Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2020-12-17
UD2020/18147 (delvis)
UD2020/19031
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap. 7 Kammarkollegiet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 5, bet. 2020/21:UU1, rskr. 2020/21:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet12 400
ap.7Samarbete inom Östersjöregionen -del till Kammarkollegiet (ram)12 400

Villkor för anslag 1:11

ap.7 Samarbete inom Östersjöregionen -del till Kammarkollegiet

Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Medlen avser insatser i eller i anslutning till Östersjöområdet i huvudsak i enlighet med regeringens strategier för samarbetet inom Östersjöregionen 2016–2020 samt för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland 2020–2024. Strategin för samarbetet inom Östersjöregionen 2016–2020 förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2021 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi.

Även insatser inom ramen för Östersjöstaternas råd, Barentssamarbetet, Arktiska rådet och Nordliga dimensionen kan göras.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.71 5001 500002029
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ann Linde
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, EKO, FN, RS
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret