Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
10

2020-10-01
Ku2020/02035 (delvis)
Ku2020/02092
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 13:1 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101, prop. 2019/20:146 utg.omr. 17, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:211, prop. 2020/21:4 utg.omr. 17, bet. 2020/21:FiU:32, rskr. 2020/21:11).  

Med ändring av tidigare beslutat regleringsbrev den 19 december 2019 och den 9 april 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:1

Stöd till idrotten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 474 311
ap.1Etablering (ram)64 000
ap.3Bidrag till internationellt samarbete m.m. (ram)22 000
ap.4Insatser mot dopning (ram)35 000
ap.5Bidrag till idrottsforskning (ram)20 000
ap.6Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (ram)43 000
ap.7Särskild satsning på idrott och motion (ram)569 000
ap.9Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet (ram)2 721 311

Villkor för anslag 13:1

ap.1 Etablering

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

Anslagsposten har beräknats för den särskilda satsningen på nyanländas etablering.

ap.3 Bidrag till internationellt samarbete m.m.

Medlen ska utbetalas i enlighet med särskilda regeringsbeslut.

ap.4 Insatser mot dopning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

Av anslagsposten har 2 000 000 kronor beräknats för medfinansiering av Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

ap.5 Bidrag till idrottsforskning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

Anslagsposten har beräknats som bidrag till Centrum för idrottsforskning för forskning och uppföljning av statens stöd till idrotten.

ap.6 Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

ap.7 Särskild satsning på idrott och motion

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

Av medlen har 525 miljoner kronor beräknats för den särskilda satsningen Idrottslyftet.

Av medlen har 30 miljoner kronor beräknats för idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse inom ramen för skoldagen, i enlighet med satsningen på samling för daglig rörelse.

Av medlen har 14 miljoner kronor beräknats för särskilda insatser för idrott i segregerade områden.

ap.9 Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel av 1 221 311 000 kronor per kvartal samt ett engångsbelopp på 500 000 000 kronor och ett engångsbelopp på 1 000 000 000 kronor.

I anslagsposten har medel beräknats för barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft, ett kompetenscentrum för internationella idrottsevenemang, administration, förberedelser och deltagande i olympiska spel och Paralympics samt insatser för ökad sysselsättning.

Av medlen har 500 000 000 kronor beräknats för att lindra de ekonomiska effekterna av det nya coronaviruset för idrottsverksamhet i hela landet.

Av medlen har 1 000 000 000 kronor beräknats för att mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. Fördelningen ska utgå från verksamhetens behov och förutsättningar samt särskilt beakta barn- och ungdomsidrotten.

Sveriges Riksidrottsförbund ska avsätta behövliga medel för förbundets egna förvaltningskostnader från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
13:1 Stöd till idrotten
ap.10Inget0
ap.3160Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Tomas Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet, enheten för marknad och konkurrens
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksgäldskontoret
Centrum för Idrottsforskning vid Gymnastik- och Idrottshögskolan
Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Sveriges Olympiska Kommitté
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
Sveriges Riksidrottsförbund