Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2020-11-26
U2020/06069
universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor
6 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för universitet och högskolor förutom Sveriges lantbruksuniversitet (utg.omr. 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel).

VERKSAMHET

De övergripande målen för statliga universitets och högskolors verksamhet anges i högskolelagen (1992:1434).

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Universitet och högskolor ska fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Varje universitet och högskola ska fortsätta arbeta utifrån en individuell plan för lärosätet med utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. Åtgärder och resultat utifrån planen ska redovisas. Universitet och högskolor ska också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsutbud

Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Universitet och högskolor ska redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och nätbaserad undervisning ska redovisas. Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet möter det omgivande samhällets behov av utbildning.

Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda lärar- eller förskollärarexamina ska planera för dimensioneringen av utbildningen till olika examina, inriktningar och ämneskombinationer så att dimensioneringen svarar mot studenternas efterfrågan och mot arbetsmarknadens nationella och regionala behov. Universitet och högskolor ska redovisa de överväganden och åtgärder som har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta val.

Universitet och högskolor ska redovisa uppgifter om antalet programnybörjare, antalet helårsstudenter samt antalet examinerade de senaste tre åren på utbildningar som leder till följande examina:

 • arkitektexamen
 • barnmorskeexamen,
 • civilingenjörsexamen,
 • förskollärarexamen,
 • grundlärarexamen (med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, mot grundskolans årskurs 4–6 samt mot arbete i fritidshem),
 • högskoleingenjörsexamen,
 • läkarexamen,
 • sjuksköterskeexamen,
 • speciallärarexamen och specialpedagogexamen,
 • specialistsjuksköterskeexamen,
 • tandläkarexamen,
 • ämneslärarexamen, och
 • ämneslärarexamen som avläggs efter kompletterande pedagogisk utbildning.

Utbyggnad av hälso- och sjukvårdsutbildningar

Universitet och högskolor ska verka för att de mål avseende utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar som anges i bilaga 7 till regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor (U2015/05953/UH) uppnås eller upprätthålls under 2020. Lärosätena ska redovisa hur utbyggnaden fortlöper samt kommentera utbyggnadens omfattning i förhållande till de uppsatta målen. I de fall något lärosäte har svårt att nå målen för utbyggnaden ska lärosätet analysera hinder och skäl till varför målen inte uppnås. Vidare ska lärosätet redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen samt kommentera vilka eventuella ytterligare åtgärder som bör vidtas för att målen ska uppnås. Om målen för en utbildning inte kan nås ska de medel som tidigare tillförts för denna utbildning användas i första hand för utbyggnad av andra hälso- och sjukvårdsutbildningar som omfattats av utbyggnaden.

Utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningar

Universitet och högskolor ska verka för att målen för de utbyggnader av förskollärar- och lärarutbildningar som anges i bilaga 7 till regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor (U2015/05953/UH) samt i bilaga 7 till regleringsbrev för budgetåret 2017 (U2016/05633/UH) avseende universitet och högskolor uppnås eller upprätthålls under 2020. Jämförelseår för utbyggnaderna är 2014. Målen avser ackumulerad nivå.

Lärosätena ska redovisa hur utbyggnaderna fortlöper samt kommentera utbyggnadens omfattning i förhållande till uppsatta mål. I de fall något lärosäte har svårt att nå målen för utbyggnaden ska lärosätet analysera hinder och skäl till varför målen inte uppnås. Vidare ska lärosätet redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen samt kommentera vilka eventuella ytterligare åtgärder som bör vidtas för att målen ska uppnås. Om målen för en utbildning inte kan nås ska medlen som beräknats för denna utbildning användas för utbyggnad av förskollärarutbildningen eller andra lärarutbildningar som omfattats av utbyggnaderna. Detta ska särskilt kommenteras i årsredovisningen.

Utbyggnad av vissa andra utbildningar

De utbyggnader som inleddes 2018 av ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnadsutbildningar, läkarutbildningar och sommarkurser ska genomföras under 2020 i enlighet med bilaga 4. Utbyggnaderna ska redovisas.

Kvalitetsförstärkning

Den särskilda höjning av ersättningsbeloppen för utbildningsområdena humaniora, teologi, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning som inleddes 2016 ska användas för kvalitetsförstärkande åtgärder. Medlen ska i första hand användas för att införa fler lärarledda timmar på utbildningar inom dessa områden. Detta inkluderar fler lärarledda timmar i lärarutbildningarna. 

Universitet och högskolor ska redovisa och analysera hur de höjda ersättningsbeloppen har bidragit till högre kvalitet och hur medel har bidragit till fler lärarledda timmar inom berörda utbildningar, inklusive lärarutbildningarna.

Studieavgifter för tredjelandsstudenter

Den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning ska redovisas. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på ett universitets eller en högskolas övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i utbildning inom ett utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i denna verksamhet. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat.

Universitet och högskolor ska även redovisa antalet avgiftsskyldiga studenter som har antagits genom separat antagning samt hur den studieavgiftsfinansierade verksamheten har påverkats av denna.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet

Tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet kan främja genomströmning inom t.ex. lärar- och förskollärarutbildningar och vårdutbildningar. Universitet och högskolor ska under 2020 utveckla och intensifiera sitt arbete med tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet. I årsredovisningen ska lärosätena redogöra för hur arbetet med tillgodoräknande har fortlöpt.

Ekonomisk redovisning m.m.

Försvarshögskolan omfattas inte av punkterna 3 och 4.

1. Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inklusive teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget eller bidraget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa kostnader får, efter att ansökan beviljats, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor.

2. Universitet och högskolor får belasta anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå med kostnader för personskadeförsäkringar för studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent per år.

3. Prognoser över beräknat utfall för anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 4 maj och den 23 oktober 2020. Prognoserna ska lämnas i enlighet med bilaga 3.

Redovisningarna ska innehålla beräknat utfall för innevarande år och de tre kommande åren, med hänsyn tagen till anslagssparande, överproduktion och utnyttjande av eventuella decemberprestationer. I prognoserna ska även redovisas beräknat utnyttjande av låneram under året.  

En kopia av varje prognos ska lämnas till Universitetskanslersämbetet.

4. Följande ersättningsbelopp (kronor) ska tillämpas för budgetåret 2020. 

Utbildningsområde

Ersättning per helårsstudentErsättning per helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt32 89121 433
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt56 08447 296
Vård59 62551 642
Odontologiskt49 30757 437
Medicinskt66 62981 044
Undervisning40 00541 909
Verksamhetsförlagd utbildning56 69555 006
Övrigt45 04136 588
Design158 92796 829
Konst225 62396 864
Musik137 11086 691
Opera326 747195 463
Teater315 957157 375
Media322 434258 283
Dans222 213122 786
Idrott115 79453 585

Utbildningsområdet Undervisning avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildning.

Utbildningsområdet Övrigt avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktiska och estetiska kurser inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, grundlärarutbildning och förskollärarutbildning. 

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 och bilaga 2.

5. Riktlinjer för redovisning finns i bilaga 1.

6. Universitet och högskolor får ta ut och disponera avgifter för verksamheter enligt bilaga 1.

7. Universitet och högskolor får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har relevant examenstillstånd (köpt beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast köpas för studenter som har antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen. Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer får endast göras av det lärosäte som köper kurser. Sådana kurser ska av det säljande statliga universitetet eller högskolan inte klassificeras som uppdragsutbildning.

8. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Därvid avses såväl medel på anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet.

9. I universitets och högskolors uppgifter att utbilda och forska ingår enligt högskolelagen att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160). Intäkter och kostnader för sådan verksamhet får belasta anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå. 

Övrigt

1. Universitet och högskolor ska, samtidigt som de lämnar  årsredovisningen till regeringen (Utbildningsdepartementet), lämna en kopia av årsredovisningen till Universitetskanslersämbetet.

2. Universitet och högskolor ska lämna de uppgifter som krävs för att Universitetskanslersämbetet ska kunna följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs.

3. Undantag från vissa bestämmelser finns i bilaga 1.

Rekryteringsmål för professorer

Universitet och högskolor ska fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. 

Hållbar utveckling

Universitet och högskolor ska redovisa för hur lärosätet har utvecklat sina processer för att främja en hållbar utveckling (1 kap. 5 § högskolelagen) inklusive hur de har följt upp rekommendationerna i Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering 2017. Lärosätena ska även redogöra för hur relevanta delar av arbetet med att främja en hållbar utveckling har kopplats till miljöledningsarbetet, uppföljningen av resultaten i Naturvårdsverkets ranking och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I redovisningen ska även framgå hur lärosätet avser att arbeta under kommande år för att ta ytterligare steg för att stärka arbetet med att främja en hållbar utveckling. 

Samverkan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården

Universitet och högskolor med tillstånd att utfärda examina inom hälso- och sjukvårdsområdet ska delta i samverkan på sjukvårdsregional nivå om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med Universitets- och högskolerådet

Universitet och högskolor ska aktivt delta i Universitets- och högskolerådets uppdrag att genomföra en försöksverksamhet i fråga om en utvecklad bedömning av viss utländsk eftergymnasial utbildning när myndigheten så begär.

3

Uppdrag

Tidigare givna uppdrag till universitet och högskolor enligt särskilt regeringsbeslut, som fortfarande pågår

Beslut om uppdraget

Redovisningstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

1 april 2019, 1 april 2020, 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

1 april 2019, 1 april 2020, 15 januari 2021

Fribeloppet inom studiemedelssystemet

Med anledning av att fribeloppet inom studiemedelssystemet tillfälligt slopas under 2020 ska universitet och högskolor särskilt uppmärksamma uppgiftsskyldigheten till Centrala studiestödsnämnden (se 6 kap. 10 § studiestödsförordningen [2000:655] och 19 kap. 5 § Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd [CSNFS 2001:1] om beviljning av studiemedel) och förstärka sina rutiner för att på bästa sätt kunna fullgöra skyldigheten.

Återbetalning av avgift för högskoleprovet

De universitet och högskolor som skulle ha anordnat högskoleprovet våren 2020 ska återbetala delar av anmälningsavgiften till Universitets- och högskolerådet så snart som möjligt. Summan som ska återbetalas är en schablon och framgår av nedanstående tabell.

Lärosätetusental kronor
Göteborgs universitet1 271
Lunds universitet1 331
Linköpings universitet486
Stockholms universitet3 313
Högskolan i Gävle260
Uppsala universitet543
Mälardalens högskola522
Högskolan i Skövde217
Högskolan i Halmstad249
Mittuniversitetet297
Luleå tekniska universitet189
Örebro universitet325
Högskolan Dalarna250
Högskolan Kristianstad193
Högskolan i Jönköping335
Högskolan Väst218
Linneuniversitetet377
Högskolan i Borås202
Blekinge tekniska högskola120
Umeå universitet314
Karlstads universitet265
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Malmö universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Blekinge tekniska högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Mälardalens högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola
Riksgäldskontoret
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges förenade studentkårer