Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2020-12-03
S2020/09036
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135, prop. 2019/20:132 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201, prop. 2019/20:146 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:208, prop. 2019/20:167 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:294, prop. 2019/20:99 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340, prop. 2019/20:181 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:352, prop. 2019/20:187 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:363, prop. 2020/21:2 utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU11, rskr. 2020/21:68, prop. 2020/21:45 utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU11, rskr. 2020/21:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet18 172 756
ap.1Professionssatsningen (ram)789 000
ap.3Kroniska och långvariga sjukdomar (ram)26 000
ap.4Tillgänglighet (ram)20 000
ap.5Kvalitetsregister (ram)80 000
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)2 300
ap.7Personalsatsning (ram)2 000 000
ap.8Swecare (ram)2 500
ap.10Barnhälsovård (ram)137 000
ap.12Ersättning för sterilisering vid könsbyte (ram)0
ap.14Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor (ram)100 000
ap.15Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård (ram)61 300
ap.16Åtgärder för en bättre cancervård (ram)452 000
ap.18God vård och folkhälsa (ram)196 856
ap.19Ersättning till talidomidskadade i vissa fall (ram)0
ap.22Totalförsvarsöverenskommelse (ram)40 000
ap.25Ersättning till narkolepsidrabbade (ram)3 000
ap.26Ersättning till steriliserade i vissa fall (ram)0
ap.29Ordnat införande och strukturerad uppföljning (ram)38 800
ap.33Förlossningsvård och kvinnors hälsa (ram)1 000 000
ap.35Statsbidrag för ökade bemanningskostnader (ram)210 000
ap.36Nationell läkemedelslista (ram)64 000
ap.38Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården (ram)3 000 000
ap.39Specialistsjuksköterskeutbildning (ram)500 000
ap.40Jämlik sjukvård (ram)300 000
ap.45Startbidrag provtagning, smittspårning och utbrottshantering (ram)700 000
ap.46Provtagning, smittspårning och utbrottshantering (ram)8 100 000
ap.51Statsbidrag för kris- och traumastöd (ram)350 000
Disponeras av Socialstyrelsen20 342 015
ap.2Bidrag inom folkhälsoområdet (ram)3 450
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)365
ap.20Prioriteringscentrum (ram)3 500
ap.24Bidrag för främjandet av utveckling av idéburen vård och omsorg (ram)3 000
ap.28Till Socialstyrelsens disposition (ram)24 700
ap.30Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen (ram)184 000
ap.41Statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum (ram)48 000
ap.42Statsbidrag till följd av sjukdomen covid-19 (ram)20 000 000
ap.47Tillfälligt stöd ambulansflyg (ram)75 000
Disponeras av Försäkringskassan578 363
ap.27Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning (ram)51 363
ap.37Smittbärarpenning (ram)527 000
Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.11Forskning inom farmaci (ram)4 000
Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket10 000
ap.32Apotek (ram)10 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten1 326 752
ap.31Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten (ram)20 000
ap.34Ersättning vid ingripanden för att förhindra spridning av smittsam sjukdom (ram)752
ap.43Karantänsplatser (ram)6 000
ap.44Provtagning för covid-19 (ram)1 000 000
ap.52Medel till EU:s förköpsavtal för vacciner mot covid-19 (ram)300 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Professionssatsningen

Länsstyrelsen i Stockholms län får använda 4 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 22 juni 2017 (dnr S2017/03737/FS) angående uppdrag om att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning från land utanför EU/EES eller Schweiz. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionssatsningen.

E-hälsomyndigheten får använda 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 28 mars 2019 (dnr S2019/01519/FS) om att göra en analys av den informationshantering som behöver ske i Sverige rörande elektroniska patientjournaler inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU, det s.k. patientrörlighetsdirektivet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionssatsningen.

9 300 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende E-hälsomyndigheten för arbete med upprätthållande av funktioner för e-recept över landsgränser.

561 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:9 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00605/FS) i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2020.

