Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2020-12-03
Ju2020/04101/SIM
Migrationsverket
601 70 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Migrationsverket
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019:20:1 utg.omr. 8, bet. 2019/20:SfU4, rskr. 2019:20:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Migrationsverkets huvudsakliga uppgifter framgår i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för myndighetens verksamhetsutveckling

Myndigheten ska fortlöpande uppnå högre effektivitet i verksamheten bl.a. med hjälp av digitalisering och automatisering. I arbetet ska informationssäkerhet särskilt beaktas.

Arbetet med att effektivisera prövningsverksamheten ska fortsätta med särskilt fokus på anknytnings- och medborgarskapsärenden.

Handläggning av ansökningar om asyl och uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning bör påbörjas inom en kort tid från ansökan. Ensamkommande barn ska prioriteras så att de snabbt kan få ett beslut.

I asylärenden ska fokus särskilt ligga på att klarlägga de sökandes identitet och hemvist tidigt i processen.

Kostnaderna för förvaltning av Asyl-, migrations- och integrationsfonden fonden (AMIF-fonden) ska minska genom effektivisering.

Återrapportering avseende myndighetens verksamhetsutveckling

Myndigheten ska redovisa:

 • Antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft, kostnad per avgjort ärende samt genomsnittliga handläggningstider fördelat på handläggningsprocess och segment.
 • Genomsnittlig vistelsetid i mottagandesystemet för de som har lämnat mottagandesystemet fördelat på segment och processteg.
 • Effekter, inklusive nyttorealisering, av genomförda digitaliserings- och automatiseringsinsatser samt andra utvecklingsinsatser.
 • Resultat av utvecklingsinsatser som bedrivits tillsammans med andra myndigheter i syfte att effektivisera verksamheten och förkorta ledtider. 
 • Nyckeltalet kostnad per stödkrona som avser myndighetens kostnader för hantering av AMIF-fonden i förhållande till utbetalade EU-stöd inklusive medfinansiering. Redovisningen ska avse genomsnitt för perioderna 2015–2018, 2016–2019 samt 2017–2020.

Mål för tillgänglighet och service

Myndigheten ska förbättra tillgängligheten och erbjuda en enhetlig och förutsägbar service.

Återrapportering avseende tillgänglighet och service

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra tillgängligheten och servicen, vilka resultat som har uppnåtts och hur detta har påverkat kostnadseffektiviteten i verksamheten.

Mål för förberedande informationsinsatser för vidarebosatta

Myndigheten ska tillhandahålla informationsinsatser för personer som ska vidarebosättas i Sverige i syfte att förbereda dem inför etableringen i Sverige.

Återrapportering avseende förberedande insatser för vidarebosatta

Myndigheten ska redovisa vilka informationsinsatser som har tillhandahållits, hur informationsinsatserna har genomförts, hur stor del av målgruppen som tagit del av insatserna samt kostnaderna för insatserna.  

Återrapportering avseende migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Myndigheten ska redovisa hur övertagandet av migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna har genomförts. Vidare ska utvecklingsinsatser som genomförts inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna redovisas.

Återrapportering avseende barns rättigheter

Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med att säkerställa barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Återrapportering avseende jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

2

Organisationsstyrning

Planering av förvarsverksamhet

I planeringen av placering av förvarsverksamhet ska Migrationsverket särskilt beakta behovet av förvarsplatser i norra Sverige.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Migrationsverket ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes. Prognoskommentarer ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) och för berörda anslag på utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast kl. 9 den

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober.

Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som har använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella utgiftsförändringar uppdelat per anslag och anslagsposter på utgiftsområde 8 Migration respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Där det är möjligt ska prognostiserad produktivitet och kostnad per avgjort ärende vara uppdelat per segment. Vidare ska en digital bilaga med detaljerad information om prognosen för varje anslagspost under anslag 1:1 Migrationsverket, 1:2 Ersättningar och boendekostnader på utgiftsområde 8 Migration samt för anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande på utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering lämnas.

I varje prognos och för varje år i prognosperioden ska myndigheten redovisa prognoser för de kostnader på utgiftsområde 8 Migration som ska räknas som bistånd enligt beskrivningen i bilaga 1. Prognosförändringar ska kommenteras.   

Inför varje prognos ska myndigheten också lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen om det prognostiserade antalet kommunmottagna fördelat på vidarebosatta (kvotflyktingar), anhöriga till skyddsbehövande samt personer som beviljats uppehållstillstånd efter att ha varit asylsökande. Prognostiserad genomsnittlig vistelsetid i mottagandesystemet ska redovisas för de som lämnar mottagandesystemet (tidigare asylsökande). Prognosförändringar ska kommenteras. 

