Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 24

2020-12-17
N2020/03091
N2020/03061 (delvis)
N2020/00561
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12

Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet8 327
ap.1Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (ram)8 327

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Anslaget utbetalas månadsvis med en tolftedel till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien för att täcka kostnader för den grundläggande verksamheten inklusive ersättning till av regeringen förordnad revisor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Jeanette Edblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, F och UH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien