Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 13

2020-12-17
A2020/02661
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:2 för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 13, bet. 2019/20:AU1, rskr. 2019/20:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor57 118
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)14 320
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)11 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)29 000
ap.6Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (ram)2 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län1 000
ap.9Insatser mot rasism på arbetsmarknaden (ram)1 000
Disponeras av Kammarkollegiet30 801
ap.5Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ram)4 000
ap.10Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (ram)16 301
ap.7Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (ram)10 500
Disponeras av Socialstyrelsen3 000
ap.8 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (ram)3 000

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. Högst 320 000 kronor får användas för administrativa kostnader.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Högst 1 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor ska senast den 1 juni 2020 redogöra för hur bidraget använts samt om möjligt lämna en bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

ap.5 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder för att motverka diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden.

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten får användas för utgifter för insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter. Anslagsposten får även användas för administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området. Av medlen ska: 

 • 1 500 000 kronor användas för insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer i enlighet med regeringens beslut den 30 juni 2016 (Ku2016/01669/DISK).
 • 1 000 000 kronor användas för att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer i enlighet med regeringens beslut den 1 augusti 2019 (A2019/01404/MRB).

ap.7 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten får användas för utgifter för insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter. Anslagsposten får även användas för administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området. Av medlen ska:

 • 333 000 kronor vardera användas av Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten och Statens skolverk för uppdrag om att vara strategiska myndigheter för att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter i enlighet med regeringens beslut den 28 juni 2018 (Ku2018/01457/DISK, Ku2018/01458/DISK och U2018/02964/S). Rekvisitionen ska ske senast den 2 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 2 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 
 • 300 000 kronor användas av Statistiska centralbyrån för uppdrag angående inkludering av transpersoner i enkäter och undersökningar i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (A2019/01273/MRB). Redovisning av uppdraget ska lämnas i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (A2019/01273/MRB). Rekvisitionen ska ske senast den 2 maj 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 2 november 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
 • 500 000 kronor användas av Socialstyrelsen för uppdraget om att ta fram ett kunskapsstöd riktat till hälso- och sjukvårdens profession om vård och behandling samt eftervård och uppföljning vid intersexuella tillstånd (S2018/03510/FS). Rekvisitionen ska ske senast den 3 juli 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 augusti 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
 • 2 500 000 kronor användas av Barnombudsmannen för uppdrag om att inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (A2019/01276/MRB). En delredovisning av uppdraget ska ske i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (A2019/01276/MRB). Rekvisition ska ske senast den 1 december 2020. En slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

 • 300 000 kronor användas av Statistiska centralbyrån för att sprida och förvalta det kunskapsstöd som myndigheten tagit fram inom uppdraget om inkludering av transpersoner i enkäter och undersökningar (A2019/01273/MRB). Det ingår även att ge stöd åt offentliga aktörer vid tillämpning av kunskapsstödet. Redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 mars 2021. Redovisningen ska innefatta en redogörelse för spridningsaktiviteter och det stöd som getts samt hur myndigheten ser på behovet av att uppdatera kunskapsstödet. Rekvisitionen ska ske senast den 2 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

 • 100 000 kronor användas av Forum för levande historia för uppdrag att ta fram och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för offentligt anställda om likvärdigt bemötande oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vid uppdragets genomförande ska vid behov kunskap och erfarenheter inhämtas av berörda myndigheter såsom de som utsetts till strategiska myndigheter för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter och de myndigheter som deltar i arbetet med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Myndigheten bör även inhämta synpunkter från organisationer som företräder hbtqi-personer. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2020. En slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 1 mars 2022. En delredovisning av uppdraget ska ske senast den 1 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2021. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
 • 500 000 kronor användas av Polismyndigheten för att, som en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers rättigheter och möjligheter, identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser genomföra under 2020–2022 i enlighet med regeringens beslut den 25 juni 2020 (A2020/01471). 

 • 500 000 kronor användas av Barnombudsmannen för att, som en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers rättigheter och möjligheter, identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser vidta, samt genomföra under 2020–2022 i enlighet med regeringens beslut den 25 juni 2020 (A2020/01470). 

 • 250 000 kronor användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för s.k. omvändelseterapi i enlighet med regeringens beslut den 30 juli 2020 (A2020/01669). 

 • 500 000 kronor användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor i enlighet med regeringens beslut den 30 juli 2020 (A2020/01666). 