E-hälsomyndigheten får använda 35 000 000 kronor under 2020 för merkostnader till följd av att ikraftträdandetidpunkten för den nationella läkemedelslistan har ändrats från den 1 juni 2020 till den 1 maj 2021. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

E-hälsomyndigheten får använda 32 000 000 kronor under 2020 för merkostnader till följd av att ikraftträdandetidpunkten för den nationella läkemedelslistan har ändrats från den 1 juni 2020 till den 1 maj 2021. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

2 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regeringsbeslut I:6 från den 16 april 2020 (dnr S2020/03320) för uppdrag att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård.

32 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:5 från den 16 april 2020 (dnr S2020/03319) för uppdrag att genomföra insatser för att främja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:4 från den 16 april 2020 (dnr S2020/03318) för uppdrag om små utförares möjlighet att verka i primärvården.

400 000 kronor har tilldelats Konkurrensverket i regeringsbeslut I:4 från den 16 april 2020 (dnr S2020/03318) för uppdrag om små utförares möjlighet att verka i primärvården.

75 000 000 kronor har tilldelats kommunerna och 1 500 000 kronor har tilldelats Länsstyrelsen i Stockholm i regeringsbeslut I:13 från den 25 juni 2020 (dnr S2020/05635) för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:7 från den 25 juni 2020 (dnr S2020/05630) för insatser för att stärka läkarspecialiteten socialmedicin.

1 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regeringsbeslut I:8 från den 30 juli 2020 (dnr S2020/06224) för uppdrag om tillgänglighet till primärvård i Sveriges landsbygder.

30 000 000 kronor har tilldelats kommunerna i regeringsbeslut I:6 från den 3 september 2020 (dnr S2020/06722) för kompetensutvecklingsinsatser inom den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Bidrag inom folkhälsoområdet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m., för arbete med att främja en god hälsa i befolkningen samt stöd till efterlevande. 

ap.3 Kroniska och långvariga sjukdomar

Socialstyrelsen får använda 15 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07515/FS) angående uppdraget att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga kroniska sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. 

Regeringen beslutar att avsätta 10 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:28 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05298/FS) Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2020 för stärkt nationell struktur samt stärkt nationell samordning på området sällsynta diagnoser. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen för att fördela statsbidrag till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.4 Tillgänglighet

E-hälsomyndigheten får använda 20 000 000 kronor under 2020 i enlighet med för utveckling och förvaltning av digitala tjänster som riktas mot den enskilde. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6, anslagsposten 4 Tillgänglighet.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.5 Kvalitetsregister

Regeringen beslutar att avsätta 78 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:28 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05298/FS), Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2020 för grundanslag till registren, sex registercentrumorganisationer samt till den nationella stödfunktionen inklusive övergripande nationella aktiviteter. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen angående arbete med förberedelser, fördelning och uppföljning av statsbidrag till registercentrum.

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

Medlen ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet.

Av medlen ska 235 000 US-dollar utbetalas av Kammarkollegiet till observatoriet, engångsvis efter rekvisition från observatoriet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020.

ap.7 Personalsatsning

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 31 oktober 2019 (dnr S2019/04518/FS) angående uppdrag att ta fram förslag på hur vidareutbildning för sjukhusfysiker kan utformas. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 7 Personalsatsning.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:11 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04689/FS) angående uppdrag att förbereda sin verksamhet för att kunna pröva och besluta om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 7 Personalsatsning.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01225/FS) om att utarbeta en föreskrift för läkarnas specialiseringstjänstgöring där bastjänstgöring införs som en inledande tjänstgöringsdel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 7 Personalsatsning.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 3 oktober 2019 (dnr S2019/04110/FS) för att se över myndighetens reglering av läkarnas allmäntjänstgöring och särskilt förordnande att utöva läkaryrket som icke legitimerad. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 7 Personalsatsning.

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 26 september 2019 (dnr S2019/03995/FS) angående uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt råd för kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 7 Personalsatsning.

Regeringen beslutar att avsätta 12 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 27 juli 2019 (dnr S2019/02955/FS). Norra sjukvårdsregionförbundet får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2020 för insatser rörande samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv i de fyra norregionerna. Resultatet av arbetet för 2020 ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska dels en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet och regeringen (Socialdepartementet), dels en redovisning av resultatet av arbetet för 2020 lämnas till regeringen (Socialdepartementet). Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 7 Personalsatsning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1), se bilaga.

1 423 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:9 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00605/FS) i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2020.

500 000 000 kronor har tilldelats de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) i regeringsbeslut I:9 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00605/FS) i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2020.

50 00 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och Regioner i regeringsbeslut I:9 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00605/FS) i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2020.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.8 Swecare

2 500 000 kronor har tilldelats Swecare i regeringsbeslut I:5 från den 30 januari 2020 (dnr S2020/00437/EIS).

ap.10 Barnhälsovård

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:15 från den 29 maj 2019 (dnr S2019/00910/FS) angående uppdrag att genomföra en pilotverksamhet för barnhälsovård för att stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa bland barn. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 10 Barnhälsovård.

Folkhälsomyndigheten får använda 5 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:17 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03919/FS) för att förbättra barns skydd mot smittsamma sjukdomar 2018–2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 10 Barnhälsovård.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 1 februari 2018 (dnr S2018/00723/FS) angående uppdrag om att följa, analysera och stödja överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 10 Barnhälsovård.

Folkhälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 1 februari 2018 (dnr S2018/00722/FS) angående uppdrag om att följa och stödja genomförandet av överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 10 Barnhälsovård.

114 500 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:9 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00605/FS) i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2020.

2 000 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och Regioner i regeringsbeslut I:9 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00605/FS) i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2020.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.11 Forskning inom farmaci

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet och ska användas för forskning inom farmaci. Inriktningen bör vara förbättrad läkemedelsanvändning i samhället. 

ap.12 Ersättning för sterilisering vid könsbyte

Anslagssparandet disponeras av Kammarkollegiet för utbetalningar i enlighet med lagen (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall.

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI.

ap.14 Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor

100 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:9 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00605/FS) i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2020.

ap.15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård

E-hälsomyndigheten får använda 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 15 augusti 2019 (dnr S2019/03409/FS) angående uppdrag om att genomföra en förstudie om tillgång till information om vaccinationer.  Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 13 juni 2019 (dnr S2019/02785/FS) angående uppdraget om återinläggningar av multisjuka och sköra äldre. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. 

Strålsäkerhetsmyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 13 juni 2019 (dnr S2019/02786/FS) angående uppdrag att förebygga hudcancer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. 

Läkemedelsverket får använda 1 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 2 juni 2016 (dnr S2016/03981/FS) angående uppdrag om nytt tillståndsförfarande för kliniska läkemedelsprövningar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

3 600 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Läkemedelsverket angående samordning och uppföljning av den nationella läkemedelsstrategin.

Regeringen beslutar att avsätta 3 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:28 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05298/FS) Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2020 till insatser för säkrare vård. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 28 september 2017 (dnr S2017/05331/FS) angående uppdraget om att följa genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regeringsbeslut I:4 från den 23 januari 2020 (dnr S2020/00324/FS) angående uppdraget om att följa genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

2 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regeringsbeslut I:7 från den 30 januari 2020 (dnr S2020/00439/FS) angående uppdrag att samordna genomförandet av en svensk Joint External Evaluation (JEE).

300 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:7 från den 30 januari 2020 (dnr S2020/00439/FS) angående uppdrag att samordna genomförandet av en svensk Joint External Evaluation (JEE).

150 000 kronor har tilldelats Livsmedelsverket i regeringsbeslut I:7 från den 30 januari 2020 (dnr S2020/00439/FS) angående uppdrag att samordna genomförandet av en svensk Joint External Evaluation (JEE).

150 000 kronor har tilldelats Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i regeringsbeslut I:7 från den 30 januari 2020 (dnr S2020/00439/FS) angående uppdrag att samordna genomförandet av en svensk Joint External Evaluation (JEE).

150 000 kronor har tilldelats Statens jordbruksverk i regeringsbeslut I:7 från den 30 januari 2020 (dnr S2020/00439/FS) angående uppdrag att samordna genomförandet av en svensk Joint External Evaluation (JEE).

150 000 kronor har tilldelats Strålsäkerhetsmyndigheten i regeringsbeslut I:7 från den 30 januari 2020 (dnr S2020/00439/FS) angående uppdrag att samordna genomförandet av en svensk Joint External Evaluation (JEE).

Kammarkollegiet får använda 100 000 kronor under 2020 för administration avseende utbetalningar för provtagning, smittspårning och utbrottshantering.

