Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
12

2020-10-01
Ku2020/02035 (delvis)
Ku2020/02094
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 13:5 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101, prop. 2019/20:167 utg.omr. 17, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:, prop. 2020/21:4 utg.omr. 17, bet. 2020/21:FiU32, rskr. 2020/21:11).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:5

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet14 050
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)14 050
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 500
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 500
Disponeras av Kammarkollegiet145 000
ap.2Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet (ram)145 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor66 208
ap.5Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (ram)7 200
ap.6Studier inom identifierade behovsområden (ram)0
ap.8Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället (ram)9 008
ap.7Ideell sektor - del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)50 000
Disponeras av Socialstyrelsen70 000
ap.3Ideell sektor - del till Socialstyrelsen (ram)70 000

Villkor för anslag 13:5

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Vetenskapsrådet. Av medlen får högst 400 000 kronor användas för administration.

ap.2 Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis betala ut:

30 000 000 kronor till Svenska Röda Korset

30 000 000 kronor till Stockholms stadsmission

25 000 000 kronor till Rädda Barnen

15 000 000 kronor till Svenska kyrkan

9 500 000 kronor till Göteborgs stadsmission

9 500 000 kronor till Skånes stadsmission

Rekvisition ska ske senast den 1 oktober 2020.

Bidraget syftar till att stärka ideella organisationers insatser mot hemlöshet bland unga vuxna kvinnor och män. Medlen ska användas till åtgärder mot hemlöshet bland unga vuxna där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten. Riks- eller nationella organisationer ansvarar för fördelning av bidraget till lokala och regionala verksamheter. Samtliga riks- eller nationella organisationer ska senast den 2 mars 2021 inkomma till Kammarkollegiet med en ekonomisk redovisning av genomförda insatser samt en redogörelse av resultaten. Återrapporteringen ska ske enligt anvisning från Kammarkollegiet. Bidrag som inte nyttjas för ändamålet ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 april 2021.

Kammarkollegiet får använda högst 1 000 000 kronor för administration och för att i en särskild rapport sammanställa vad medlen har använts till. Rapporten och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 4 maj 2021.

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Ideell sektor - del till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska under 2020 fördela minst 67 000 000 kronor enligt förordningen (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Av medlen får 48 500 000 kronor fördelas till de ideella föreningar och stiftelser som Socialstyrelsen den 2 mars 2020 redan beviljat medel med stöd av förordningen och som vill tilldelas ytterligare medel för att kunna utöka de verksamheter och projekt för vilka de beviljats medel. Detta mot bakgrund av covid-19. Medel som inte fördelats det datum som Socialstyrelsen beslutat får fördelas till de ideella föreningar och stiftelser som avses ovan och som angett att de önskar ta del av dessa medel.

Högst 3 000 000 kronor får användas för administrationskostnader i samband med fördelningen av bidraget.

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statistiska centralbyrån.

ap.5 Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället

Anslagsposten får användas för verksamhet inom Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD). NOD bygger på en överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå. Verksamheten ska genomföras och beslutas i enlighet med regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2020.

ap.6 Studier inom identifierade behovsområden

ap.7 Ideell sektor - del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fördela minst 48 000 000 kronor enligt förordning (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Högst 2 000 000 kronor får användas för administrationskostnader i samband med fördelningen av bidraget. En delrapport om uppdragets genomförande ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 december 2020.

ap.8 Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället

Medlen ska användas för ett förstärkt kunskapsuppdrag. Inom ramen för uppdraget får högst 2 008 000 kronor användas för spridande av information till det civila samhällets organisationer och samverkan med andra myndigheter, bl.a. Länsstyrelsen i Hallands län, till följd av det nya coronaviruset. Medlen får användas för nödvändiga administrativa utgifter. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.165 00013 00013 00039 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

2 000 000 kronor av bemyndigandet för ap.1 får endast användas efter beslut av regeringen.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SSK
Socialdepartementet/ FS, SOF
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Vetenskapsrådet
Svenska kyrkan