Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2020-11-19
A2020/02380
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:1 för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 13, bet. 2019/20:AU1, rskr. 2019/20:114, prop. 2019/20:146 utg.omr. 13, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:212). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet110 739
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)110 739
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län110 000
ap.4Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)110 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor5 500
ap.11Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF (ram)5 500
Disponeras av Socialstyrelsen241 800
ap.8Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS (ram)241 800
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län20 000
ap.1Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)20 000
Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten7 000
ap.6Jämställdhetsprojekt - del till Jämställdhetsmyndigheten (ram)7 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län får använda 20 000 000 kronor för att fortsätta att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Uppdraget framgår av regleringsbrevet för myndigheten för 2020. 

ap.4 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelserna får använda 110 000 000 kronor för att fortsätta arbetet att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som framgår av myndighetens regleringsbrev för 2020. 

ap.6 Jämställdhetsprojekt - del till Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten får använda 7 000 000 kronor för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Jämställdhetsmyndigheten för nya åtaganden.

ap.8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS

Socialstyrelsen får använda 23 300 000 kronor under 2020 för att fördela medel till organisationer inom det sociala området som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och flickor enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. 

Socialstyrelsen får använda 100 000 000 kronor under 2020 för att fördela medel enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas för administrativa kostnader. 

Socialstyrelsen får använda 50 000 000 kronor under 2020 för att fördela medel i enlighet med 1 § första stycket 2–4 förordningen (2020:265) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19. Av medlen får högst 750 000 kronor användas för administrativa kostnader.

Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen tilldelats 2 000 000 kronor under 2020 för att fortsätta stödja organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. En redovisning avseende hur medlen fördelats ska lämnas senast den 30 juni 2021 till regeringen (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet). 

Uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Socialstyrelsen har tilldelats 20 000 000 kronor för att fortsatt stödja genomförandet inom vård och omsorg av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10) i enlighet med uppdraget i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor för att liksom under 2019 (S2019/01225/FS) fortsatt medverka i den intervjustudie, som Kriminalvården genomför, med klienter dömda för hedersrelaterade brott.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 14 november 2019 (S2019/04727/FST) fortsätta arbetet med uppdraget om öppna insatser utan samtycke. 

43 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen för att i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 12 mars 2020 (dnr S2020/01591/SOF) fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m.

ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får använda 5 500 000 kronor för att fortsätta genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga, i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 19 juli 2018 (S2016/02759/JÄM). Uppdraget ska även fortsatt omfatta frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton inom statsverkets checkräkning, det s.k. SCR-flödet, hos myndigheterna. Om inte annat anges ska detta förfarande gälla för rekvirering, redovisning och återbetalning av medel: Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Regeringen beslutar att avsätta 28 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse, om insatser för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020, som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått [regeringsbeslut II:5 från den 25 januari 2018 (S2018/00440/JÄM) och regeringsbeslut II:9 från den 28 juni 2018 (S2018/03827/RS)]. SKR ska redovisa resultatet av arbetet till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen och bilagan Ekonomisk redovisning för Sveriges Kommuner och Regioner 2020, se bilaga 1.

Statistiska centralbyrån (SCB) får använda 250 000 kronor för att genomföra en kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. Uppföljningen ska göras i enlighet med regeringsbeslutet om jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2016-2020 (S2016/04472/JÄM) samt regeringskanslibeslutet (FA2016/00907/PROT). Uppdraget ska senast den 23 april 2021 redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Jämställdhetsmyndigheten får använda
2 000 000 kronor vardera för att i enlighet med regeringsbeslut från den 29 augusti 2019 (A2019/01517/JÄM) fortsätta arbetet med förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m. I enlighet med nämnda uppdrag (A2019/01517/JÄM) får Jämställdhetsmyndigheten lämna högst 1 000 000 kronor i bidrag till Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Linköpings universitet (Barnafrid) får använda 2 200 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut II:11 från den 28 juni 2018 (S2018/03927/JÄM) genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer så som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets barnahusverksamheter. Linköpings universitet ska även samla in och sprida goda exempel på hur kunskap för att öka den regionala kompetensen inom området har omsatts i praktik samt genomföra insatser för att kunskapen ska få genomslag i verksamheterna. Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna. Uppdraget ska med ändring av tidigare beslut redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 januari 2021. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Kriminalvården får använda 3 500 000 kronor för att utveckla myndighetens återfallsförebyggande arbete för personer dömda för våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott, i enlighet med regeringsbeslut den 30 augusti 2018 (S2018/04674/JÄM) och den 27 juni 2019 (Ju2019/02300/LP). Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Sametinget får använda 400 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 13 juni 2019 (Ku2019/01249/CSM) kartlägga och analysera det samiska samhället ur ett jämställdhetsperspektiv.  Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys får använda 850 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 4 juli 2019 (A2019/01326/JÄM) fortsätta utvärdera arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) får använda 10 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 27 juni 2019 (A2019/021272/JÄM) stärka och utveckla arbetet med den nationella stödtelefonen för våldsutsatta m.m. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. De redovisningsdatum till Kammarkollegiet och Arbetsmarknadsdepartementet som framgår av A2019/01272/JÄM gällande användningen av medel under 2019 ändras från 31 mars 2020 till den 28 april 2020.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 1 500 000 kronor för att enligt regleringsbrevet för Jämställdhetsmyndigheten för 2019 fortsätta arbetet med effektiva arbetssätt för attitydförändring och beteendeförändring gällande könsstympning av flickor och kvinnor. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Med ändring av tidigare beslut i regleringsbrevet för Jämställdhetsmyndigheten för 2019 ska Jämställdhetsmyndigheten redovisa uppdraget den 18 december 2020.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 1 500 000 kronor för att enligt regleringsbrevet för Jämställdhetsmyndigheten för 2019 fortsatt förstärka insatserna utifrån den nationella strategin att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Med ändring av tidigare beslut i regleringsbrevet för Jämställdhetsmyndigheten för 2019 ska Jämställdhetsmyndigheten delredovisa uppdraget den 30 augusti 2020 och slutredovisa uppdraget den 18 december 2020.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 2 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 17 oktober 2019 (A2019/01892/JÄM) genomföra en uppföljning av utvecklingen i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen en jämn fördelning av makt och inflytande respektive jämställd hälsa. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. 

Jämställdhetsmyndigheten får använda 1 500 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 17 oktober 2019 (A2019/01892/JÄM) planera och genomföra nationella aktiviteter för att belysa och sprida kunskap om den s.k. Peking-plattformens syfte samt dess tolv sakområden. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. 

Jämställdhetsmyndigheten får använda 1 900 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 5 september 2019 (A2019/00873/JÄM) stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.  

Jämställdhetsmyndigheten har i regleringsbrevet för Jämställdhetsmyndigheten för 2020 tilldelats 5 000 000 kronor för att fortsätta erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter ska inhämtas från Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) och Länsstyrelsen i Östergötlands län, som har ett nationellt uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.    

Jämställdhetsmyndigheten har i regleringsbrevet för Jämställdhetsmyndigheten för 2020 tilldelats 750 000 kronor för ett uppdrag om Europarådets rekommendationer till Sverige avseende Istanbulkonventionen. 

1 500 000 kronor har tilldelats Barnombudsmannen för uppdraget att kartlägga kunskap om pornografins inverkan på barn m.m i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 21 februari 2020 (dnr A2020/00346/JÄM).

3 500 000 kronor har tilldelats de myndigheter som fått uppdraget att utveckla och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 12 mars 2020 (dnr S2020/00442/JÄM).

Jämställdhetsmyndigheten får använda 1 500 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 12 mars 2020 (S2020/01591/SOF) bistå bl.a. Socialstyrelsen i spridningsarbetet med kompetensstöd rörande våld i nära relationer m.m. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Statistiska centralbyrån (SCB) har tilldelats 2 500 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 9 april 2020 (A2019/01121/JÄM) genomföra en pilotstudie inför en studie av tidsanvändning bland kvinnor och män.

Jämställdhetsmyndigheten har tilldelats 1 800 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 30 april 2020 (A2020/01001) identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19.

Jämställdhetsmyndigheten har tilldelats 1 200 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 7 maj 2020 (A2020/01054) kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge.

Jämställdhetsmyndigheten har tilldelats 1 750 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 25 juni 2020 (A2020/01468) utveckla samordning avseende våldsförebyggande insatser.

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel har tilldelats 1 500 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 2 juli 2020 (A2020/00437) tillhandahålla ett nationellt stödprogram för personer utsatta för människohandel och exploatering såsom prostitution.

Jämställdhetsmyndigheten har tilldelats 3 500 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 1 oktober 2020 (A2020/02041) stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

Brottsförebyggande rådet har tilldelats 450 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 1 oktober 2020 (Ju2020/03554) följa upp tillämpningen av sexköpsbrott.

Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) får använda 1 500 000 kronor för att framställa och distribuera lärarhandledningar till två serienoveller om sexuella övergrepp som tagits fram av NCK i tidigare regeringsuppdrag (Ju2007/2177). I uppdraget ingår även nytryck och spridning av serienovellerna. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning framgår längst upp under rubriken ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.10Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.8100 000100 000

2021
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Astrid Hofslagare
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA/OFA/SFÖ/K/ESA
Justitiedepartementet/KRIM
Socialdepartementet/FS/SOF/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Utbildningsdepartementet/UH/UF
Kulturdepartementet/CSM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsförmedlingen
Brottsoffermyndigheten
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kriminalvården
Linköpings universitet (Barnafrid)
länsstyrelserna
Migrationsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Riksgäldskontoret
Sametinget
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK)
Sveriges Kommuner och Regioner