Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 25

2020-12-17
N2020/03092
N2020/03061 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:15 Upprustning och drift av Göta kanal inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet119 910
ap.1AB Göta kanalbolag (ram)119 910

Villkor för anslag 1:15

ap.1 AB Göta kanalbolag

Anslaget utbetalas till AB Göta kanalbolag för att täcka kostnader för upprustning och drift av Göta kanal. 

Utbetalning av samtliga medel till AB Göta kanalbolag ska ske senast den 31 januari 2021.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Tomi Lakkonen
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, KL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret
AB Göta kanalbolag