Försäkringskassan får använda 1 000 000 kronor under 2020 för arbete kopplat till utveckling av Försäkringskassans it-system med anledning av regeringens beslut att tillfälligt anpassa bestämmelserna om ersättningsperioder för de som inte kunnat besöka tandvården under perioden 1 april till 31 augusti 2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverkets har tilldelats 14 700 000 kronor i regeringsbeslut I:3 från den 5 november 2020 (dnr S2020/08096) angående uppdrag att säkra tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter samt att utöka informationsinsatser och samverkan med anledning av covid-19.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.16 Åtgärder för en bättre cancervård

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 3 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 7 mars 2019 (dnr S2019/01115/FS) angående uppdrag att följa upp cancerläkemedel och andra läkemedel i klinisk vardag. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 16 Åtgärder för en bättre cancervård.

160 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:34 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05325/FS) i enlighet med överenskommelsen om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020.

127 000 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och Regioner i regeringsbeslut I:34 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05325/FS) i enlighet med överenskommelsen om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.18 God vård och folkhälsa


Bidrag till myndigheter

Läkemedelsverket får använda 13 300 000 kronor under 2020 för förberedelser inför förändringar i tillsynen inom det medicintekniska området enligt de kommande medicinteknikförordningarna [förordning (EU) nr 2017/745 om medicintekniska produkter och förordning (EU) nr 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik]. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

E-hälsomyndigheten får använda 8 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 28 mars 2019 (dnr S2019/01521/FS) angående uppdrag för att sammanställa, tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten får använda 4 500 000 kronor under 2020, varav 3 500 000 kronor ska betalas ut som stöd till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruk, i enlighet med regeringsbeslut I:18 från den 16 maj 2019 (dnr S2019/02384/FS) angående uppdrag att stödja genomförandet av den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Länsstyrelsen i Örebro får använda 3 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regleringsbrev för 2020 avseende Länsstyrelsen i Örebro län angående att stödja införandet av ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende missbruk av spel om pengar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. 

Läkemedelsverket får använda 2 600 000 kronor under 2020 för att kunna bistå den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) med anledning av att Storbritannien kommer att lämna den Europeiska unionen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 april 2019 (dnr S2019/01651/FS) för att genomföra en forskningsstudie i två delar om tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 2 000 000 kronor under 2020 för arbetsuppgifter till följd av att medicintekniktillverkare står utan anmält organ. Medlen får även användas för att säkra tillgång till anmälda organ samt för tidigare underskott inom detta område. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 2 000 000 kronor under 2020 för kostnader för nya arbetsuppgifter till följd av anpassningar till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 29 augusti 2019 (dnr S2019/03606/FS) för att genomföra en internationell konferens om antibiotikaresistensövervakning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 2 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 1 december 2016 (dnr S2016/07424/FS) angående uppdrag att etablera en prisjämförelsetjänst för tandvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Naturhistoriska riksmuseet får använda 1 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Naturhistoriska riksmuseet för genomförande av polleninsamling, pollenanalyser, framtagande av pollenprognoser samt metodutveckling avseende pollenverksamheten. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 11 december 2019 (dnr S2019/05187/FS) angående uppdrag om förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 1 300 000 kronor under 2020 för arbetsuppgifter som rör tillsyn av tillverkare av aktiv substans (API). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

E-hälsomyndigheten får använda 1 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 11 december 2019 (dnr S2019/05188/FS) för uppdrag om åtgärder för att underlätta hanteringen av produktionsavbrott vid maskinell dosdispensering. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

9 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten för uppgifter med anledning av genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv, tillsynsvägledning, tillsyn och marknadskontroll.

3 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att analysera resultat från den s.k. International Health Policy Survey (IHP) samt delta i en jämförande studie.

1 000 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket för att utveckla hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin och utreda möjliga betalningsmodeller för ATMP.

1 500 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten för dopningsförebyggande arbete och nätverket PRODIS.

1 000 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket för utvecklad datauppföljning med hjälp av nationella tjänsteplattformen.

