Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 23

2020-12-17
N2020/03090
N2020/03061(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:7 Turistfrämjande inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:7

Turistfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet144 613
ap.1Turistfrämjande (ram)144 613

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Turistfrämjande

Utbetalas av Kammarkollegiet till V.S. VisitSweden AB halvårsvis i förskott mot rekvisition. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:7 Turistfrämjande
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Luis Barturén
Kopia till

Statrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret
V.S. VisitSweden AB