Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2020-12-22
A2020/02711
A2020/02621
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 13, bet. 2020/21:AU1, rskr. 2020/21:137).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor59 868
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)14 320
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)11 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)29 000
ap.6Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (ram)5 250
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län600
ap.9Insatser mot rasism på arbetsmarknaden (ram)600
Disponeras av Kammarkollegiet30 451
ap.7Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (ram)14 750
ap.10Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (ram)15 701
Disponeras av Socialstyrelsen2 000
ap.8 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (ram)2 000

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. Högst 320 000 kronor får användas för administrativa kostnader.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Högst 1 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor ska senast den 1 juni 2021 redogöra för hur bidraget använts samt om möjligt lämna en bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

ap.6 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten får användas för utgifter avseende insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter. Anslagsposten får även användas för administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området. Av medlen ska:

 • 2 000 000 kronor användas för fortsatta insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer i enlighet med regeringens beslut den 30 juni 2016 (Ku2016/01669).
 • 1 000 000 kronor användas för att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer i enlighet med regeringens beslut den 1 augusti 2019 (A2019/01404).
 • 2 000 000 kronor användas för att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor i enlighet med regeringens beslut den 30 juli 2020 (A2020/01666).
 • 250 000 kronor användas för att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för s.k. omvändelseterapi i enlighet med regeringens beslut den 30 juli 2020 (A2020/01669).

ap.7 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten får användas för utgifter för insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter. Anslagsposten får även användas för administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området. Om inte annat anges ska detta förfarande gälla för rekvirering, redovisning och återbetalning av medel: medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast samma datum. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut.

Av medlen ska:

 • 500 000 kronor användas av Socialstyrelsen för att sprida framtaget informationsmaterial om tillstånd som påverkar könsutvecklingen till barn och unga i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2021.

 • 150 000 kronor användas av Diskrimineringsombudsmannen för att ta fram en lägesbeskrivning av situationen för intersexpersoner ur ett diskrimineringsperspektiv i enlighet med regeringens beslut den 17 december 2020 (A2020/02656).

 • 500 000 kronor vardera användas av Barnombudsmannen och Polismyndigheten för fortsatt uppdrag att vara strategiska myndigheter för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter i enlighet med regeringens beslut den 25 juni 2020 (A2020/01470 och A2020/01471).

 • 1 200 000 kronor användas av Myndigheten för arbetsmiljökunskap för uppdrag om att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö i enlighet med regeringens beslut den 30 april 2020 (A2020/01002).

 • 2 000 000 kronor användas av Barnombudsmannen för att undersöka vilka utvecklingsbehov och insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2021.

 • 1 600 000 kronor användas av Forum för levande historia för att ta fram och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för offentligt anställda om likvärdigt bemötande oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2021. Vid uppdragets genomförande ska vid behov kunskap och erfarenheter inhämtas av berörda myndigheter såsom de som utsetts till strategiska myndigheter för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter och de myndigheter som deltar i arbetet med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Myndigheten bör även inhämta synpunkter från organisationer som företräder hbtq-personer.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.


ap.8 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Socialstyrelsen får använda högst 100 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.9 Insatser mot rasism på arbetsmarknaden

Anslagsposten får användas för utgifter för att samordna arbetet med att utveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden enligt regeringens beslut den 2 juli 2020 (A2020/01514). En delredovisning av planerade aktiviteter och resultatet av vidtagna insatser inom ramen för uppdraget ska lämnas av Länsstyrelsen i Stockholms län till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2021. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas av Länsstyrelsen i Stockholms län till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2022. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med slutredovisningen.

ap.10 Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Anslagsposten får användas för utgifter för insatser mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och liknande former av intolerans inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Anslagsposten får även användas för administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området. Rekvisitioner och återbetalningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Av medlen ska: 

 • 6 000 000 kronor användas av Forum för levande historia för myndighetens uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2021. Myndigheten ska erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser om olika former av rasism och intolerans i historien och idag till skolans personal och andra relevanta yrkesgrupper. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 november 2021. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 15 april 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
 • 200 000 kronor användas av Forum för levande historia för utbetalning till Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders (RWA) efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 november 2021. Medlen får användas för bidrag till ett pris till Raoul Wallenbergs minne i syfte att synliggöra kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om rasism och liknande former av fientlighet. 100 000 kronor av bidraget ska utgöra prissumman. Av bidraget får Forum för levande historia använda högst 100 000 kronor för administrativa kostnader. Myndigheten ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen använts. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2022.
 • 350 000 kronor användas av Brottsförebyggande rådet för att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott i enlighet med regeringens beslut den 17 oktober 2019 (A2019/01891). En redovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2021. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast samma datum. En kopia av redovisningen av uppdraget ska även lämnas till Forum för levande historia. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning. 
 • 400 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Stockholms län för att öka kunskapen om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism i enlighet med regeringens beslut den 14 maj 2020 (A2020/01141). En redovisning av uppdraget ska lämnas till Forum för levande historia med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 september 2021. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast samma datum. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 juni 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.
 • 900 000 kronor användas av Barnombudsmannen för att ta fram kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism i enlighet med regeringens beslut den 29 oktober 2020. En redovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia och Statens medieråd senast den 1 december 2021. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med slutredovisningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 november 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.
 • 750 000 kronor användas av Brottsförebyggande rådet för att göra en fördjupad studie av afrofobiska hatbrott i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2021. En redovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) och Forum för levande historia senast den 25 november 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari
29 april
30 juli
25 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.211 30011 300

2022
ap.328 00028 000

2022
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Dzenana Edhemovic
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, KRIM
Justitiedepartementet, PO
Socialedepartementet, FS
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, S
Kulturdepartementet, CSM
Kulturdepartementet, MD
Arbetsmarknadsdepartementet, ARM
Arbetsmarknadsdepartementet, JÄM
Arbetsmarknadsdepartementet, SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ek
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Ekonomistyrningsverket
Forum för levande historia
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån