Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
16

2020-12-17
Ku2020/02624 (delvis)
Riksantikvarieämbetet
Box 1114
621 22 Visby
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Riksantikvarieämbetet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Riksantikvarieämbetet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsgivning

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård har främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt hur bidragsgivningen skapat förutsättningar för ökad livskvalitet och en hållbar utveckling. Riksantikvarieämbetet ska särskilt redovisa hur bidragsgivningen använts för att förnya och utveckla kulturmiljöarbetet, t.ex. rörande medborgarnas delaktighet och tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Uppdragsarkeologi

Riksantikvarieämbetet ska redovisa resultaten av myndighetens arbete för att främja utvecklingen på det uppdragsarkeologiska området.

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka som fått bidrag enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verk-
samheten Kulturarvs-IT, med vilka belopp och för vilka ändamål. Redovisningen ska också innehålla en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

Gestaltad livsmiljö

Riksantikvarieämbetet ska redovisa genomförda insatser och resultat i arbetet med genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316). Redovisningen ska omfatta insatser och resultat som uppnåtts i den egna verksamheten samt inom ramen för samverkan med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design och Statens konstråd. Vidare ska myndigheten redovisa hur den egna verksamhetens olika delar, av relevans för den gestaltade livsmiljön, har tillvaratagits i genomförandet av politiken.

Kultur i hela landet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Agenda 2030

Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför. Myndigheten ska redovisa vilka resultat som nåtts som bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Nationella världsarvsstrategins genomförande

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka insatser som myndigheten gjort för den nationella världsarvsstrategins genomförande, utifrån de utvecklingsområden som identifierats i strategin (Ku2019/01819). Särskilt fokus ska läggas vid insatser som gjorts för att förbättra förutsättningarna för världsarvssamordnarna att bedriva ett kvalitativt och utvecklingsinriktat världsarvsarbete lokalt och regionalt.

Sverige i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i Unescos kommitté för konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndigheten har bistått Institutet för språk och folkminnen i dess arbete som expert i kommittén och hur Riksantikvarieämbetet under året har bidragit till det fortsatta genomförandet av konventionen i Sverige.

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2021 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Publik och tillgänglighet

Riksantikvarieämbetet ska, avseende myndighetens besöksmål, redovisa 

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, och
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Riksantikvarieämbetet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens besöksmål. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Svensk museitjänst fortskrider.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksantikvarieämbetet ska under 2021 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Coronapandemins påverkan på museisektorn

Riksantikvarieämbetet ska analysera och presentera förslag på hur myndigheten kan vara ett stöd i museernas arbete att anpassa sig till de förändrade förutsättningar som spridningen av sjukdomen covid-19 medför. I uppdraget ingår att kartlägga åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas av centrala, regionala och lokala museer för att möta de förändrade förutsättningarna. Vidare ingår att till museisektorn sprida goda exempel på åtgärder som vidtagits, bl.a. avseende digitala lösningar, och informera museisektorn om hur Riksantikvarieämbetet kan vara ett stöd i anpassningsarbetet. Uppdraget ska redovisas i en rapport till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 juni 2021.

Demokratin 100 år

Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021 genomför regeringen en nationell satsning. Riksantikvarieämbetet ska medverka genom att genomföra insatser och aktiviteter inom sin verksamhet som uppmärksammar det demokratiska styrelseskicket och dess värden. Riksantikvarieämbetet ska genomföra uppdraget i dialog med kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 7 april 2022.

Prognoser 2021–2024

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari,
 • 29 april och
 • 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet20 540
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)20 540

Villkor för anslag 1:4

ap.10 Riksantikvarieämbetet

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

Av anslagsposten ska minst 3 500 000 kronor användas för bidragsgivning till de centrala museernas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

7:1

Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet288 996
ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)278 266
ap.2Kulturarvs-IT (ram)10 730

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Riksantikvarieämbetet

Anslagsposten får användas för Riksantikvarieämbetets förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får högst 4 750 000 kronor användas för bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Anslaget får också användas för att betala det svenska bidraget till Europeana och Icomos Board.

Anslagsposten får användas för utgifter vid avvecklingen av Riksutställningar och till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Riksutställningar.

ap.2 Kulturarvs-IT

Medlen ska användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT. Bidrag får beviljas enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

7:2

Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet267 542
ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)258 542
ap.2Bidrag till kulturarvsarbete (ram)9 000

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

 • Bidrag får beviljas enligt 2–5, 7–9 och 13 §§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
 • Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostads-
  byggande enligt 10 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 
 • Av anslagsposten får medel användas för arkeologiska utredningar som syftar till att ta reda på om en fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag och som inte ska bekostas av någon annan. 
 • Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).
 • Av anslagsposten får medel avsättas för kostnader och ersättningar enligt 2 kap. 7, 8, 14 och 15 § § kulturmiljölagen (1988:950).

 • Av anslagsposten får medel avsättas för hittelön och ersättning för fornfynd i enlighet med 2 kap. 16 § kulturmiljölagen (1988:950) samt för konservering av sådana fynd.
 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 13 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre arkeologiska undersökningar.

 • Av anslagsposten får intrångsersättning betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken.
 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor betalas ut som bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

 • Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas för kostnader för renoveringsinsatser som syftar till att laga ras i de delar av Visby ringmur som Riksantikvarieämbetet ansvarar för och förvaltar.
 • Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas för bidrag till världsarvssamordning som avser de världsarv som är kulturarv, i syfte att stärka den lokala och regionala implementeringen under den första genomförandeperioden av den nationella världsarvsstrategin fram till och med 2023.

ap.2 Bidrag till kulturarvsarbete

Anslagsposten får användas i enlighet med förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.

Av anslagsposten kan lämnas bidrag om högst 1 000 000 kronor till insatser som syftar till att stärka bevarandet av historiska transportmedel.

7:4

Bidrag till arbetslivsmuseer (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet8 000
ap.1Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)8 000

Villkor för anslag 7:4

ap.1 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas för bidrag till arbetslivsmuseer enligt förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.

8:5

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet1
ap.3Utställningsgarantier (ram)1

Villkor för anslag 8:5

ap.3 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Riksantikvarieämbetet. Medlen betalas ut efter regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.10616Inget0
7:1 Riksantikvarieämbetet
ap.18 6693 %0
ap.20Inget0
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.18 026Inget0
ap.20Inget0
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer
ap.10Inget0
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.190 00064 00012 00014 0002024
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar100 000
Räntekontokredit15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2525 795
2021-02-2525 795
2021-03-2525 795
2021-04-2525 795
2021-05-2525 795
2021-06-2525 795
2021-07-2525 795
2021-08-2525 795
2021-09-2525 795
2021-10-2525 795
2021-11-2525 795
2021-12-2525 791
Summa309 536
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.10Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.1Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.2Kulturarvs-IT

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet med full kostnadstäckning
Butiksförsäljning besöksmål213-3001 1001 1000-87
Museitjänster-4 24090029 70028 0001 700-1 640
Summa-4 02760030 80029 1001 700-1 727
Offentligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier-2241001 1001 05050-74
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas.

Riksantikvarieämbetets verksamhet inom Svensk museitjänst ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Amy Schöning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/FN
Finansdepartementet/BA, OFA ESA, OFA SFÖ, SBA BB, SBA SPN
Utbildningsdepartementet/AI, F
Miljödepartementet/KL, NM LM, NM VM, V
Näringsdepartementet/LB JL, LB RTL, LB SMF, N BI
Arbetsmarknadsdepartementet/A, JÄM
Infrastrukturdepartementet/US
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Boverket
Fortifikationsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Institutet för språk och folkminnen
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Moderna museet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för kulturanalys
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Sametinget
samtliga länsstyrelser
Skogsstyrelsen
Statens centrum för arkitektur och design
Statens fastighetsverk
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens jordbruksverk
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Stiftelsen Tekniska museet
Svenska Unescorådet
Sveriges geologiska undersökning
Tillväxtverket
Trafikverket
Gotlands kommun
samtliga regioner
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Föreningen Laponiatjuottjudus
Föreningen Världsarv i Sverige
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Riksförbundet Sveriges museer
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska kyrkan
Sveriges Hembygdsförbund