelsen får använda 4 100 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 11 juni 2009 (dnr S2009/04768) angående att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter.

Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 3 april 2020 (dnr S2018/04111) angående nationell samordning av handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:16 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05315) för att analysera problembilden utifrån patientens perspektiv och utreda förutsättningarna för erbjudande av cancerrehabilitering samt ta fram förslag till åtgärder och rekommendationer.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 3 oktober 2019 (dnr S2019/04110) för att stödja en standardiserad dokumentation kring cancerpatienter.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 3 september 2020 (dnr S2020/06720) angående att ta fram en processmodell för rehabiliteringsinsatser för patienter med långvariga komplikationer efter covid-19.

Socialstyrelsen får använda 1 250 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 3 april 2020 (dnr S2020/02881) för att lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att datainsamlingen till skaderegistret Injury Database ska kunna återupptas.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:14 från den 11 juni 2020 (dnr S2020/05270) angående uppdrag att beskriva och analysera vissa hälsodata kopplade till utbrottet av covid-19.

Socialstyrelsen får använda 500 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 3 oktober 2019 (dnr S2019/04110) för att följa upp och göra djupgående dataanalyser av cancer.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen för att lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att datainsamlingen till medicinska födelseregistret (MFR) ska kunna innehålla data om nikotinprodukter, alkohol samt andra potentiellt skadliga substanser som används under graviditet.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen för det fortsatta arbetet med gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen för fortsatt förvaltning, vidareutveckling och implementering av uppmärksamhetsinformation inom hälso- och sjukvården.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:28 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09801) avseende uppdrag om utveckling av den statligt nationella samordningen och uppföljningen av cancervården.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning

Läkemedelsverket får använda 5 900 000 kronor under 2021 för utökad bemanning nattetid vid Giftinformationscentralen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Läkemedelsverket får använda 2 600 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 22 augusti 2019 (dnr S2019/03518) angående uppdrag om förbättrad information avseende nationell tillgång till läkemedel vid bristsituationer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

E-hälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2021 för finansiering av arbetet med att utveckla och förvalta det elektroniska systemet för att förmedla och handlägga licensansökningar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

E-hälsomyndigheten får använda 300 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04687) angående uppdrag att förbereda införandet av nya regler om utbyte av läkemedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats eller som inte ska användas till kommande års avskrivningar ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:32 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09781) Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2021 för att fortsätta arbetet med att strukturera uppgifter i patientjournal för förbättrad patientsäkerhet i läkemedelsprocessen. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen för förstärkning av Socialstyrelsens arbete med läkemedelsstatistik. 

2 000 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket för uppdrag om en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst.

1 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Läkemedelsverket avseende uppdrag om förstudie om förnyad förvaltning av Läkemedelsboken på Läkemedelsverket.

8 000 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regeringsbeslut I:6 från den 28 januari 2021 (dnr S2021/00824) avseende uppdrag om långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel.

1 000 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regeringsbeslut I:6 från den 28 januari 2021 (dnr S2021/00824) avseende uppdrag om informationskampanj rörande prisjämförelsetjänst för tandvård, tandpriskollen.se.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.30 Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen får använda medlen under 2021 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

ap.31 Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten får använda medlen under 2021 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

Folkhälsomyndigheten ska även köpa in vaccin mot covid-19 enligt instruktion, och exempelvis distributionstjänster. Dessa ska utgöra en samhällsinvestering och belasta låneramen. Medlen får användas till avskrivningar, nedskrivningar och andra kostnader till följd av lagring och distrubution av vaccinerna.

ap.32 Apotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda medlen för att betala ut bidrag i enlighet med förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Medlen får utbetalas engångsvis.

ap.33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Socialstyrelsen får använda 9 300 000 kronor under 2021 för uppdrag inom kvinnors hälsa och förlossningsvård. Uppdragen som berörs återfinns i:

 • regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen och gäller uppdrag att genomföra en informationssatsning riktad till gravida och nyförlösta kvinnor,
 • regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen som gäller uppdrag att utreda och lämna förslag på hur myndigheten kan stödja utvecklingen av en välfungerande vårdkedja mellan öppen vård och specialistvård för patienter med vulvodyni/vestibulit,
 • regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen som gäller uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsstöd till professionen avseende intrauterin fosterdöd, samt
 • uppdrag om informationssatsning och förvaltning av tidigare uppdrag inom endometrios (S2016/00846) och neonatal vård (S2018/02496).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 9 200 000 kronor under 2021 för uppdrag inom kvinnors hälsa och förlossningsvård. Uppdragen som berörs är:

 • regeringsbeslut I:5 från den 4 juli 2019 (dnr S2019/03053) om fibromyalgi,
 • regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och gäller uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnostisera och behandla vestibulit,
 • regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och gäller uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnostisera och behandla lipödem,
 • regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och gäller uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende kejsarsnitt,
 • regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och gäller uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för att behandla rektusdiastas,
 • regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och gäller uppdrag att kartlägga metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning, samt
 • regleringsbrevet för budgetår 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och gäller uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för postpartumdepression,
 • regleringsbrevet för budgetår 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och gäller uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende omhändertagande av föräldrar och syskon till dödfödda barn,
 • regleringsbrevet för budgetår 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och gäller uppdrag att prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området graviditetskomplikationer,
 • regleringsbrevet för budgetår 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och gäller uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet för hyperemesis och
 • regleringsbrevet för budgetår 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och gäller uppdrag att prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området kejsarsnitt.

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Socialstyrelsen får använda 550 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 5 mars 2020 (dnr S2020/01232) för att beskriva vilka insatser som ges vid klimakteriebesvär i primärvården och i den gynekologiska specialistvården m.m. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen för att lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att datainsamlingen till patientregistret (PAR) ska kunna innehålla data om samtliga patienter som behandlats inom den öppna vården som inte är primärvård.

1 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten för att implementera SRHR-strategin. 

937 000 000 kronor har tilldelats regionerna i enlighet med regeringsbeslut I:26 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09799) avseende utbetalning av medel till regionerna i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020-2022.

33 000 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med regeringsbeslut I:25 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09798) avseende Utbetalning av medel till Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020-2022.

8 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:27 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09800) avseende uppdrag att betala ut medel för piloter inom precisionsmedicin.

445 000 000 kronor har tilldelats regionerna i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 28 januari 2021 (dnr S2021/00826) avseende utbetalning av medel till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021–2022.

36 000 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med regeringsbeslut I:25 från den 28 januari 2021 (dnr S2021/00827) avseende utbetalning av medel till Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård
för graviditet, förlossning och eftervård 2021–2022.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.34 Ersättning vid ingripanden för att förhindra spridning av smittsam sjukdom

Medlen ska finansiera vissa kostnader för ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Medel utbetalas av Folkhälsomyndigheten till Kammarkollegiet efter särskild rekvisition. Kammarkollegiet får rekvirera medel för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

ap.35 Statsbidrag för ökade bemanningskostnader

210 000 000 kronor har tilldelats regionerna i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01098) avseende medel till regionerna för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader.

ap.36 Nationell läkemedelslista

52 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende E-hälsomyndigheten för förberedande arbete med införande av den nationella läkemedelslistan. 

ap.37 Smittbärarpenning

Anslagsposten och anslagssparandet får användas för utgifter för smittbärarpenning enligt socialförsäkringsbalken. Medlen disponeras av Försäkringskassan.

ap.38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen får använda 36 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 16 april 2020 (dnr S2020/03319) angående uppdraget om att genomföra insatser för att främja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård, uppdraget angående uppföljning av primärvård och uppföljning av omställningen till en mer nära vård samt uppdraget att stärka stödet till den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 5 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 16 april 2020 (dnr S2020/03320) angående uppdraget att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 3 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 30 juli 2020 (dnr S2020/06224) för uppdrag om tillgänglighet till primärvård i Sveriges landsbygder. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 16 april 2020 (dnr S2020/03318) angående uppdraget om små utförares möjlighet att verka i primärvården Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården.