Med ändring av regeringens beslut den 30 april 2020 såvitt avser medelstilldelning för 2020 får 800 000 kronor användas av Myndigheten för arbetsmiljökunskap för uppdrag om att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers arbetsmiljö i enlighet med regeringens beslut den 30 april 2020 (A2020/01002/MRB). En delredovisning av uppdraget ska ske i enlighet med regeringens beslut den 30 april 2020 (A2020/01002/MRB). Rekvisition ska ske senast den 1 november 2020. En slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 30 juni 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen. 

ap.8 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Socialstyrelsen får använda högst 100 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.9 Insatser mot rasism på arbetsmarknaden

Anslagsposten får användas för utgifter för att samordna arbetet med att utveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden enligt regeringens beslut den 2 juli 2020 (A2020/01514/MRB). En delredovisning av planerade aktiviteter och resultatet av vidtagna insatser inom ramen för uppdraget ska lämnas av Länsstyrelsen i Stockholms län till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2021. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas av Länsstyrelsen i Stockholms län till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2022. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med slutredovisningen. Redovisningarna ska hänvisa till diarienumret för regeringens beslut den 2 juli 2020 (A2020/01514/MRB)  

ap.10 Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Anslagsposten får användas för utgifter för insatser mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och liknande former av intolerans inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Anslagsposten får även användas för administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området. Av medlen ska:

 • 6 000 000 kronor användas av Forum för levande historia för myndighetens uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Myndigheten ska erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser om olika former av rasism och intolerans i historien och idag till skolans personal och andra relevanta yrkesgrupper. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 november 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 15 april 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 
 • 200 000 kronor användas av Forum för levande historia för utbetalning till Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders (RWA) efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 november 2020. Medlen får användas för bidrag till ett pris till Raoul Wallenbergs minne i syfte att synliggöra kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om rasism och liknande former av fientlighet. 100 000 kronor av bidraget ska utgöra prissumman. Av bidraget får Forum för levande historia använda högst 100 000 kronor för administrativa kostnader. Myndigheten ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen använts. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2021. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 
 • 1 200 000 kronor användas av Statens medieråd i enlighet med regeringens beslut den 16 mars 2017 (Ku2017/00785/DISK) för att genomföra kampanjen No Hate Speech Movement. I uppdraget ingår att utveckla insatser som ökar kunskapen och medvetenheten om rasism och liknande former av fientlighet i digitala miljöer bland barn och unga. Slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 16 november 2020. Slutredovisningen ska innehålla en beskrivning av genomförandet av uppdraget, en analys och bedömning av utfall och effekter, en framåtsyftande behovsanalys, samt förslag på fortsatta åtgärder. Rekvisition av medel ska ske senast den 2 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 
 • 1 400 000 kronor användas av Myndigheten för stöd till trossamfund för att höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar samt aktörers utsatthet för islamofobi och hatbrott i enlighet med regeringens beslut den 19 juni 2019 (A2019/01200/MRB). Rekvisition av medel ska ske senast den 2 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 
 • 1 100 000 kronor användas av Brottsförebyggande rådet för att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott i enlighet med regeringens beslut den 17 oktober 2019 (A2019/01891/MRB). Rekvisition av medel ska ske senast den 2 november 2020.Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 
 • 1 200 000 kronor användas av Sametinget för förberedelser och förankring i det samiska samhället inför etablerandet av en sanningskommission. Det samiska folket har genom historien och än i dag blivit utsatta för övergrepp, kränkningar och rasism vilket har bidragit till att samerna i många fall fråntagits sitt språk, sin kultur och sin identitet. Dessa oförrätter påverkar än i dag relationen mellan olika samiska grupper och mellan samer och den svenska staten. Dagens rasism mot samer har samband med okunskap om det samiska folket. Det är därför en prioriterad fråga att söka, samla och sprida kunskap om historien och kopplingen till dagens villkor för samer. Rekvisition av medel ska ske senast den 2 november 2020. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 
 • 1 600 000 kronor användas av Forum för levande historia för att genomföra insatser för att stödja olika yrkesgrupper att stärka sitt arbete mot rasism och liknande former av fientlighet i enlighet med regeringens beslut den 23 april 2020 (A2020/00948).  
 • 400 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Stockholms län för att öka kunskapen om hur romska barn och unga utsätts för antiziganism i dag i enlighet med regeringens beslut den 14 maj 2020 (A2020/01141).
 • 300 000 kronor användas av Barnombudsmannen för att utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism i enlighet med regeringens beslut A2020/02203. 

 • 100 000 kronor användas av Forum för levande historia för att genomföra en kartläggning av kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakter med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter på nationell, regional och lokal nivå i enlighet med regeringens beslut (A2020/02245).  

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.


Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli och

– 23 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.29 3009 300

2021
ap.329 00029 000

2021
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Dzenana Edhemovic
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet KRIM/SIM/PO
Finansdepartementet OFA/BA
Utbildningsdepartementet S
Kulturdepartementet CSM/MD
Arbetsmarknadsdepartementet SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, FA
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Barnombudsmannen
Brottsförebygganderådet
Ekonomistyrningsverket
Forum för levande historia
Jämställdhetsmyndigheten
Länstyrelsen i Stockholms län
Migrationsverket
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens medieråd
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån