Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
16

2020-12-17
Fö2019/01024
Fö2019/01133
Fö2020/00143 (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:7
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FöU1, rskr. 2020/21:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:7

Officersutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan250 806
ap.1Försvarshögskolan (ram)250 806

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget får användas för att finansiera det treåriga officersprogrammet och annan grundläggande officersutbildning vid Försvarshögskolan. Vidare får anslaget finansiera forskning och utveckling m.m. inom vissa av högskolans kompetensområden. Anslaget får även användas för att finansiera kurser inom ramen för Partnerskap för fred samt viss forskning och analysstöd för regeringens behov.

1. Högst 46 475 000 kronor får användas till forskning och utveckling, övergripande ämnesansvar för officersutbildningens ämnen samt till finansiering av forskarutbildning inom officersutbildningens centrala ämnen.

2. Högst 6 514 000 kronor får användas för forskning och analysstöd inom det säkerhets- och försvarspolitiska området, av betydelse för inriktningen av totalförsvaret och krisberedskapen. Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Senast den 3 september 2021 ska Försvarshögskolan inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag avseende budgetåret 2022.

3. Högst 2 020 000 kronor får användas inom ramen för Partnerskap för fred.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:7 Officersutbildning m.m.
ap.17 5243 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2520 901
2021-02-2520 901
2021-03-2520 901
2021-04-2520 901
2021-05-2520 901
2021-06-2520 901
2021-07-2520 901
2021-08-2520 901
2021-09-2520 901
2021-10-2520 901
2021-11-2520 901
2021-12-2520 895
Summa250 806
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Vikars Per Österberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet (UH)
Förvaltningsdelegationen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 16, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

Fö2019/01024
Fö2019/01133
Fö2020/00143 (delvis)
Fö2020/01243 (delvis)
Fö2020/01269 (delvis)