Konkurrensverket får använda 400 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 16 april 2020 (dnr S2020/03318) angående uppdraget om små utförares möjlighet att verka i primärvården Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården. 

2 459 000 000 kronor har tilldelats regionerna i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01099) avseende utbetalning av medel till regionerna, SKR och RSS i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021.

750 000 000 kronor har tilldelats RSS i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01099) avseende utbetalning av medel till regionerna, SKR och RSS i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021.

28 500 000 kronor har tilldelats SKR i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01099) avseende utbetalning av medel till regionerna, SKR och RSS i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.39 Specialistsjuksköterskeutbildning

400 000 000 kronor har tilldelats regionerna i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01099) avseende utbetalning av medel till regionerna, SKR och RSS i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021.

100 000 000 kronor har tilldelats RSS i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01099) avseende utbetalning av medel till regionerna, SKR och RSS i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021.

ap.40 Jämlik sjukvård

Socialstyrelsen får använda 400 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:16 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05315) för att bistå Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i deras arbete med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 40 Jämlik sjukvård.

900 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys avseende uppdrag att genomföra en internationell utblick där strategier och handlingsplaner kartläggs och analyseras för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. 

290 000 000 kronor har tilldelats regionerna, SKR och samverkansregionerna i enlighet med regeringsbeslut I:24 från den 22 december 2020 (dnr S2020/09797) avseende utbetalning av medel för Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.41 Statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum. Av medlen får Socialstyrelsen använda 1 500 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.42 Statsbidrag till följd av sjukdomen covid-19

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Folkhälsomyndigheten ska köpa in vaccin mot covid-19 och lagerhållnings- och distributionstjänster enligt instruktion. Dessa inköp ska utgöra en samhällsinvestering och belasta Folkhälsomyndighetens beredskapslåneram. Medlen på anslagsposten får användas till en eventuell nedskrivning av investeringen och Folkhälsomyndigheten får vid behov rekvirera medel för detta avseende januari 2021. 

ap.44 Provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten får använda medlen under 2021 för att samordna arbetet med att utöka provtagningen för covid-19 samt skyndsamt starta och leda arbetet med att koordinera de regioner, företrädare för kommuner och andra aktörer som behövs för att provtagningen ska kunna utökas med bibehållen kvalitetssäkring och fortsatt prioritering av resurserna till vård och omsorg. I detta ingår bland annat kostnader för ersättning till kommuner och regioner, ersättning till privata aktörer och leverantörer samt kostnader för myndighetens eget arbete. Av medlen avsätts 190 miljoner kronor för Folkhälsomyndighetens kostnader för undersökningar och valideringsstudier av covid-19-tester samt studier för att följa utvecklingen av covid-19 i samhället. Folkhälsomyndigheten ska varje månad med start den 31 januari 2021 inkomma med en ekonomisk utfallsredovisning. Från och med februaris redovisning ska även månadsfördelade prognoser för 2021 lämnas. Den ekonomiska utfallsredovisningen och de månadsfördelade prognoserna avser medlen på anslagsposterna 44 och 46.

ap.46 Provtagning, smittspårning och utbrottshantering

Kammarkollegiet disponerar medlen som avser provtagning, smittspårning och utbrottshantering.

Medel ska gå till att ersätta regionerna för PCR-tester och serologisk testning under 2021. Regionerna kan utföra tester genom de aktörer Folkhälsomyndigheten tillhandahåller avgiftsfritt och Folkhälsomyndigheten disponerar medel för detta via anslagspost 44 Provtagning för covid-19. Vid behov kan Folkhälsomyndigheten även rekvirera medel från denna anslagspost i mån av medel. Kammarkollegiet ska månadsvis betala ut medel till regionerna och Folkhälsomyndigheten utifrån de uppgifter Folkhälsomyndigheten lämnat från och med den 31 januari 2021 med den sista slutregleringen den 31 januari 2022 för kvarvarande ersättning för 2021.

