Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 20

2020-12-17
N2020/03087
N2020/03061 (delvis)
N2020/00489 m.fl.
Se bilaga 1
Verket för innovationssystem
101 58 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Verket för innovationssystem
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Verket för innovationssystem (Vinnova).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

EU och internationellt arbete

Vinnova ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att integrera det internationella perspektivet, inklusive prioriteringarna för det europeiska forskningsområdet (ERA), i Vinnovas satsningar. De åtgärder som vidtas ska bidra till synergier mellan EU-program och myndighetens program.

Agenda 2030

Vinnova ska redovisa hur myndigheten, i sin kärnverksamhet, arbetar med att använda Agenda 2030 som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle, där det balanserade och integrerade förhållningssättet till hållbarhetens tre dimensioner står centralt i metodutvecklingen. 

Cirkulär ekonomi

Vinnova ska redovisa vilka insatser myndigheten har vidtagit för att bidra i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Socialt företagande

Vinnova ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att bidra till regeringens strategi för socialt företagande – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Innovativt livsmedelssystem och hållbara biobaserade värdekedjor

Vinnova ska redovisa vilka insatser myndigheten genomfört för att främja ett innovativt livsmedelssystem och hållbara innovativa biobaserade värdekedjor för de gröna och blå näringarna (från jord- och skogsbruk, fiskeri och vattenbruk).

Livsmedelsstrategin

Vinnova ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att bidra till de av riksdagen fastlagda målen för Livsmedelsstrategin.

3

Uppdrag

1. Utvärderingar

Vinnova ska genomföra minst två utvärderingar av genomförda insatser. De insatser som utvärderas ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse och extern expertis ska nyttjas. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i utvärderingen. Vinnova ska föra dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser om vilka insatser som utvärderas och metoder inklusive utvärderingsbarhet för detta. Utvärderingarna ska omfatta resultat och, där så är möjligt, effekter av stödet från myndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

2. EU och internationellt arbete

Vinnova ska för perioden 2021–2027 redovisa det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vartannat år (med start 2021) ska Vinnova redovisa statistiska data för Sveriges deltagande och vartannat år (med start 2022) ska rapporten vara en analys och uppföljning av det svenska deltagandet. Rapporterna ska understödja regeringens arbete med EU:s forsknings- och innovationssamarbete. Rapporterna ska redovisa och analysera statistiska data om det svenska deltagandet fördelat på relevanta kategorier. En rapport ska årligen lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 20 april 2022.

3. Investeringsfrämjande

Vinnova ska bidra till investeringsfrämjande med fokus på spetskompetensattraktion och relevanta internationella innovationssamarbeten i linje med regeringens strategiska samverkansprogram. För genomförandet disponerar myndigheten högst 5 miljoner kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 2:4 Investeringsfrämjande, anslagsposten 4 Investeringsfrämjande. Vinnova ska senast den 28 februari 2022 redovisa genomförandet av uppdraget, till regeringen (Utrikesdepartementet).

4. Innovationssamarbete med Indien

Vinnova får, för genomförandet av uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer (N2018/02568), rekvirera 5 miljoner kronor från Kammarkollegiet senast den 30 juni 2021. Av rekvisitionen ska framgå beslutets diarienummer och att medlen ska utbetalas från anslag 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl – del till Kammarkollegiet inom utgiftsområde 24 Näringsliv.

5. Underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Vinnova får använda 1 miljon kronor under 2021 för att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention i enlighet med regeringsbeslut den 30 juli 2020 (S2020/06171). Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Vinnova.

6. Jämställdhetsintegrering

Vinnova ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025 till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 september 2021.

7. Stöd till samverkan och nyttiggörande

Vinnova ska under perioden 2021–2024 bidra till lärosätenas arbete med strategier för samverkan och nyttiggörande av kunskap och kompetens. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen och en slutredovisning ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2025.

8. Samverkansprogrammen

Vinnovas ska för samverkansprogrammens fyra tematiska områden (Hälsa och life science, Kompetensförsörjning och livslångt lärande, Näringslivets digitala strukturomvandling och Näringslivets klimatomställning) redovisa vilka insatser och aktiviteter som myndigheten initierat, samt hur de bidragit till innovation och kunskapsspridning, nationellt samt internationellt. Rapporteringen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) den 31 mars och den 31 oktober 2021.

9. Innovationsscout Israel

Vinnova ska upprätthålla verksamhet i Israel i syfte att etablera innovationssamarbete mellan Sverige och Israel. Uppdraget följer av den pilot som initierades 2017 (N2017/07677) och rapporterades 2020 (N2020/01838). Syftet är att utgöra en brygga mellan det svenska och israeliska innovationssystemet och skapa kontakter med utgångspunkt i näringslivets behov. Av särskild vikt är att stärka banden mellan innovativa företag i Sverige och Israel. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) den 31 mars 2022.

10. Prognoser

Vinnova ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli och

– 25 oktober.

Pågående uppdrag

I bilaga 2 redovisas Vinnovas pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem255 442
ap.1Verket för innovationssystem (ram)255 442

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av myndighetens förvaltningsutgifter.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem3 425 605
ap.1Verket för innovationssystem (ram)3 425 605
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande42 300
ap.3Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (ram)42 300
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd6 250
ap.2Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (ram)6 250
Disponeras av Vetenskapsrådet43 500
ap.5Verk f innov.syst: F - del till Vetenskapsrådet (ram)43 500
Disponeras av Statens energimyndighet30 600
ap.4Verk f innov.syst: F - del till Statens energimyndighet (ram)30 600

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten får användas för utgifter för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystem och programanknutna utgifter såsom utvärderingar, beredningsarbete, revision, informationsinsatser, verksamhetsrelaterade it-system, konferenser, resor och seminarier.

Anslagsposten ska finansiera satsningar på 545 miljoner kronor i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) avseende den forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Dessa medel får användas först efter särskilt beslut av regeringen.

Vinnova ska använda minst:

  • 625 miljoner kronor för strategiska innovationsområden,
  • 68,85 miljoner kronor för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet och 8,5 miljoner kronor för att koordinera och finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete,
  • 135 miljoner kronor för att underlätta etablering, användande, tillgängliggörande och utveckling av test- och demonstrationsmiljöer, t.ex. vid industriforskningsinstituten under RISE Research Institutes of Sweden AB eller andra kvalificerade huvudmän,
  • 60 miljoner kronor för insatser kopplade till lärosätenas arbete med strategier för samverkan och nyttiggörande av kunskap och kompetens,
  • 30 miljoner kronor för en utökad satsning på verifiering av forskningsresultat och projekt.

Vidare ska anslagsposten finansiera innovationsinsatser inom området tillgänglighetsdesign samt standardisering. 

Som en förstärkning av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) ska minst 50 miljoner kronor användas till forskning, utveckling och marknadsintroduktion av fossilfria arbetsmaskiner. 

Av anslaget ska högst 30 miljoner kronor utbetalas för att bidra till utvecklingen av rymdrelaterad verksamhet. Vinnova ska utbetala medlen till Rymdstyrelsen som rekvirerar 15 miljoner kronor senast den 28 februari och 15 miljoner kronor senast den 31 augusti 2021.

Av anslaget ska medel användas för statsbidrag till RISE Research Institutes of Sweden AB för riksmätplatser och dithörande verksamhet.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.2 Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 3 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete. 

ap.3 Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 2 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

ap.4 Verk f innov.syst: F - del till Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet.

ap.5 Verk f innov.syst: F - del till Vetenskapsrådet

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 11,5 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem
ap.17 6633 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.1106 447Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.13 255 0002 050 000900 000305 0002025
ap.367 00042 00015 00010 0002025
ap.223 00011 0008 0004 0002025
ap.580 00042 00025 00013 0002025
ap.435 00016 00011 0006 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar28 000
Räntekontokredit8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2521 287
2021-02-2521 287
2021-03-2521 287
2021-04-2521 287
2021-05-2521 287
2021-06-2521 287
2021-07-2521 287
2021-08-2521 287
2021-09-2521 287
2021-10-2521 287
2021-11-2521 287
2021-12-2521 285
Summa255 442
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Jeanette Edblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, ES och FH
Försvarsdepartementet, MFU
Socialdepartementet, FS och SAM
Finansdepartementet, BA, FMA, SFÖ och SPN
Utbildningsdepartementet, F och UH
Miljödepartementet, KE och KL
Arbetsmarknadsdepartementet, A och JÄM
Infrastrukturdepartementet, E och ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet och näringsutskottet
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Luftfartsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Tillväxtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Vetenskapsrådet
Almi Företagspartner AB
RISE Research Institutes of Sweden AB
Sveriges export- och investeringsråd

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 20, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

N2020/03087
N2020/03061 (delvis)
N2020/00489
N2020/00855