500 000 kronor har tilldelats Polismyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Polismyndigheten för att på Folkhälsomyndighetens eller Läkemedelsverkets uppdrag med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva klassificeras enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika eller lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regeringsbeslut I:3 från den 16 januari 2020 (dnr S2020/00213/FS) angående uppdrag att beskriva riskerna med privata sjukvårdsförsäkringar.

1 800 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:7 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00603/FS) angående uppdrag att ta fram webbaserad utbildning i munhälsa för vård- omsorgspersonal.

5 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:7 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00603/FS) angående uppdrag om information angående organ- och vävnadsdonation.

1 300 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regeringsbeslut I:5 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00601/FS) angående förlängt och ändrat uppdrag om varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfall.

74 238 USD har tilldelats Världshälsoorganisationen i regeringsbeslut I:2 från den 13 februari 2020 (dnr S2020/00283/FS) för Sveriges kostnad för protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

5 000 000 kronor har tilldelats Länsstyrelsen i Stockholms län i regeringsbeslut I:1 från den 13 februari 2020 (dnr S2018/04690/FS) angående medel för pilotprojekt avseende samordnat folkhälsoarbete på regional nivå.

5 000 000 kronor har tilldelats Länsstyrelsen i Västerbottens län i regeringsbeslut I:1 från den 13 februari 2020 (dnr S2018/04690/FS) angående medel för pilotprojekt avseende samordnat folkhälsoarbete på regional nivå.

Läkemedelsverket får använda 13 300 000 kronor under 2020 för förberedelser inför förändringar i tillsynen inom det medicintekniska området enligt de kommande medicinteknikförordningarna [förordning (EU) nr 2017/745 om medicintekniska produkter och förordning (EU) nr 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik]. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får använda 5 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 12 mars 2020 (dnr S2020/01466/FS) för uppdrag om ökad samordning för att säkra tillgången till läkemedel som bedöms vara av central betydelse vid eventuella störningar till följd av spridningen av det nya coronaviruset samt till övriga kostnader hänförliga till spridningen av det nya coronaviruset. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får använda 13 000 000 kronor under 2020 för att finansiera verksamhet som myndigheten bedriver med anledning av olika EU-rättsakter och som inte täcks av avgifter eller där avgifterna inte ger full kostnadstäckning. Dessa rättsakter är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av unionsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt inrättande av en europeisk läkemedelsmyndigheten, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel samt Europaparlamentets och rådets förordning 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och nuvarande direktiv 2001/82/EG. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Bidrag till övriga

Regeringen beslutar att avsätta 20 500 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:20 från den 18 december 2017 (dnr S2017/01362/FS). Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 19 juni 2014 (dnr S2014/04985/FS). Regeringen beslutar även att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015:16:1), utgiftsområde 9, avsnitt 4.7.6. Region Jämtland Härjedalen får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2020 för verksamhet inom Rett Center. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:28 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05298/FS) Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2020 för ett enkelt, enhetligt och säkert klagomålssystem. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 2 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:28 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05298/FS) Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2020 för att stödja utvecklingsinsatser inom ramen för Nationell arbetsgrupp Strama. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.19 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall

Anslagssparandet får användas för ersättning till talidomidskadade efter beslut av regeringen.

ap.20 Prioriteringscentrum

3 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen för att betala ut till Linköpings universitet för verksamheten vid Prioriteringscentrum för 2020.

ap.22 Totalförsvarsöverenskommelse

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 12 april 2018 (dnr S2018/02370/FS) angående uppdrag att stödja regionerna i arbetet med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 22 Totalförsvarsöverenskommelse.

Socialstyrelsen får använda 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 13 juni 2019 (dnr S2019/02785/FS) angående behörighet för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal att verka i Sverige vid kriser. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 22 Totalförsvarsöverenskommelse.

Regeringen beslutar att avsätta 30 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:28 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05298/FS) Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2020 för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 22 Totalförsvarsöverenskommelse.

Läkemedelsverket får använda 2 000 000 kronor under 2020 för arbete kopplat till civilt försvar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

E-hälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2020 för arbete kopplat till civilt försvar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.24 Bidrag för främjandet av utveckling av idéburen vård och omsorg

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. för arbete med att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.  

ap.25 Ersättning till narkolepsidrabbade

Medlen disponeras av Kammarkollegiet för utbetalningar i enlighet med lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

ap.26 Ersättning till steriliserade i vissa fall

Anslagssparandet får användas för utbetalning av ersättning till steriliserade i vissa fall, efter beslut av regeringen. Män och kvinnor som steriliserats mot sin vilja kan ansöka om ersättning hos regeringen efter upphörandet av Steriliseringsersättningsnämndens verksamhet.

