Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 19

2020-12-17
N2020/03086
N2020/03061 (delvis)
N2020/03032 (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Tillväxtverket
3 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145, prop. 2020/21:1 utg.omr. 19, bet. 2020/21:NU2, rskr. 2020/21:130).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Tillväxtverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska inom sitt främjande uppdrag redovisa följande:

1.1 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja affärsutveckling hos små och medelstora företag samt hur myndigheten arbetar för att utveckla sina tjänster, sin information och sin kommunikation för att möta behoven hos nya och växande företag, inklusive unga snabbväxande företag med internationell potential. 

1.2 Hur myndigheten arbetar för att främja en mångfald av företag och företagare bl.a. när det gäller kvinnor samt kvinnor och män med utländsk bakgrund samt socialt företagande.

2. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

 

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska redovisa:

2.1 Resultat av de insatser som myndigheten har genomfört för att driva och utveckla företagsportalen verksamt.se samt de insatser som myndigheten har genomfört för att minska och förenkla uppgiftslämnandet för företag. De medel som har använts till dessa insatser ska redovisas per insats. 

2.2 Hur myndigheten arbetar med förenkling inklusive regelförenkling, för egen del samt i samarbete med andra myndigheter.

3. Hållbar regional utveckling och landsbygdsutveckling

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska redovisa:

3.1 Regionalfondsprogrammen inklusive territoriella samarbetsprogram för gränsregionalt och transnationellt samarbete för programperioden 2014–2020 enligt bilaga 1.

4. Övrigt

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska redovisa:

4.1 Hur det myndighetsnätverk som etablerats för att stödja och genomföra kunskapshöjande insatser hos och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter inom regional utveckling, landsbygdsutveckling och EU:s sammanhållningspolitik har bidragit till att uppnå resultat på områdena. 

4.2 Resultatet av myndighetens arbete med tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. De medel som har använts för arbetet ska redovisas. Myndigheten ska även rapportera det arbete som bedrivits för att upptäcka fusk i samband med tillämpningen av lagen samt det arbete som har bedrivits för att främja en enkel och effektiv ärendehantering av stödet för företagare. Tillväxtverket ska återrapportera till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2022, med en delrapportering till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2021.

3

Uppdrag

1. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

1.1 Tillväxtverket ska i dialog med Bolagsverket sammanställa och redovisa de totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se för 2020 samt lämna en preliminär budget för 2022–2024 där de beräknade totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se framgår. Om kostnaderna beräknas överstiga intäkterna ska också förslag om finansiering lämnas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2021.

1.2 Tillväxtverket ska följa utvecklingen av de administrativa kostnader och fullgörandekostnader som uppstår för företagen till följd av nya eller ändrade regler under 2021, med utgångspunkt i den metod som använts för detta syfte för föregående år, samt lämna förslag på hur metoden kan vidareutvecklas. Skatter, avgifter och subventioner ska inte följas upp inom uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2022.

2. Hållbar regional utveckling och landsbygdsutveckling

2.1 Nationell strategi

Tillväxtverket ska under 2021 bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i framtagandet av en nationell strategi och handlingsplan för hållbar regional utveckling i hela landet för 2021–2030. I uppdraget ska kunskaper och erfarenheter från dialoger och samverkan med regioner, Gotlands kommun och statliga myndigheter tas till vara. 

2.2 Regionala företagsstöd

Tillväxtverket ska under 2021–2023 bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att analysera kommande EU-rättsakter med koppling till regionala företagsstöd. I uppdraget ingår att bistå i arbetet med att ta fram en ny s.k. regionalstödskarta. 

2.3 Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat

Tillväxtverket ska bidra till att utveckla de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat, för att därmed bidra till omställningen till en hållbar regional utveckling. Uppföljningen av de regionala företagsstöden ska ske utifrån en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Uppdraget ska genomföras i samarbete med regionerna och Gotlands kommun.

 

2.4 Statsbidrag till kommuner i glesbygd

Tillväxtverkets uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner i glesbygd (N2018/00906) förlängs t.o.m. den 31 december 2021. För att ta del av statsbidraget får berörda kommuner rekvirera högst 1 760 000 kronor per kommun. Rekvisition ska ha inkommit till Tillväxtverket senast den 30 juni 2021. Tillväxtverkets utbetalningar till de berörda kommunerna samt myndighetens kostnader för uppdraget ska belasta anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 6 Landsbygdsstöd - Statsbidrag kommuner inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Högst 70 000 000 kronor får användas under 2021, varav Tillväxtverket får använda högst 1 360 000 kronor för myndighetens kostnader för uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2022. 

2.5 Stöd till Forum för hållbar regional utveckling och attraktionskraft

Tillväxtverket ska t.o.m. den 31 december 2021 fortsätta att tillhandahålla stöd till arbetet i Forum för hållbar regional utveckling och attraktionskraft (N2015/04609). Forumets verksamhet har genom regeringens beslut den 26 november 2020 i ärende N2020/02858 förlängts t.o.m. den 31 december 2021.

