Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
II 2

2020-10-01
SB2020/01100
Svenska institutet för europapolitiska studier
Box 55
101 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1, bet. 2019/20:KU1, rskr. 2019/20:81).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Svenska institutet för europapolitiska studier ska bl.a. ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor om utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik, göra detta tillgängligt för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige samt tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör EU som en del av kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1).

Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier.

3

Uppdrag

Ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Svenska institutet för europapolitiska studier har i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari,
4 maj,
27 juli och
23 oktober. 

Utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Svenska institutet för europapolitiska studier ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Svenska institutet för europapolitiska studier ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier20 755
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)20 755
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.10EU-information - del till Kammarkollegiet (ram)0
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor2 000
ap.4EU-information - del till MUCF (ram)2 000
Disponeras av Universitets- och högskolerådet5 000
ap.2EU-information - del till Universitets- och högskolerådet (ram)5 000
Disponeras av Linnéuniversitetet1 200
ap.3EU-information - del till Linnéuniversitetet (ram)1 200

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Medlen får användas för Svenska institutet för europapolitiska studiers förvaltningsutgifter.

ap.2 EU-information - del till Universitets- och högskolerådet

Högst 2 500 000 kronor får användas för att genomföra kunskapshöjande åtgärder kring de möjligheter som finns till praktiktjänstgöring och anställning inom EU:s institutioner, byråer och organ.

Högst 2 500 000 kronor får användas för utbildningar för lärare och skolledare som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige.

ap.3 EU-information - del till Linnéuniversitetet

Medlen får användas för utbildning för yrkesverksamma journalister som syftar till att höja kunskapen om hur beslut fattade på EU-nivå och beslut fattade i ett medlemsland är länkade.

ap.4 EU-information - del till MUCF

Medlen får användas för utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska unionen.

ap.10 EU-information - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.15933 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 055
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-251 730
2020-02-251 730
2020-03-251 730
2020-04-251 730
2020-05-251 730
2020-06-251 730
2020-07-251 730
2020-08-251 730
2020-09-251 730
2020-10-251 730
2020-11-251 730
2020-12-251 725
Summa20 755
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier
Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25100
2020-02-25100
2020-03-25100
2020-04-25100
2020-05-25100
2020-06-25100
2020-07-25100
2020-08-25100
2020-09-25100
2020-10-25100
2020-11-25100
2020-12-25100
Summa1 200
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.3EU-information - del till Linnéuniversitetet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Utbildning001 1002 500-1 400-1 400
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Svenska institutet för europapolitiska studier får disponera avgifter för utbildningsverksamheten utan krav på full kostnadstäckning.

För deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar ska Svenska institutet för europapolitiska studier kvartalsvis fakturera Regeringskansliet. Till fakturan ska en redovisning av antalet deltagare och deltagande departement per utbildning bifogas.

 

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Marcus Nordmeyer
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksgäldskontoret
Jämställdhetsmyndigheten