Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
6

2020-11-26
Ku2020/02515 (delvis)
Ku2020/02522
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Naturhistoriska riksmuseet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101). Riksdagen har beslutat om ändring av anslaget 8:1 Centrala museer: Myndigheter (prop. 2020/21:2 utg.omr. 17, bet. 2020/21:FiU11, rskr. 2020/21:72).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla som anslagsnivå för Naturhistoriska riksmuseet. Vidare ändras utbetalningsplanen.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Naturhistoriska riksmuseet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Kultur i hela landet

Naturhistoriska riksmuseet ska, med utgångspunkt i § 11 museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2020 enligt följande:

 • hyra, varav kostnadshyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Medverkans- och utställningsersättning

Naturhistoriska riksmuseet ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsringsintäkter

Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Försäljning av varor fortskrider.

3

Uppdrag

Besöksutveckling

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten arbetar med att rapportera de uppgifter om besöksutveckling som Myndigheten för kulturanalys behöver. Naturhistoriska riksmuseet ska även redovisa vilka behov av information om besöksutveckling som myndigheten har för att utveckla den egna verksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 21 augusti 2020.

Polleninsamling, analyser och prognoser

Naturhistoriska riksmuseet ska inom ramen för tilldelade medel från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa för budgetåret 2020, genomföra polleninsamling, pollenanalyser, framställa pollenprognoser samt metodutveckling avseende pollenverksamheten. Medlen ska även användas för fördelning av bidrag till de organisationer och institutioner som är i behov av stöd under 2020 för sina polleninsamlingar, pollenanalyser eller pollenprognoser. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Prognoser 2020–2023

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 10 februari,
 • 4 maj,
 • 27 juli och
 • 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet7 260
ap.12Naturhistoriska riksmuseet (ram)7 260

Villkor för anslag 1:4

ap.12 Naturhistoriska riksmuseet

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet199 760
ap.3Naturhistoriska riksmuseet (ram)199 760

Villkor för anslag 8:1

ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Anslagsposten får användas för Naturhistoriska riksmuseets förvaltningsutgifter.

Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonova. Samtliga medel som regeringen beslutat om att tillföra Naturhistoriska riksmuseet genom beslut om ändring av regleringsbrev den 4 juni 2020 ska användas för detta ändamål.


4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.12217Inget0
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.35 7103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)81 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)22 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2516 377
2020-02-2516 377
2020-03-2516 377
2020-04-2516 377
2020-05-2516 377
2020-06-2517 306
2020-07-2517 306
2020-08-2517 306
2020-09-2517 306
2020-10-2517 306
2020-11-2517 306
2020-12-024 000
2020-12-2517 299
Summa207 020
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.12Naturhistoriska riksmuseet
8:1 ap.3Naturhistoriska riksmuseet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-2 4571004 1404 040100-2 257
Undersökningar, utredningar och andra tjänster-206020 50020 5000-206
Cosmonova-42410016 10016 000100-224
Summa-3 08720040 74040 540200-2 687
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar004000400400
Övrigt007 00007 0007 000
Summa007 40007 4007 400
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Amy Schöning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FS
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/NM
Miljödepartementet/MV
Näringsdepartementet/LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statskontoret
Riksförbundet Sveriges museer