2.6 Analys av merkostnader för transport av varor för företag lokaliserade i stödområdet för transportbidraget

Tillväxtverket ska analysera merkostnaderna generellt för transport av varor för företag i stödområdet för transportbidraget, dvs. de fyra nordligaste länen. Bidraget beräknas på grundval av transportsträckan och var produktionsstället är beläget. För att säkerställa att enbart transportmerkostnaderna täcks av stödet även inför kommande stödperiod, behöver en förnyad analys av merkostnaderna göras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2022. 

3. Redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande

Tillväxtverket ska lämna tre redovisningar av de åtaganden som gjorts med stöd för bemyndigande från regeringen. Redovisning ska ske den

– 30 april 2021 avseende åtaganden per den 31 mars 2021,

– 26 oktober 2021 avseende åtaganden per den 30 september 2021, och

– 19 februari 2022 avseende åtaganden per den 31 december 2021.

Redovisningen ska omfatta utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden kommer att fördela sig på åren 2022–2028 samt en prognos över totalt åtagande 2021.

Redovisningen avser anslaget 1:5 Näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt anslagen 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 och 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling.

Redovisningen avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling ska omfatta uppgifter från Tillväxtverket, länsstyrelserna, regionerna och Gotlands kommun.

4. Redovisning av medel för näringslivsutveckling

Tillväxtverket ska redovisa hur medlen på anslag 1:5 Näringslivsutveckling ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv använts under 2020, vilka insatser som finansieras och hur stor andel av anslagsposten som utgör programanknutna kostnader. Tillväxtverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2021. 

5. Redovisning av utbetalningar

Tillväxtverket ska redovisa beslut och utbetalningar avseende förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Redovisningen ska omfatta beslut och utbetalningar från Tillväxtverket, regionerna och Gotlands kommun. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 26 oktober 2021.

Tillväxtverket ska även sammanställa de utbetalningar som redovisas i Nyps om statligt stöd och som under året lämnats enligt förordningarna och från aktörerna enligt första stycket samt enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag, för årlig rapportering av statligt stöd till Europeiska kommissionen enligt lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt enligt riktlinjer och tidplan från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 

6. Jämställdhetsintegrering

Tillväxtverket ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Tillväxtverket ska redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022—2025 till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2021.

7. Prognoser

Tillväxtverket ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli och

– 25 oktober.

Tillväxtverket ska vid ovanstående prognostillfällen även redovisa prognoser för åren 2021–2023 för utbetalningar avseende de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet perioden 2014–2020, samt prognoser för åren 2021–2030 för utbetalningar avseende de regionala strukturfondsprogrammen, det nationella regionalfondsprogrammet och programmet för Fonden för en rättvis omställning programperioden 2021–2027.

Tillväxtverket ska även, med undantag för prognostillfället den 29 april 2021, redovisa prognoser avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Prognoserna för inbetalningarna ska sträcka sig till och med 2030 och vara fördelade på budgetår och programperiod. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna för utbetalningar och inbetalningar är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet.

8. Pågående uppdrag

Pågående uppdrag anges i bilaga 3.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket327 175
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)327 175

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Anslagsposten får användas för Tillväxtverkets förvaltningsutgifter.

Tillväxtverket ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslagsposten.

Anslagsposten ska också täcka Tillväxtverkets övriga utgifter i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för OECD.

Tillväxtverket får bistå Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) med att främja spridningen av innovativa tekniklösningar för miljö- och klimatproblem i samarbetsländer där Sida arbetar. Utgifterna för detta ska belasta anslagsposten.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas för att finansiera Tillväxtverkets arbete med omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring.

Av anslagsposten får högst 23 500 000 kronor användas för administration och kontroll av stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete samt för för att finansiera Tillväxtverkets arbete med kompetensinsatser vid korttidsarbete.

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket400 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)400 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslagsposten för transportbidrag i enlighet med förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.212 025Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.19 815Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar105 000
Räntekontokredit110 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2527 265
2021-02-2527 265
2021-03-2527 265
2021-04-2527 265
2021-05-2527 265
2021-06-2527 265
2021-07-2527 265
2021-08-2527 265
2021-09-2527 265
2021-10-2527 265
2021-11-2527 265
2021-12-2527 260
Summa327 175
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningsutgifter får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som regeringen tidigare medgivit för Tillväxtverket.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Sofia Hercules Bendix
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, INRÅD och internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Finansdepartementet, BA, ESA, K, SFÖ, BB, SKA och SPN
Utbildningsdepartementet, GV, S och UH
Kulturdepartementet, CSM och KL
Miljödepartementet, KE, KL, NA, MM och S
Arbetsmarknadsdepartementet, A, IAS och JÄM
Infrastrukturdepartementet, D, DF, EE, TP och US
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Arbetsförmedlingen
Boverket
Delegationen mot segregation
Kammarkollegiet
länsstyrelserna
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Trafikverket
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
regionerna
ALMI Företagspartner AB
Sveriges export- och investeringsråd
Sveriges Kommuner och Regioner
Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling
Stiftelsen Norrlandsfonden

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 19, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

N2020/03086
N2020/03061 (delvis)
N2020/03032 (delvis)
N2020/00513