Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
24

2020-12-17
Ku2020/01801
Ku2020/02624 (delvis)
Statens centrum för arkitektur och design
Skeppsholmen
111 49 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens centrum för arkitektur och design
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens centrum för arkitektur och design.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Statens centrum för arkitektur och design ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2021 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens centrum för arkitektur och design ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsringsintäkter

Statens centrum för arkitektur och design ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Gestaltad livsmiljö

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa genomförda insatser och resultat i arbetet med genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316). Redovisningen ska omfatta insatser och resultat som uppnåtts i den egna verksamheten samt inom ramen för samverkan med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design och Statens konstråd. Vidare ska myndigheten redovisa hur den egna verksamhetens olika delar, av relevans för den gestaltade livsmiljön, tillvaratagits i genomförandet av politiken.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet som tilldelats myndigheten för att möjliggöra en forskningsfunktion för gestaltad livsmiljö. Redovisningen ska omfatta:  

 • söktryck och beviljandegrad samt vilka strategiska överväganden som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats av anslaget under året,
 • om och i så fall hur resultat från tidigare insatser har spridits till relevanta målgrupper och tillämpats i praktiken, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser och hur dessa förväntas bidra till kulturområdet avseende gestaltad livsmiljö.

Coronapandemins påverkan på verksamheten

Statens centrum för arkitektur och design ska särskilt redovisa de konsekvenser som spridningen av sjukdomen covid-19 har haft för resultat, genomförande av verksamhet och ekonomi.

Kultur i hela landet

Statens centrum för arkitektur och design ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Agenda 2030

Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför. Myndigheten ska redovisa vilka resultat som nåtts som bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

3

Uppdrag

Coronapandemins påverkan på verksamheten

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas för att möta de förändrade förutsättningar som spridningen av sjukdomen covid-19 medför. Redovisningen ska beskriva hur myndigheten fortsatt planerar att bedriva sina kärnuppgifter utifrån instruktion och museilagen inom givna ekonomiska ramar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) i samband med budgetunderlaget den 1 mars 2021 och komplettera de uppgifter som redovisas i budgetunderlaget.

Målgrupper i arbetet för gestaltad livsmiljö

Myndigheten ska mot bakgrund av Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316), inom ramen för sin uppgift att vara en nationell mötesplats, genomföra en målgruppsanalys samt analysera vilka aktörer som utgör strategiska målgrupper för myndighetens fortsatta arbete med arkitektur, form och design. I uppdraget ingår att redovisa hur myndigheten inom olika forum avser verka för att prioriterade målgrupper på nationell, regional och lokal nivå nås. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast 31 augusti 2021.

Prognoser 2021–2024

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen samt eventuella osäkerhetsfaktorer och hur detta påverkat prognosen. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari,
 • 29 april,
 • 30 juli och
 • 25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att ingå i och bistå Rådet för hållbara städerM2017/03234
M2017/03235
Den 1 mars årligen t.o.m. 2022.
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens centrum för arkitektur och design5 000
ap.1Statens centrum för arkitektur och design (ram)5 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens centrum för arkitektur och design

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser avseende forskningsfunktionen för gestaltad livsmiljö. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av denna verksamhet.

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens centrum för arkitektur och design62 025
ap.7Statens centrum för arkitektur och design (ram)62 025

Villkor för anslag 8:1

ap.7 Statens centrum för arkitektur och design

Anslagsposten får användas för Statens centrum för arkitektur och designs förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.1150Inget0
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.71 8603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar13 000
Räntekontokredit10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens centrum för arkitektur och designs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-255 586
2021-02-255 586
2021-03-255 586
2021-04-255 586
2021-05-255 586
2021-06-255 586
2021-07-255 586
2021-08-255 586
2021-09-255 586
2021-10-255 586
2021-11-255 586
2021-12-255 579
Summa67 025
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens centrum för arkitektur och designs disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Statens centrum för arkitektur och design
8:1 ap.7Statens centrum för arkitektur och design

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor000000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa000000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar1 6175015001501 817
Övrigt1 6631 2701 50001 5004 433
Summa3 2801 3201 65001 6506 250
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Amy Schöning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/GA A
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA ESA
Finansdepartementet/SBA BB
Finansdepartementet/SBA SPN
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/KE SM
Miljödepartementet/KL L
Näringsdepartementet/LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A SB
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Affärsverket svenska kraftnät
Boverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Fortifikationsverket
Moderna museet
Myndigheten för kulturanalys
Nationalmuseum
Naturvårdsverket
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens fastighetsverk
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statskontoret
Trafikverket
Verket för innovationssystem
Form/Design Center
Föreningen Svensk Form
Riksförbundet Sveriges museer
Röhsska museet