Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2020-11-26
UD2020/17661
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.18, 19, 24, 25 och 27
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 7, bet. 2019/20:UU2, rskr. 2019/20:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet899 000
ap.18Swedpartnership: Stöd till små och medelstora företag (ram)12 000
ap.19Swedpartnership: Administrationskostnader (ram)3 800
ap.24Swedfund: Tekniskt bistånd (ram)15 200
ap.25Swedfund: Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser. (ram)68 000
ap.27Kapitaltillskott Swedfund (ram)800 000

Villkor för anslag 1:1

ap.18 Swedpartnership: Stöd till små och medelstora företag

Medlen ska användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Swedfund utbetala medlen. Medlen ska rekvireras efter behov. Eventuella outnyttjande medel ska återbetalas från Swedfund till Kammarkollegiet.

ap.19 Swedpartnership: Administrationskostnader

Medlen ska användas för Swedfunds fövaltningskostnader för hanteringen av stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer i enlighet med förordningen.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Swedfund utbetala medlen. Medlen ska betalas ut kvartalsvis.

ap.24 Swedfund: Tekniskt bistånd

Medlen ska främst användas för att stärka Swedfunds investeringar avseende utvecklingseffekter, jämställdhet och hållbarhet, inklusive miljö och klimat, anständiga arbetsvillkor samt affärsetik och anti-korruption.

Swedfunds styrelse har antagit riktlinjer för medel för tekniskt bistånd. De anslagna medlen får användas i enlighet med angivna riktlinjer. Swedfund ska i årsredovisningen redovisa hur medlen har använts.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Swedfund utbetala medlen. Medlen ska rekvireras efter behov.

Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas till förvaltningskostnader.

ap.25 Swedfund: Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser.

Medlen syftar till att stärka upphandlingskapaciteten i en riktning som främjar hållbara investeringar och upphandlingar i samarbetsländer. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Swedfund utbetala medlen. Medlen ska rekvireras efter behov. Återstående medel som inte är föremål för åtagande gentemot tredje part ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 november 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till detta regeringsbeslut. De tillförda medlen om 20 000 000 kronor i regleringsbrevsändringen beslutad den 26 november 2020 ska rekvireras senast den 7 december 2020. Redovisning av dessa medel ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 3 december 2021.

Av medlen får högst 3 500 000 kronor användas till förvaltningskostnader.

ap.27 Kapitaltillskott Swedfund

Swedfund ska senast den 2 november 2020 inkomma med rekvision till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Swedfund utbetala medlen. 

Generella villkor under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Swedfund ska till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) redovisa prognoser för 2020 för anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposterna 18, 19, 24 och 25, den 4 maj och den 23 oktober. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till budgeten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1803 %0
ap.1903 %0
ap.2403 %0
ap.2503 %0
ap.270Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Per Holmström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, RS
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Swedfund International AB