Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2020-12-17
A2020/02641
A2020/02632 (delvis)
A2020/00984
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet6 615 206
ap.3Bidrag till Samhall AB (ram)6 615 206

Villkor för anslag 1:4

ap.3 Bidrag till Samhall AB

1. Kammarkollegiet ska betala ut 6 615 206 000 kronor till Samhall Aktiebolag. Beloppet ska i enlighet med 6 § förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse betalas ut månadsvis med en tolftedel. Kammarkollegiet ska komma överens med Samhall Aktiebolag om datum för de månadsvisa utbetalningarna.

Ersättningen till Samhall Aktiebolag avser merkostnader för bolagets uppdrag enligt bolagets ägaranvisning och ovan nämnda förordning.

2. Antalet lönetimmar som Samhall Aktiebolag ska ställa till förfogande uppgår för 2021 till 32,84 miljoner för skyddat arbete och 3,26 miljoner för lönebidrag för utveckling i anställning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Ricky Ifwarsson
Kopia till

Riksdagens Arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/BSÄ
Samhall Aktiebolag