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Medlen disponeras av Försäkringskassan. 

Medlen avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020, samt ett regleringsbelopp för 2017 om -64 000 kronor.

ap.28 Till Socialstyrelsens disposition

Socialstyrelsen får använda 4 100 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 11 juni 2009 (dnr S2009/04768/HS) angående att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 31 oktober 2019 (dnr S2019/04518/FS) angående fortsatt utveckling av ett nationellt kodverk för kontaktorsak.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 3 oktober 2019 (dnr S2019/04110/FS) för att följa upp och göra djupgående dataanalyser av cancer.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 3 oktober 2019 (dnr S2019/0411/FS) för att stödja en standardiserad dokumentation kring cancerpatienter.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen för att analysera problembilden utifrån patientens perspektiv och utreda förutsättningarna för erbjudande av cancerrehabilitering samt ta fram förslag till åtgärder och rekommendationer.

Socialstyrelsen får använda 750 000 kronor under 2020 för administrativa omkostnader gällande förordningen (2020:) om statsbidrag för säkerställande av tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning

E-hälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2020 för finansiering av arbetet med att utveckla och förvalta det elektroniska systemet för att förmedla och handlägga licensansökningar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Läkemedelsverket får använda 2 600 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 22 augusti 2019 (dnr S2019/03518/FS) angående uppdrag om förbättrad information avseende nationell tillgång till läkemedel vid bristsituationer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 700 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04686/FS) angående uppdrag att förbereda införandet av nya regler om utbyte av läkemedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

E-hälsomyndigheten får använda 580 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04687/FS) angående uppdrag att förbereda införandet av nya regler om utbyte av läkemedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats eller som inte ska användas till kommande års avskrivningar ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Folkhälsomyndigheten får använda 400 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 15 augusti 2019 (dnr S2019/03409/FS) angående uppdrag om att genomföra en förstudie om tillgång till information om vaccinationer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen för att förstärka myndighetens utlämnande av läkemedelsstatistik. 

1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen för det fortsatta arbetet med nationell källa för ordinationsorsak.

1 300 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen för fortsatt förvaltning och utveckling av uppmärksamhetsinformation inom hälso- och sjukvården.

500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen för det fortsatta arbetet med gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:28 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05298/FS) Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2020 för att fortsätta arbetet med att strukturera uppgifter i patientjournal för förbättrad patientsäkerhet i läkemedelsprocessen. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 300 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:28 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05298/FS) Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2020 för att etablera och förvalta en samverkansplattform för tidig dialog vid utveckling och introduktion av nya läkemedel. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Läkemedelsverket får använda 2 950 000 kronor under 2020 för utökad bemanning nattetid vid Giftinformationscentralen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får använda 12 500 000 kronor under 2020 för att finansiera sådan verksamhet inom områdena klinisk läkemedelsprövning, vetenskaplig rådgivning och homeopatika som omfattas av förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Kammarkollegiet ska betala ut 85 250 EURO till International Horizon Scanning Initiative IHSI senast den 14 november 2020. Utbetalningen ska ske till International Horizon Scanning Initiative, ING BELGIUM IBAN: BE89 3631 9230 7085,BIC  Code: BBRUBEBB. Medlen utbetalas från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning för budgetåret 2020.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.30 Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen får använda medlen under 2020 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

ap.31 Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten får använda 20 000 000 kronor under 2020 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

Folkhälsomyndigheten ska även köpa in vaccin mot covid-19 enligt instruktion, och exempelvis distributionstjänster. Dessa ska utgöra en samhällsinvestering och belasta låneramen. Medlen får användas till en eventuell nedskrivning av investeringen.

