Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 21

2020-12-17
N2020/03088
N2020/03061 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 054 268
ap.1Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (ram)1 054 268

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

Anslaget utbetalas halvårsvis i förskott mot rekvisition till RISE Research Institutes of Sweden AB för utgifter för bolagets verksamhet samt strategiska kompetensmedel.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel
ap.1015 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Jeanette Edblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem
RISE Research Institutes of Sweden AB