Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2020-12-03
Fi2020/04694 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Statskontoret, medel för förvaltningspolitisk utveckling
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129, prop. 2020/21:2 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU11, rskr. 2020/21:).

Med ändring av regleringsbrevet för 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla för nedan angivna anslag. Ändringen innebär en minskning av disponibla anslagsmedel med anledning av riksdagens beslut om propositionen Höständringsbudget för 2020.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 882
ap.8Förvaltningspolitiskt utvecklingsarbete (ram)2 882
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet4 299
ap.4Chefs- och ledningsutveckling (ram)4 299

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Chefs- och ledningsutveckling

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Finansdepartementet). Medlen får användas för vissa förvaltningspolitiska insatser riktade till myndigheternas ledning.

ap.8 Förvaltningspolitiskt utvecklingsarbete

Medlen disponeras efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.403 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Micko
Per Brandtell
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1 och SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Riksgäldskontoret