Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2020-12-22
S2020/09593 (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen8 249 400
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)13 000
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)11 000
ap.9Nationella kunskapscentra (ram)23 200
ap.11Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen (ram)3 200
ap.1Äldreomsorgssatsning (ram)4 610 000
ap.2Återhämtningsbonus (ram)195 000
ap.5Äldreomsorgslyftet (ram)3 394 000
Disponeras av Boverket490 500
ap.10Investeringsstöd (ram)490 500
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd36 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)36 000
Disponeras av Kammarkollegiet228 090
ap.8Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet (ram)228 090
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län4 500
ap.4Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)4 500

Villkor för anslag 4:5

ap.1 Äldreomsorgssatsning

1. 4 000 000 000 har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 1 under Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2021.

2. 610 000 000 har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 2 under Socialtjänst m.m. i i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2021.

ap.2 Återhämtningsbonus

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

 Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2021 för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 800 000 kronor får användas till pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av 3 § förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt 13 § samma förordning.

ap.4 Stimbid äldreområdet - del till Länsstyrelsen i Örebro

Medlen får användas under 2021 av länsstyrelserna för handläggning av ärenden i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

ap.5 Äldreomsorgslyftet

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2021 för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående. Av dessa medel får 2 000 000 kronor fördelas som grundbidrag i enlighet med förordningen.

ap.8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet

1. 1 200 000 kronor får användas för att finansiera det svenska deltagandet i den forskning som bedrivs vid European center for social welfare policy. Medlen ska utbetalas engångsvis mot rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021.

2. 16 500 000 kronor får användas under 2021 för arbetet med Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC) i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 19 mars 2015 (dnr S2015/02039). Av dessa medel får Stockholms läns äldrecentrum rekvirera 6 620 000 kronor, Region Skåne rekvirera 5 400 000 kronor, Blekinge Tekniska Högskola rekvirera 2 780 000 kronor och Primärvården i Hudiksvall rekvirera 1 700 000 kronor. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1). Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

3. 200 000 kronor får användas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 14 november 2019 (dnr S2019/04728) i ett uppdrag om  strategisk ledarskapsutveckling. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet.

3. 1 700 000 kronor får användas av Inspektionen för vård- och omsorg under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 5 november 2020 (dnr S2020/08100) i ett uppdrag att följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 Nationella kunskapscentra

Får användas efter beslut av regeringen.

ap.10 Investeringsstöd

490 000 000 kronor får användas under 2021 för utgifter i enlighet med förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

500 000 kronor får användas av Boverket under 2021 för handläggning av ärenden i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

ap.11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen

1. 1 200 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 för att finansiera Sveriges andel av den verksamhet som bedrivs av Nordens Välfärdscenter (NVC).

2. 2 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med i uppdrag uppdrag nr 2 under Socialtjänst m.m. om Förbättrad tillgång till statistik om yrkesgrupper inom socialtjänsten i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020.

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Medlen får användas av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) under 2021 i enlighet med uppdraget om Forskning inom äldreområdet i Fortes regleringsbrev för 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
ap.10900 000450 000450 000
2023
ap.12108 00054 00054 000
2023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa.

På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Socialutskottet
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
European center for social welfere policy
Sveriges Kommuner och Regioner
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Svenskt demenscentrum