 

ap.32 Apotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda medlen för att betala ut bidrag i enlighet med förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Medlen får utbetalas engångsvis.

ap.33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 4 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 18 december 2017 (dnr S2017/07302/RS) angående uppdrag att följa upp och analysera regeringens satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Folkhälsomyndigheten får använda 3 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 1 augusti 2019 (dnr S2019/03298/FS) angående att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Socialstyrelsen får använda 9 550 000 kronor under 2020 för uppdrag inom kvinnors hälsa och förlossningsvård. Uppdragen som berörs är regeringsbeslut I:6 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01225/FS) om att undersöka hur omhändertagandet av föräldrar efter ett fosters eller ett spädbarns död i samband med förlossning, regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen för uppdrag att genomföra en informationssatsning riktad till gravida och nyförlösta kvinnor och uppdrag om att göra en kartläggning av om det finns skillnader i den neonatala vården, samt regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen för uppdrag att utreda och lämna förslag på hur myndigheten kan stödja utvecklingen av en välfungerande vårdkedja mellan öppen vård och specialistvård för patienter med vulvodyni/vestibulit och uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsstöd till professionen avseende intrauterin fosterdöd. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 8 800 000 kronor under 2020 för uppdrag inom kvinnors hälsa och förlossningsvård. Uppdragen som berörs är regeringsbeslut I:4 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01223/FS) om utvärdering av viktiga patientrelaterade utfallsmått som är viktiga enligt patienter, anhöriga och vårdpersonal, regeringsbeslut I:4 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01223/FS) om utvärdering diagnostik förlossningsrädsla m.m., regeringsbeslut I:4 från den 14 mars 2019 (dnr S2019/01223/FS) om utvärdering behandling förlossningsrädsla m.m., regeringsbeslut I:5 från den 4 juli 2019 (dnr S2019/03053/FS) om fibromyalgi, regeringsbeslut I:4 från den 19 april 2018 (dnr S2018/02498/FS) om att kartlägga kunskapsläget för smärttillstånd hos kvinnor, samt regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnostisera och behandla vestibulit, uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnostisera och behandla lipödem, uppdrag att kartlägga metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationer, uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende kejsarsnitt, uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för att behandla rektusdiastas, samt uppdrag att kartlägga metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

33 000 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och Regioner i regeringsbeslut I:32 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05324/FS) i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020-2022.

937 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:31 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05323/FS) i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020-2022.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.34 Ersättning vid ingripanden för att förhindra spridning av smittsam sjukdom

Medlen ska finansiera vissa kostnader för ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Medel utbetalas av Folkhälsomyndigheten till Kammarkollegiet efter särskild rekvisition. Kammarkollegiet får rekvirera medel för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

ap.35 Statsbidrag för ökade bemanningskostnader

210 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut 1:4 från den 30 januari 2020 (dnr S2020/00436/FS) för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader.

ap.36 Nationell läkemedelslista

64 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende E-hälsomyndigheten för förberedande arbete med införande av den nationella läkemedelslistan. 

ap.37 Smittbärarpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för smittbärarpenning enligt socialförsäkringsbalken. Medlen disponeras av Försäkringskassan.

ap.38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården

3 000 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:9 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00605/FS) i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2020.

ap.39 Specialistsjuksköterskeutbildning

500 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:9 från den 6 februari 2020 (dnr S2020/00605/FS) i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2020.

ap.40 Jämlik sjukvård

2 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att följa upp och analysera insatserna inom överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Nationella vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitet.

7 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen för att bistå arbetet med att utveckla standardiserade vårdförlopp.

215 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:29 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05322/FS) för arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

60 000 000 kronor har tilldelats samverkansregionerna i regeringsbeslut I:29 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05322/FS) för att ta fram nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

15 000 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och Regioner i regeringsbeslut I:29 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05322/FS) för att koordinera och stödja det nationellt gemensamma arbetet med att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.41 Statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum.

ap.42 Statsbidrag till följd av sjukdomen covid-19

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Av medlen ska 300 000 000 kronor betalas ut till regionerna för förberedelser till genomförande av vaccination mot covid-19 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 3 december 2020 (dnr S2020/09079).

ap.43 Karantänsplatser

Medlen disponeras av Folkhälsomyndigheten för ändamålsenliga karantänsplatser med anledning av covid-19.

ap.44 Provtagning för covid-19

Folkhälsomyndigheten får använda 1 000 000 000 kronor under 2020 för att samordna arbetet med att utöka provtagningen för covid-19 samt skyndsamt starta och leda arbetet med att koordinera de regioner, företrädare för kommuner och andra aktörer som behövs för att provtagningen ska kunna utökas med bibehållen kvalitetssäkring och fortsatt prioritering av resurserna till vård och omsorg. I detta ingår bland annat kostnader för ersättning till kommuner och regioner, ersättning till privata aktörer och leverantörer samt kostnader för myndighetens eget arbete. Det ingår även kostnader för undersökningar och valideringsstudier av covid-19 tester samt studier för att följa utvecklingen av covid-19 i samhället. Folkhälsomyndigheten ska varje månad med start den 30 juni 2020 inkomma med en ekonomisk utfallsredovisning.

ap.45 Startbidrag provtagning, smittspårning och utbrottshantering

700 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:10 från den 17 juni 2020 (dnr S2020/05442/FS) för arbetet med testning och smittspårning av covid-19.

ap.46 Provtagning, smittspårning och utbrottshantering

Kammarkollegiet disponerar 8 100 000 000 kronor som avser provtagning, smittspårning och utbrottshantering. Av dessa ska 7 600 000 000 kronor avsättas för att ersätta regionerna för PCR-tester och serologisk testning under 2020, samt ersätta Folkhälsomyndigheten för de kostnader myndigheten har för den avgiftsfria testningen som myndigheten erbjuder regionerna. Kammarkollegiet ska månadsvis betala ut medel till regionerna och Folkhälsomyndigheten utifrån de uppgifter Folkhälsomyndigheten lämnat från och med den 31 juli 2020 med den sista slutregleringen den 31 januari 2021 för kvarvarande ersättning för 2020.

500 000 000 kronor ska betalas ut till regionerna avseende smittspårning och utbrottshantering för 2020 efter uppgifter från Folkhälsomyndigheten. Medlen fördelas till regionerna mot slutet av året fördelade utifrån antal utförda PCR-tester mellan 1 juni 2020 och 30 november 2020.

Regionerna kan utföra tester genom de aktörer Folkhälsomyndigheten tillhandahåller avgiftsfritt. Folkhälsomyndigheten disponerar medel för detta via anslagspost 44 Provtagning för covid-19. Om medlen på anslagspost 44 Provtagning för covid-19 tar slut får medel på anslagsposten 46 Provtagning, smittspårning och utbrottshantering även gå till att ersätta Folkhälsomyndighetens kostnader i mån av medel. 

ap.47 Tillfälligt stöd ambulansflyg

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2020:) om statsbidrag för säkerställande av tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19.

ap.51 Statsbidrag för kris- och traumastöd

350 000 000 kronor har tilldelats regionerna i regeringsbeslut I:20 från den 26 november 2020 (dnr S2020/08838) angående en särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till hälso- och sjukvårdspersonal med anledning av spridningen av covid-19.

ap.52 Medel till EU:s förköpsavtal för vacciner mot covid-19

Folkhälsomyndigheten disponerar medlen och ska göra en inbetalning till fonden för EU:s instrument för krisstöd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Allt0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.180Inget0
ap.190Allt0
ap.200Inget0
ap.220Inget0
ap.240Inget0
ap.250Inget0
ap.260Allt0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
ap.290Inget0
ap.3018 400Inget0
ap.310Inget0
ap.320Inget0
ap.330Inget0
ap.340Inget0
ap.350Inget0
ap.360Inget0
ap.370Inget0
ap.380Inget0
ap.390Inget0
ap.400Inget0
ap.410Inget0
ap.420Inget0
ap.430Inget0
ap.440Inget0
ap.450Inget0
ap.460Inget0
ap.470Inget0
ap.510Inget0
ap.520Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:6 ap.91:6 ap.18100 %
1:6 ap.171:6 ap.18100 %
1:6 ap.211:6 ap.18100 %
1:6 ap.231:6 ap.16100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.9ram
ap.17ram
ap.21ram
ap.23ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.441 900 0001 900 000002021
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Lovisa Persson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Västerbotten
Länstyrelsen i Örebro
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Naturhistoriska riksmuseet
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vetenskapsrådet
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Norra sjukvårdsregionförbundet
Region Jämtland Härjedalen
Sveriges Kommuner och Regioner