Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2020-12-22
S2020/09593 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 705 000
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)31 705 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Den 11 respektive den 13 december 2019 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Regioner en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2020 (dnr S2019/05190/FS). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i januari 2021 avseende kostnader i november 2020 i enlighet med bilaga.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2792 625Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Lovisa Persson
Kopia till

Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Samtliga regioner och Gotlands kommun
Sveriges Kommuner och Regioner