Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2020-10-08
UD2020/14464
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:123, prop. 2019/20:1 utg.omr. 7, bet. 2019/20:UU2, rskr. 2019/20:104 ).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Kommerskollegium.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19 och 20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Agenda 2030

Kommerskollegium ska fortsatt arbeta med att integrera Agenda 2030 i sin verksamhet för att bidra till att de globala målen för hållbarhet uppnås. 

Återrapportering

Kommerskollegium ska redovisa hur Agenda 2030 har integrerats i myndighetens verksamhet och därigenom bidragit till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Den rapport som avses i 17 § förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium om hur myndigheten har bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling ska 2020 ersättas med en rapport om hur myndigheten under 2019 har bidragit till genomförandet av Agenda 2030.

3

Uppdrag

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen

Kommerskollegium ska lämna analysstöd och i övrigt bistå regeringen och Regeringskansliet i arbetet med att ta fram svenska positioner inför och under de förhandlingar som äger rum som en följd av Storbritanniens beslut att träda ur Europeiska unionen.  Kommerskollegium ska inom ramen för uppgiften att informera myndigheter, näringslivet och allmänheten särskilt fokusera på information kopplat till Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Handelsstörningar

Kommerskollegium ska utifrån sitt ansvar för att analysera utvecklingen av Sveriges handel med varor och tjänster inom och utom EU samt den handelspolitiska utvecklingen redovisa hur myndigheten kan bistå Regeringskansliet med analysstöd i frågor avseende handelsstörningar eller handelsavbrott som kan uppstå vid fredstida krislägen och situationer med höjd beredskap. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 31 oktober 2020. 

Strategi för standardisering

Kommerskollegium ska fortsatt bistå i genomförandet av regeringens standardiseringsstrategi (UD2018/12345/HI) med åtgärder som bidrar till att stärka den nationella samordningen av standardiseringsarbetet och underlätta myndigheternas medverkan i standardisering.

Kopplingen mellan handel och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

Kommerskollegium ska bistå Regeringskansliet med analysstöd i frågor som avser handel och ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, inklusive arbetsvillkor, jämställdhet och regeringens feministiska handelspolitik. Myndigheten ska fortsätta arbetet med integration av Agenda 2030 för hållbar utveckling i handelspolitiken. Kommerskollegium ska fördjupa arbetet inom området handel och klimat och ha beredskap för särskilda utredningsinsatser och analyser kopplade till frågor inom detta område.

Subventioner

Kommerskollegium ska analysera befintliga subventioner för industrivaror genom att utifrån ett antal exempel på subventioner i EU och andra tongivande ekonomier belysa och redogöra för de ekonomiska effekterna av dessa subventioner för handel med tredje land. Utredningen ska innehålla resonemang om subventionernas förhållande till WTO-rätten samt om möjligt förslag till hur regelverket skulle kunna utvecklas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 30 juni 2020. 

Hinder för klimatarbete

Kommerskollegium ska med ett antal exempel analysera hur handelshinder, handelspolitiska skyddsåtgärder och andra handelsbegränsande åtgärder i EU och andra tongivande ekonomier har påverkat klimatarbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 30 juni 2020.

Hinder för handel med varor och tjänster

Kommerskollegium ska, i dialog med Utrikesdepartement, analysera exempel på hinder för handel med varor och tjänster som svenska företag möter på den inre marknaden. Redovisningen ska, så långt det är möjligt, vara nedbruten på bransch, företagsstorlek och typ av hinder samt visa på effekter hos företagen. Genom företagsexempel från olika sektorer ska regeringens förståelse för företagens villkor och utveckling öka. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 1 juni och en slutlig redovisning ska ske senast den 31 december 2020.

Digitalisering

Kommerskollegium ska bistå regeringen i arbetet med den inre marknadens anpassning till digitaliseringen och med att omhänderta de möjligheter som samarbetet med D9-länderna erbjuder. 

Prognoser

Kommerskollegium ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den.

4 maj

23 oktober

Äldre regeringsuppdrag som fortgår 2020

Kommerskollegium har fått i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021.

Kommerskollegium har fått i uppdrag (S2017/01706/FS) att, inom ramen för myndighetens verksamhetsområde och i den utsträckning det är motiverat, bidra till en samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens samt verka för planens genomförande. Uppdraget löper t.o.m. 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium22 000
ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium (ram)22 000

Villkor för anslag 1:1

ap.10 Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium

Anslagsposten ska användas för att bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete samt driva den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden, i enlighet med myndighetens uppdrag såsom det framgår av förordningen med instruktion för Kommerskollegium och i enlighet med regeringens uppdrag till Kommerskollegium (UD2019/11795/HI) att utvidga OTGS verksamhet för att ytterligare underlätta export från utvecklingsländer. Medlen får även användas för expertstöd, metod- och kompetensutveckling, utvärdering, erfarenhetsredovisning och revision av handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Medlen ska användas för handelsrelaterat utvecklingssamarbete i enlighet med regeringens policyer och strategier för internationellt utvecklingssamarbete. Kommerskollegium ska fortsätta att bidra till bredare och mer självbärande relationer mellan utvecklingsländer och Sverige. Medlen får även användas för relaterade förvaltningskostnader. Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Kommerskollegium ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium91 809
ap.1Kommerskollegium (ram)91 809

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Anslagsposten får användas för Kommerskollegiums förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten avser 8 300 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. Det sammanlagda medelsbehovet för Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster har beräknats till 4 200 000 kronor, varav
3 950 000 kronor avser Tillväxtverket och 250 000 kronor Konsumentverket. Kommerskollegium får lämna bidrag, efter rekvisition, till berörda myndigheter för deras kostnader med sammanlagt högst 4 200 000.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 7543 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-259 484
2020-02-259 484
2020-03-259 484
2020-04-259 484
2020-05-259 484
2020-06-259 484
2020-07-259 484
2020-08-259 484
2020-09-259 484
2020-10-259 484
2020-11-259 484
2020-12-259 485
Summa113 809
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Ola Brohman
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, IU, PLAN, RS
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen näringsutskottet, utrikesutskottet
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tillväxtverket