Av medlen ska 220 000 000 kronor utbetalas till regionerna för smittspårning och testning utifrån den befolkningsmängd som Statistiska Centralbyrån senast fastställt. Utbetalningen ska göras senast den 15 april 2021.

Regeringen beslutar att avsätta 30 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:5 från den 19 november 2020 (dnr S2020/08575) Ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2021 för gemensamma insatser mellan regionerna i fråga om digitala lösningar för att hantera bokningar av tester m.m. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 46 Provtagning, smittspårning och utbrottshantering. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

ap.48 APL:s samhällsuppdrag

Kammarkollegiet ska i enlighet med vad som anges i förordningen (2020:1010) om statlig ersättning till Apotek Produktion & Laboratorier AB för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse utbetala 10 miljoner kronor per kvartal till Apotek Produktion & Laboratorier AB. Utbetalningarna ska ske senast den 31 mars, 30 juni, 30 september och 22 december 2021.

Kammarkollegiet ska i enlighet med ovan angivna förordning årligen kontrollera att utbetalningen av ersättning inte överstiger den summa av nettokostnaden, en rimlig vinst och kostnader för investeringar som bolaget ska redovisa.

Om utbetalningen av ersättningen överstiger summan av nettokostnaden, en rimlig vinst samt de kostnader för investeringar som har beaktats ska Kammarkollegiet återkräva den överskjutande delen av ersättningen.

ap.49 Uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.50 Till Folkhälsomyndighetens disposition

11 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten för att genomföra spelundersökningen SWELOGS.

ap.53 Tillfälligt stöd ambulansflyg

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.54 Stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser under covid-19

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.55 Vacciner covid-19

Kammarkollegiet disponerar medlen som avser förberedelser och genomförande av vaccinering mot covid-19.

Av medlen ska 3 270 000 000 kronor gå till att ersätta regionerna för vaccinering mot covid-19 under 2021. Kammarkollegiet ska månadsvis betala ut medel till regionerna utifrån de uppgifter Folkhälsomyndigheten lämnat från och med den 20 februari 2021, därefter månadsvis i efterskott med den sista slutregleringen den 31 januari 2022 för kvarvarande ersättning för 2021.

400 000 000 kronor har tilldelats regionerna i enlighet med regeringsbeslut I:18 från den 4 februari 2021 (dnr S2021/01106) avseende utbetalning av medel till regionerna för investeringar och löpande kostnader för genomförandet av vaccination mot covid-19.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.110Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.190Allt0
ap.200Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.250Inget0
ap.260Allt0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
ap.290Inget0
ap.300Inget0
ap.310Inget0
ap.320Inget0
ap.330Inget0
ap.340Inget0
ap.350Inget0
ap.360Inget0
ap.370Allt0
ap.380Inget0
ap.390Inget0
ap.400Inget0
ap.410Inget0
ap.42300 000Allt0
ap.4487 500Inget0
ap.46125 000Allt0
ap.480Inget0
ap.490Inget0
ap.500Inget0
ap.530Inget0
ap.540Inget0
ap.550Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:6 ap.101:6 ap.18100 %
1:6 ap.471:6 ap.28100 %
1:6 ap.81:6 ap.18100 %
1:6 ap.121:6 ap.18100 %
1:6 ap.151:6 ap.18100 %
1:6 ap.451:6 ap.18100 %
1:6 ap.511:6 ap.18100 %
1:6 ap.431:6 ap.18100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.8ram
ap.10ram
ap.12ram
ap.15ram
ap.43ram
ap.45ram
ap.47ram
ap.51ram
ap.52ram
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Katarina Liljemon Nee
Kopia till

Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Västerbotten
Länsstyrelsen i Örebro
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Naturhistoriska riksmuseet
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vetenskapsrådet
Norra sjukvårdsregionförbundet
Region Jämtland Härjedalen
Sveriges Kommuner och Regioner