Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2020-12-03
N2020/02930
N2020/02852/(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:124, prop. 2020/21:2 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU11, rskr. 2020/21:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet774 268
ap.1Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (ram)774 268

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

Anslaget utbetalas halvårsvis i förskott mot rekvisition till RISE Research Institutes of Sweden AB för utgifter för bolagets verksamhet samt strategiska kompetensmedel. Tillskottet om 15 000 000 kronor får utbetalas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel
ap.122 7783 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Per Nylén Tervahauta
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret
RISE Research Institutes of Sweden AB