Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2020-12-17
A2021/02637
A2021/02632(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:12 Bidrag till lönegarantiersättning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:12 Bidrag till lönegarantiersättning för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:12

Bidrag till lönegarantiersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 900 000
ap.1Bidrag till lönegarantiersättning (ram)2 900 000

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Bidrag till lönegarantiersättning

Anslaget får disponeras för att finansiera kostnaderna enligt lönegarantilagen (1992:497) och de sociala avgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Utbetalning från anslaget ska göras månadsvis efter rekvisition från respektive berörd länsstyrelse.

Lönegarantiersättning som betalas tillbaka via länsstyrelserna ska redovisas brutto mot anslaget. Återbetalda belopp får disponeras för anslagets ändamål.

Kammarkollegiet får belasta anslaget med 250 000 kronor den 1 juli 2021 som ersättning för de utgifter som kollegiet har för att förvalta nämnda anslag under budgetåret. Kammarkollegiet ska redovisa dessa utgifter till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 februari 2022.

Kammarkollegiet ska betala ut ersättning för arbetet med handläggningen av lönegarantiärenden efter ansökan från respektive berörd länsstyrelse. Ansökningar om ersättning ska respektive länsstyrelse ha lämnat in till Kammarkollegiet senast den 19 april 2021 i de delar som avser ersättningar för 2020 och den 18 april 2022 såvitt avser ersättningar för 2021. I ansökningarna ska länsstyrelserna ange antalet handlagda lönegarantiärenden. Antalet ärenden ska motsvara antalet personer som har genererat en eller flera utbetalningar i en konkurs eller rekonstruktion under året. Har två eller flera utbetalningar genomförts för en och samma person i en konkurs/rekonstruktion under året, ska de dock endast räknas som ett ärende. Ersättning för varje ärende som ska belasta anslaget, ska vara 550 kronor.

Statliga lönegarantier

Myndigheten ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Myndigheten ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

– Månatlig uppgift om hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, och uppgift om de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå.

– Antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegarantiutbetalningarna har avsett.

– Den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person och uppgift om det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning.

Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

Redovisningen ska lämnas in senast den sista dagen i varje månad och avse föregående månads uppgifter, för varje län och totalt för riket. All redovisning ska vara uppdelad på konkurser respektive företagsrekonstruktioner.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning
ap.1145 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Klas Falk
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SKA/S
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Riksgäldskontoret
Riksdagsförvaltningen
Skatteverket