Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2020-12-22
S2020/09593 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:3 Bidrag till WHO
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:3

Bidrag till WHO (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet45 165
ap.3Bidrag till WHO – del till Kammarkollegiet (ram)44 565
ap.4Ramkonvention tobakskontroll – del till Kammarkollegiet (ram)600

Villkor för anslag 2:3

ap.3 Bidrag till WHO – del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Av medlen ska Kammarkollegiet, engångsvis mot verifikat via Regeringskansliet (Socialdepartementet), betala ut USD 2 167 450 respektive CHF 2 212 966 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar Sveriges medlemsavgift i WHO för kalenderåret 2021.

ap.4 Ramkonvention tobakskontroll – del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.  

Av medlen ska Kammarkollegiet, engångsvis mot verifikat via Regeringskansliet (Socialdepartementet), betala ut USD 51 714 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar Sveriges kostnad för WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (WHO FCTC) för kalenderåret 2021.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:3 Bidrag till WHO
ap.31 354Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Andrea Larsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekol
Utrikesdepartementet, Enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor
Riksgäldskontoret
Socialutskottet
Världshälsoorganisationen (WHO)