Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:ll

2020-12-17
U2020/06608 (delvis)
U2020/06620
Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 4:4 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån12 765
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)12 765
Disponeras av Kammarkollegiet39 378
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)39 378

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Statistiska centralbyrån

Medel under anslagsposten får användas för utgifter som avser följande.

1. Insatser i fråga om utbildningsstatistik enligt vad som följer nedan.

  • Enkätundersökning till personer med utbildning i annat land.
  • Revidering av Svensk utbildningsnomenklatur (SUN).
  • Statistik om utbildningskostnader, övergångar mellan olika utbildningsnivåer, inklusive övergångarna från gymnasieskolan till folkhögskolan respektive yrkeshögskolan, och könsuppdelat underlag till budgetpropositionen.
  • Underlag till skolindex.
  • Utbyggnad av myndighetens databas med utbildningspolitisk basstatistik.
  • Statistikansvar för yrkeshögskoleutbildningar och de utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.
  • Statistikansvar för folkhögskolan.
  • Statistikansvar för studieförbunden. 
  • Förstärkning av den internationella statistikrapporteringen. 

2. Prognoser

Statistiska centralbyrån ska göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad samt ansvara för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser.

Dataunderlagen till prognoserna ska tillgängliggöras i elektronisk form på Statistiska centralbyråns webbplats med den detaljeringsnivå som anses möjlig.

3. Statistik rörande forskning och utveckling

Statistiska centralbyrån ska rapportera till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juli 2021 om utgifter för forskning och utveckling vid universitet och högskolor, näringslivet, i kommuner och landsting samt inom den privata icke vinstgivande sektorn. 

4. Socioekonomiskt index

Statistiska centralbyrån ska utifrån 2015 års skolkommissions förslag ta fram ett socioekonomiskt index för landets samtliga skolhuvudmän och skolenheter för 2021.

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Statistiska centralbyrån fick i november 2018 i uppdrag att vara Sveriges projektledare för OECD:s internationella undersökning av vuxnas färdigheter, Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), under perioden 2018–2023 (U2018/04289). Kammarkollegiet ska snarast utbetala 13 628 500 kronor till Statistiska centralbyrån. Medlen ska finansiera projektledarskapet för PIAAC under 2021 och användas för att driva och genomföra det nationella arbetet och det nationella genomförandet av PIAAC. Medel som inte har utnyttjats under 2021 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 400 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser uppdrag till myndigheten att svara för det svenska deltagandet i Eurostudent 8. Medel som inte har utnyttjats under 2021 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022.

Kammarkollegiet ska utbetala högst 110 000 euro till OECD för Sveriges deltagande i OECD:s projekt ECEC in a Digital World, enligt underlag från Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. 

Medel under anslagsposten i övrigt får betalas ut efter beslut av regeringen. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
ap.10Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Jacob Skogsborg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret