Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
6

2020-12-17
Ku2020/02567 (delvis)
Ku2020/02624 (delvis)
Sametinget
Box 90
981 22 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Sametinget
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:88, prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Sametinget.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Språk

Sametinget ska senast den 12 mars 2022 lämna en lägesrapport om situationen för de samiska språken och redovisa resultatet av det samlade språkarbetet.

Sverige i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i Unescos kommitté för konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Sametinget ska redovisa hur myndigheten har bistått Institutet för språk och folkminnen i dess arbete som expert i kommittén och hur Sametinget under året har bidragit till det fortsatta genomförandet av konventionen i Sverige.

Konsekvenser av spridningen av covid-19

Sametinget ska särskilt redovisa de konsekvenser spridningen av sjukdomen covid-19 har haft för resultat, genomförande av verksamhet och ekonomi. Redovisningen ska omfatta en uppföljning av de krisstöd som myndigheten fördelat med anledning av det nya coronaviruset.

Agenda 2030

Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför. Myndigheten ska redovisa vilka resultat som nåtts som bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

De nationella miljömålen

Sametinget ska redovisa hur den har bidragit till att uppfylla de nationella miljömålen, särskilt målet om En storslagen fjällmiljö men även mål som Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag.

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer avseende skador inom rennäringen

Sametinget ska i samverkan med Naturvårdsverket samordna arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Vidare ska Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget. Sametinget ska redogöra för hur arbetet genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet.

Stöd enligt marknadsordningen

Sametinget ska senast den 1 augusti 2021 lämna rapport till regeringen (Näringsdepartementet) om de uppgifter som ska lämnas till Europeiska kommissionen senast den 31 augusti 2021 enligt artikel 2 i kommissionens beslut av den 23 september 2019 om tillstånd till utbetalning av nationellt stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter i Sverige (C(2019) 6741 final).

Nationella minoriteter

Med utgångspunkt i nationell lagstiftning och Sveriges internationella åtaganden ska Sametinget i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län verka för att minoritetspolitikens fastställda mål med tre utpekade delområden uppnås.

Sametinget ska i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län redovisa utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Redovisningen ska bl.a. innefatta:

- hur medel från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

- hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,

- vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts, och

- genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser.

Eventuella skillnader vad gäller kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 6 april 2022.

Sametinget ska även redovisa hur arbetet med webbplatsen minoritet.se har genomförts, hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts för detta ändamål samt hur myndigheten arbetar för att involvera de fem nationella minoriteterna i arbetet med webbplatsen.

Vidare ska Sametinget redovisa vad medlen från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse avseende samiska språkcentrums verksamhet gett för resultat.

2

Organisationsstyrning

Ekonomistyrning

Sametinget ska senast den 1 mars, den 1 juli, den 1 oktober och den 1 december 2021 redovisa vilka insatser som vidtagits eller avses att vidtas för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten. I redogörelsen ska bl.a. myndighetens ekonomi och kompetensförsörjningen vid myndigheten särskilt belysas.

3

Uppdrag

Konventionen om biologisk mångfald

Sametinget ska vara fokalpunkt för artiklarna 8(j) och 10(c) i Konventionen om biologisk mångfald (CBD) och i det arbetet involvera andra myndigheter och aktörer som har kunskap och roll att spela i genomförandet av dessa artiklar i Sverige. Sametinget ska senast 15 december 2023 till regeringen (Miljödepartementet) redovisa hur fokalpunktsuppdraget genomförts under 2021–2023.  

Genomförande av landsbygdsprogrammet

Sametinget ska bistå förvaltningsmyndigheten (Statens jordbruksverk) i genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2020, inklusive de två förlängningsåren 2021 och 2022, på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna.

Härjedalsförhandlingarna

Sametinget ska bidra i arbetet avseende Härjedalsförhandlingarna gällande renbetesavtal på vinterbetesmarker och åretruntmarker. Sametinget ska redovisa sina insatser till Länsstyrelsen i Jämtlands län senast den 15 september 2021. 

Konsekvenser av Coronapandemin för rennäringen

Sametinget ska analysera konsekvenserna för rennäringen som en följd av Coronapandemin. Sametinget ska rapportera resultatet till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021 och i ordinarie årsredovisning.

Prognoser

Sametinget ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 5 februari,

- 29 april,

- 30 juli och

- 25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag till Sametinget att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i det offentliga samtalet

Ku2020/00918

Ku2020/02567 (delvis)

29 januari 2021

21 mars 2022

Uppdrag till Sametinget att kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället

Ku2019/00469 (delvis)

Ku2019/01249

Ku2020/01931

31 mars 2021

Beslut om medel till Sametinget för genomförande av en Förankringsprocess inför etableringen av en Sanningskommission

A2020/01285

31 mars 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

Uppdrag till Sametinget att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025

Ku2020/02135

1 september 2021

Uppdrag till Sametinget att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

S2020/06171

1 september 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget59 351
ap.1Sametinget (ram)57 851
ap.3Samefonden (ram)1 500

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Sametinget

Anslagsposten får användas för Sametingets förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten ska högst 4 000 000 kronor användas för kostnader för genomförande av val till Sametinget 2021.

Det folkvalda organets kostnader, inklusive kostnader för arvoden, ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

ap.3 Samefonden

Sametinget ska utbetala medlen till Kammarkollegiet för överföring till Samefonden.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget21 878
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)21 878

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Bidrag till samisk kultur

Anslagsposten ska användas för bidrag till samisk kultur, bl.a. till Giron Sámi Teáhter och Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum.

Av anslagsposten ska 4 000 000 kronor användas för bidrag till samisk kultur i syfte att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna till följd av spridningen av covid-19.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:1 Sametinget
ap.11 7803 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 500
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-254 946
2021-02-254 946
2021-03-254 946
2021-04-254 946
2021-05-254 946
2021-06-254 946
2021-07-254 946
2021-08-254 946
2021-09-254 946
2021-10-254 946
2021-11-254 946
2021-12-254 945
Summa59 351
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Sametinget
3:1 ap.3Samefonden
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Elisabet Svenningsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/GA, FN
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/AI, S
Miljödepartementet/KL, NM
Näringsdepartementet/BI, FJR, JL, MK, RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM, MRB
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Myndigheten för kulturanalys
Naturvårdsverket
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Samefonden
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statens musikverk
Statskontoret
Svenska Unescorådet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Stiftelsen Nordiska museet
Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum
Giron Sámi Teáhter