2. Ett ordnat mottagande

Migrationsverket ska följa upp de ändrade reglerna när det gäller asylsökandes rätt till dagersättning vid eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar och vilka konsekvenser förändringen har medfört. Myndigheten ska redovisa antalet asylsökande som har valt att bo i eget boende utan rätt till dagersättning eller särskilt bidrag i de områden som kommunerna har anmält samt de som har kunnat flytta till och bo i dessa områden med bibehållen dagersättning. Redovisning ska ske fördelat på kommun, område som kommunen har anmält och familjesituation, d.v.s. barnfamiljer, sammanboende eller gifta par samt ensamhushåll. Gällande de asylsökande som av myndigheten bedömts kunna bibehålla dagersättning eller särskilt bidrag i dessa områden ska myndigheten, om möjligt, också redovisa vilka skäl som åberopats som grund för det. Myndigheten ska även redovisa vilka informationsinsatser eller andra åtgärder som har vidtagits med anledning av regeländringarna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) i samband med årsredovisningen.

3. Anvisningsmodell för ensamkommande barn

Vid anvisning av ensamkommande barn ska utjämnande anvisningar göras till kommuner som har anvisningsandelar. Anknytningsanvisningar ska göras restriktivt med barnets bästa i beaktande och efter bedömning av anknytningspersonens delaktighet i omhändertagandet i de fall detta är skälet till anknytningsanvisningen. Alla anvisningar ska räknas in i måluppfyllelsen. Över- eller underskott i måluppfyllelse som är resultatet av omfördelning ska inte ge fler eller färre anvisningar kommande år.

Migrationsverket ska ta fram anvisningsandelar för fördelning av ensamkommande barn till kommunerna under 2021. Anvisningsandelarna ska ge en jämn fördelning och ta hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, tidigare mottagande av asylsökande, nyanlända samt mottagande av ensamkommande barn och unga. Länsstyrelserna har i uppdrag att bistå Migrationsverket i genomförandet av uppdraget. Uppdraget ska genomföras efter inhämtande och beaktande av synpunkter från länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommuner inom ett län får göra omfördelning utan krav på att alla kommuner får anvisningsandelar. Fastställda andelar där andelar som har omfördelats specificeras ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 30 december 2020.

4. Anvisning av nyanlända till kommuner

Enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Migrationsverket ska föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2021, och fördelningen på länsnivå (länstal). Förslaget ska avse de nyanlända som enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska prioriteras vid anvisningar. I uppdraget ingår att analysera och vid behov justera viktningen och vad som ska ligga till grund för bedömningen av de kriterier som ska beaktas vid fördelningen. De antaganden och bedömningar som förslagen bygger på ska redovisas. Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna har i uppdrag att bistå Migrationsverket i genomförandet av uppdraget. Vid bedömning av kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar ska statistikunderlag från Arbetsförmedlingen användas. Uppdraget ska genomföras efter inhämtande och beaktande av synpunkter från Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 14 augusti 2020.

5. Utbildningar som legat till grund för uppehållstillstånd

Migrationsverket ska redovisa exempel på utbildningar som har legat till grund för uppehållstillstånd eller förlängning därav på grund av den s.k. nya gymnasielagen i Migrationsverkets prövning. Migrationsverket ska dessutom ta fram exempel på utbildningar som inte har ansetts kunna ligga till grund för uppehållstillstånd i Migrationsverkets prövning. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2020.

6. Självmant återvändande

Migrationsverket ska analysera och redovisa bidragande faktorer och möjliga åtgärder för att öka självmant återvändande och för att minska andelen personer som avviker. Under arbetet med uppdraget ska synpunkter inhämtas från Polismyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 29 maj 2020.

7. Civilt försvar

Migrationsverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

8. Beräkning av utfallet av biståndskostnaderna

Migrationsverket ska redovisa uppgifter och beräkna utfallet av kostnader på utgiftsområde 8 Migration som ska räknas som bistånd enligt bilaga 2. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Migrationsverket ska också redovisa uppgifter om antalet kommunmottagna under året fördelat på vidarebosatta (kvotflyktingar), anhöriga till skyddsbehövande samt personer som beviljats uppehållstillstånd efter att ha varit asylsökande. Genomsnittlig vistelsetid i mottagandesystemet ska redovisas för de som har lämnat mottagandesystemet (tidigare asylsökande). Uppgifterna ska redovisas till Arbetsförmedlingen senast den 10 februari 2021.

9. Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Planeringsanvisningar för det civila försvaret

Ju2015/09669/SSK

Migrationsverket ska årligen i samband med årsredovisningen redovisa hur planeringsarbetet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts.

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

A2017/02422/ARM

Redovisas av Arbetsmiljöverket i samband med årsredovisningarna för 2018-2020.

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Ku2018/01457/DISK

Redovisas den 22 februari 2020. Slutredovisas 13 den mars 2021. Finansiering för 2020 framgår av regleringsbrevet för anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. inom utgiftsområde 13.

Uppdrag till Polismyndigheten, Migrationsverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen att samordna genomförandet av EU:s interoperabilitetsförordningar.

Ju2019/02044/PO

Migrationsverket ska delta i Polismyndighetens i arbete och lämna underlag. Senast den 29 mars 2024 ska Polismyndigheten lämna en slutrapport över uppdraget till Justitiedepartementet.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisas den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisas den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019-2021.

A2019/01517/JÄM

Ska redovisas genom Jämställdhetsmyndigheten den 31 mars 2022. Finansiering för 2020 framgår av regleringsbrevet för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Uppdrag till Migrationsverket om kontrollmöjligheter när det gäller begränsningen av rätten till dagersättningen av rätten till dagersättning vid eget boende.

Ju2020/02157/SIM

Redovisning av uppdraget ska ske senast den 31 december 2020.

Uppdrag att inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet.

Ju2020/02483/PO

Samordnas av Polismyndigheten och redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Uppdrag att inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet.

Fi2020/02991/S3

Samordnas av Skatteverket och redovisas till regeringen (Finansdepartementet och Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

S2020/06171/FS

Ska delredovisas till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 1 september 2021. Uppdraget ska slutredovisas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 september 2023.

10. Jämställdhetsintegrering

Migrationsverket ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Migrationsverket ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025. Redovisningen ska innehålla identifierade jämställdhetsproblem i myndighetens verksamhet. Redovisningen ska också innehålla identifierade jämställdhetsproblem i samhället som myndighetens verksamhet kan bidra till att lösa. Redovisningen ska även innehålla uppföljningsbara mål och åtgärder samt beskriva på vilket sätt jämställdhet integreras i myndighetens verksamhet

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket4 443 762
ap.1Migrationsverket (ram)4 443 762

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till Migrationsverkets förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även användas för utgifter för förvarslokaler och resor som möjliggör asylsökandes deltagande i tidiga insatser.

Antalet förvarsplatser ska minst uppgå till 520 stycken.

Migrationsverket ska kunna använda och samverka genom det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Migrationsverket ska betala 476 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

1:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket4 936 000
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och regioner (ram)4 000 000
ap.3Boende för asylsökande (ram)936 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och regioner

Anslagsposten får användas till:

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till regioner, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar samt
 • ersättningar till kommuner och regioner enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Migrationsverket får utbetala ersättning upp till ett belopp om 11 000 000 kronor enligt 3 a § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

ap.3 Boende för asylsökande

Anslagsposten får användas till utgifter för boende för asylsökande och övriga kategorier som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inklusive lokaler, drift och utrustning samt inköp av mat i vissa fall.

1:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket12 000
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)2 000
ap.5Återvandringsbidrag (ram)500
ap.8Anhörigresor (ram)9 500
Disponeras av Kammarkollegiet115 915
ap.2Migrationspolitiska projekt och bidrag (ram)112 980
ap.13Efterforskningsverksamhet (ram)2 935

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Migrationspolitiska projekt och bidrag

Anslagsposten får användas till utgifter för:

 • migrationspolitiska projekt, studier och analyser inom det migrationspolitiska området,
 • Sveriges deltagande i internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier samt
 • Sveriges bidrag till internationella organisationer inom det migrationspolitiska området.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Anslagsposten får användas till utgifter för förberedelser inför återvandring eller tillfälligt återvändande samt för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper genom:

 • inhämtning och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,
 • utbildningsinsatser samt
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

ap.5 Återvandringsbidrag

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.8 Anhörigresor

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.13 Efterforskningsverksamhet

Anslagsposten får användas till bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Medlen utbetalas efter rekvisition.

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket401 150
ap.2Migrationsverket (ram)401 150
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet1 000
ap.1Regeringskansliet (ram)1 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får användas till ersättning för offentligt biträde och tolk enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. 

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Justitiedepartmentet.

ap.2 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (2005:716)

1:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården261 000
ap.2Kriminalvården (ram)261 000
Disponeras av Migrationsverket87 202
ap.1Migrationsverket (ram)87 202
Disponeras av Kammarkollegiet1 000
ap.4Regeringen (ram)1 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ur Sverige för:

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen (2005:716) eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll samt
 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgifterna ska avse resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, inklusive utgifter för resehandlingar samt resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningar ut ur Sverige. Vid behov kan även sjukvårdspersonal, god man eller annan person fungera som beledsagare, och reskostnader och kostnader för resehandlingar för dessa, kan då belasta anslagsposten. Utgifterna kan också avse resekostnader i samband med återvändandesamtal, inställelse för uppsikt, till utreseboende eller resekostnader och kringkostnader i samband med utfärdande av resehandlingar när det gäller utlänningar som inte längre omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., men har ett öppet återvändandeärende hos Migrationsverket.

Anslagsposten får också användas till kostnader för Migrationsverket som uppstår i samband med övervakning av tvångsvist återvändande. För detta ändamål får användas högst 7 000 000 kronor.

Anslagsposten får också användas till kostnader för reintegeringsstöd till personer som återvänder självmant eller med tvång. Av anslagsposten får högst 21 000 000 kronor användas för åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Migrationsverket får göra ekonomiska åtaganden upp till högst 10 000 000 kronor för denna verksamhet.

ap.2 Kriminalvården

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen, Polismyndigheten eller regeringen med stöd av utlänningslagen eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll där kostnaden avser:

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från Kriminalvården,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet samt
 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

Kriminalvården får inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 17 § andra stycket i anslagsförordningen (2011:223).

ap.4 Regeringen

Anslagsposten får användas till åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket155 450
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)137 950
ap.2Statlig medfinansiering (ram)17 500

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslagsposten får användas till utgifter för projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Anslagsposten får vidare användas för utgifter för administration enligt EU:s bestämmelser.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 010 Bidrag från asyl-, migrations- och integrationsfonden samt 012 Beviljat nödbistånd från asyl-, migrations- och integrationsfonden.

ap.2 Statlig medfinansiering

Anslagsposten får användas till utgifter för statlig medfinansiering av projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden och för fondadministration utöver EU:s bestämmelser om tekniskt stöd. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Migrationsverket
ap.1133 3123 %0
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.2200 000Inget0
ap.346 800Inget0
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.130Inget0
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.14Inget0
ap.220 100Inget0
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.1265 700131 000132 0002 7002023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 273 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)250 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudget återfinns i bilaga 3

5.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25370 314
2020-02-25370 314
2020-03-25370 314
2020-04-25370 314
2020-05-25370 314
2020-06-25370 314
2020-07-25370 314
2020-08-25370 314
2020-09-25370 314
2020-10-25370 314
2020-11-25370 314
2020-12-25370 308
Summa4 443 762
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Migrationsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport004 0004 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Svenskt medborgarskap251100104 000184 000-80 000-80 000
Tillståndsansökningar2511000000
varav arbetstillstånd251100103 000197 000-94 000-94 000
varav studerandetillstånd25110019 00048 000-29 000-29 000
varav anknytning25110020 000515 000-495 000-495 000
Pass (främlingspass och resedokument)25110012 000012 00012 000
Summa00258 000944 000-686 000-686 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för avgifterna för respektive ärendekategori är följande:

 • Svenskt medborgarskap 70% kostnadstäckning
 • Pass (främlingspass och resedokument) 45% kostnadstäckning
 • Uppehålls- och arbetstillstånd för arbete 65% kostnadstäckning
 • Uppehålls- och arbetstillstånd för studier 80% kostnadstäckning
 • Uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning 15 % kostnadstäckning

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ansökningsavgifter och expeditionsavgifter erlagda vid Migrationsverket enligt utlänningsförordningen (2006:97) ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Ansökningsavgifter och expeditionsavgifter erlagda vid utlandsmyndigheterna enligt förordning om avgifter vid utlandsmyndigheter (1997:691) disponeras eller redovisas ej av Migrationsverket.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet att redovisa en treårsserie enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Lena Ljungberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/PO, KRIM, DOM, LED, L2, L4, L7, EMA
Utrikesdepartementet/PLAN
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet, BA, TOT, SFÖ, K
Utbildningsdepartementet/UH
Näringsdepartementet/HT
Arbetsmarknadsdepartementet/A, IAS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Domstolsverket
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Länsstyrelserna
Polismyndigheten
Riksgälden
Röda Korset
Statskontoret
Sveriges kommuner och regioner