Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2020-12-17
N2020/03063
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:23 (2020) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:23 (2020) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:146 utg.omr. 24, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:210).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Budgetår 2020

1:23

Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Hyresstöd företag - till Boverket (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.2Hyresstöd företag - till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)0

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Hyresstöd företag - till Boverket

Anslagsposten får användas för tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Högst 500 000 kronor får användas för Boverkets kostnader för att administrera stöden.

ap.2 Hyresstöd företag - till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Högst 20 000 000 kronor får användas för länsstyrelsernas kostnader för att administrera stödet enligt ovan nämnda förordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:23 (2020) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag
ap.1 (2020)0200 0000
ap.2 (2020)020 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Luis Barturén
Kopia till

Statsrådsberedningen, IREV
Justitiedepartementet, L6
Finansdepartementet, BA, K och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet och näringsutskottet
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret