Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2020-12-17
A2020/02645
A2020/02632 (delvis)
Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Arbetsmiljöverket ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målet för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Uppdrag om särskilda informationsinsatser om arbetsmiljö med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Arbetsmiljöverket får använda 1 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut från den 24 september 2020 där myndigheten fick ett uppdrag om särskilda informationsinsatser om arbetsmiljö med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (A2020/01980). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 1 Till Kammarkollegiets disposition.

Indikatorer för arbetsmiljöns utveckling

Arbetsmiljöverket ska senast den 20 maj 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa och analysera statistik om följande arbetsmiljöindikatorer:

  • Antal dödsolyckor i arbetet
  • Antal anmälda arbetsolyckor
  • Antal anmälda arbetssjukdomar
  • Andel sysselsatta som varit utsatta för sexuella trakasserier.

Utgiftsprognoser

Arbetsmiljöverket ska redovisa prognoser för 2021-2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den:

  • 5 februari
  • 29 april
  • 30 juli och
  • 25 oktober.

Regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska senast den 20 maj 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationernas (LO, TCO och Saco) och Svenska Hamnarbetarförbundets redovisningar för regional skyddsombudsverksamhet för 2021. 

Redovisningarna ska göras enligt följande nio mätbara prestationer:

1. Antal regionala skyddsombud

2. Antal årsarbetskrafter regionala skyddsombud

3. Antal arbetsställen

4. Antal besök på arbetsställen och dess huvudsakliga inriktning

5. Rådgivning per telefon och e-post

6. Utbildning internt

7. Utbildning externt 

8. Utbildningskostnad

9. Totalkostnad och bidrag. 

Tidigare lämnade uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

UppdragBeslutÅterrapportering

Regeringsuppdrag om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

N2014/5377

Återapporteras av Tillväxtverket den 15 mars 2021. Slutrapporteras 30 april 2021

Uppdrag om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete

A2018/01348

I samband med årsredovisningarna för 2020 och 2021

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll

A2017/02422

I samband med årsredovisningen 2020

Uppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

A2018/01350

I samband med årsredovisningen för 2020

Redovisning om regional skyddsombudsverksamhet

Regleringsbrev för 2020

20 maj 2021

Förlängt uppdrag om att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas

A2020/01979

30 juni 2021

Uppdrag om särskilda informationsinsatser om arbetsmiljö med anledning av spridning av sjukdomen covid-19

A2020/01980

31 mars 2021

Jämställdhetsintegrering

A2020/02038

1 september 2021

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention

S2020/06171

Återrapporteras av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten (till Socialdepartementet) senast den 31 december 2021 och slutredovisas senast den 1 september 2023

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket695 281
ap.1Förvaltningskostnader (ram)665 281
ap.2Medel för arbete mot arbetslivskriminalitet (ram)30 000

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Medel för arbete mot arbetslivskriminalitet

Arbetsmiljöverket får använda 7 500 000 kronor för arbete mot arbetslivskriminalitet. Arbetsmiljöverket ska senast den 31 mars 2021 betala ut 4 500 000 kronor till Polismyndigheten, 3 000 000 kronor vardera till Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket, 1 500 000 kronor vardera till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jämställdhetsmyndigheten för arbete mot arbetslivskriminalitet. Arbetsmiljöverket ska meddela mottagande myndigheter hur ej förbrukade medel ska återbetalas till Arbetsmiljöverket. Medlen får endast användas efter särskilt regeringsbeslut.

Arbetsmiljöverket ska betala ut 4 500 000 kronor enligt förordningen (2018:1404) om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Medel som inte används ska återbetalas till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ska senast den 20 maj 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna en sammanställning av de redovisningar som lämnats enligt 13 § i förordningen.

2:6

Regional skyddsombudsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket112 000
ap.1Regional skyddsombudsverksamhet (ram)112 000

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 110 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO och Saco) och Svenska Hamnarbetareförbundet för den regionala skyddsombudsverksamheten. 

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO och Saco) för stöd till deras deltagande i standardiseringsverksamheten. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.120 8583 %0
ap.20Inget0
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet
ap.120 00020 000

2022
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar54 800
Räntekontokredit60 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2555 440
2021-02-2555 440
2021-03-2555 440
2021-04-2555 440
2021-05-2555 440
2021-06-2555 440
2021-07-2555 440
2021-08-2555 440
2021-09-2555 440
2021-10-2555 440
2021-11-2555 440
2021-12-2555 441
Summa665 281
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet301 1001 10003
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Arbetsmiljöverket.

På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Alice Melinder
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet/OFA/ESA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsförmedlingen
Ekobrottsmyndigheten
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Migrationsverket
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Svenska Hamnarbetarförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)