Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
33

2020-12-17
Ku2020/02624 (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 13:2 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslaget 13:2 och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket102 164
ap.1Organisationsbidrag (ram)54 980
ap.4Investeringsbidrag (ram)28 382
ap.5Bidrag för verksamhetsutveckling (ram)18 802

Villkor för anslag 13:2

ap.1 Organisationsbidrag

Medlen får användas för organisationsbidrag i enlighet med förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. 

Av medlen får 50 000 000 kronor användas för bidrag enligt 15 a § första stycket 1–3 och 4 980 000 kronor användas för bidrag enligt 15 a § första stycket 3.

Av medlen får Boverket använda högst 1 500 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.4 Investeringsbidrag

Medlen får användas för bidrag för investering i enlighet med förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler.

Av medlen får Boverket använda högst 1 170 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.5 Bidrag för verksamhetsutveckling

Medlen får användas för bidrag för verksamhetsutveckling i enlighet med förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler.

Av medlen får Boverket använda högst 1 250 000 kronor för administrativa kostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.10Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.430 00018 00010 0002 0002024
ap.510 0005 0003 0002 0002024
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Marie Ericsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, interrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Finansdepartementet, Enheten för bostäder och byggande
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksgäldskontoret