Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2021-01-21
U2021/00480
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Med ändring av regleringsbrev för 2021 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angivna delar

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Agenda 2030

Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt
och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att
ingen ska lämnas utanför. Myndigheten ska redogöra för sitt arbete med
Agenda 2030 och hur myndigheten har samverkat och bidragit till att nå
de globala målen för hållbar utveckling.

Informationssäkerhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Redovisningen ska göras i samband med årsredovisningen.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari
29 april
30 juli
25 oktober

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025.

Uppdrag att genomföra stödjande insatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska tillsammans med Statens skolverk fortsatt erbjuda stödjande insatser avseende garantin för tidiga stödinsatser (jfr U2018/02959). Skolverket ska vara samordnande myndighet för uppdraget och löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 16 december 2022.

Underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Specialpedagogiska skolmyndigheten får använda 1 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut den 30 juli 2020 angående uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention (S2020/06171). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022 Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Redovisningstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik för 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925

15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701

15 januari 2021

Förnyat uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik

U/2019/04371

15 oktober 2023

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/14960

Senast den 1 april för respektive år 2021-2023 samt 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Senast den 1 april för respektive år 2021-2023 samt 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten769 676
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)769 676

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anslaget får användas för Specialpedagogiska skolmyndighetens förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för myndighetens verksamhet, produktionsstöd för läromedelsframställning och visst internationellt samarbete.

Återbetalda medel när det gäller bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten6 000
ap.2Till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition

För utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik (U2019/04371) får Specialpedagogiska skolmyndigheten belasta anslagsposten med 6 000 000 kronor. 

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten71 066
ap.1Omvårdnadsinsatser (ram)71 066

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Omvårdnadsinsatser

Anslagsposten får belastas med utgifter för omvårdnadsinsatser vid gymnasieskolor med utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

1:14

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten163 418
ap.1Särskilda insatser inom skolområdet (ram)163 418

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Särskilda insatser inom skolområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Anslagsposten får belastas med utgifter för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen när det gäller olika pedagogiska arbetssätt vad avser barn och elever med funktionsnedsättning.

Anslagsposten får belastas med högst 2 300 000 kronor för stöd för särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synnedsättning som efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår innan de börjar gymnasial utbildning.

1:16

Bidrag till vissa studier (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten17 525
ap.1Bidrag till vissa studier (ram)17 525

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Bidrag till vissa studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.123 0903 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.20Inget0
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.10Inget0
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.10Inget0
1:16 Bidrag till vissa studier
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.135 50035 500

2022
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar42 000
Räntekontokredit72 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2564 140
2021-02-2564 140
2021-03-2564 140
2021-04-2564 140
2021-05-2564 140
2021-06-2564 140
2021-07-2564 140
2021-08-2564 140
2021-09-2564 140
2021-10-2564 140
2021-11-2564 140
2021-12-2564 136
Summa769 676
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Specialskola m.m.-743 282-737 000345 0001 097 400-752 400-2 232 682
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för intäkter från tillgängliggörande av läromedel och från ersättning från kommuner från elever i specialskola är att intäkterna ska bidra till att täcka kostnaderna. Kostnaderna i tabellen ovan avser myndighetens samtliga kostnader.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen och av redovisningen ska det dessutom framgå hur många elever som kommer från en värdkommun respektive en annan kommun.

Ersättning från hemkommunen för elever i förskoleklass och fritidshem inom specialskolan lämnas också enligt förordningen om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen.  

Myndigheten får enligt 32 § förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ta ut avgifter där avgifts-
inkomsterna disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Ulf Hermelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, FS, SF, SOF
Finansdepartementet, BA, OFA K, OFA SFÖ, OFA ESA
Utbildningsdepartementet, F, GV, UH
Arbetsmarknadsdepartementet, A, IAS, JÄM, MRB
Infrastrukturdepartementet, ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Barnombudsmannen
Centrala studiestödsnämnden
Försäkringskassan
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Stockholms universitet
Överklagandenämnden för studiestöd
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Regioner
Synskadades Riksförbund