Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2020-10-01
A2020/02038
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
112 79 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 14, bet. 2019/20:AU2, rskr. 2019/20:127, prop. 2019/20:99 utg.omr. 14, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/2020:340).

Regeringen beslutar, med ändring av beslut den 19 december 2019 och den 25 juni 2020, att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Arbetsmiljöverket.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Arbetsmiljöverket ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målet för jämställdhetspolitiken. 

Samråd med arbetsmarknadens parter samt med andra organisationer

Arbetsmiljöverket ska redovisa hur myndigheten samråder med arbetsmarknadens parter och andra organisationer enligt 5 och 6 §§ i myndighetens instruktion.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Arbetsmiljöverket ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den:

  • 10 februari
  • 4 maj
  • 27 juli och
  • 23 oktober.

Indikatorer för Arbetsmiljöverkets verksamhet

Arbetsmiljöverket ska ta fram och utveckla ett samlat och begränsat antal resultat- och effektivitetsindikatorer för myndighetens kärnverksamheter utifrån regeringens mål för arbetsmiljöpolitiken. Indikatorerna ska, i den mån det är möjligt, baseras på befintliga uppgifter. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 december 2020.

Indikatorer för arbetsmiljöns utveckling

Arbetsmiljöverket ska senast den 14 maj 2020 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa och analysera statistik om följande arbetsmiljöindikatorer:

  • Antal dödsolyckor i arbetet
  • Antal anmälda arbetsolyckor
  • Antal anmälda arbetssjukdomar.

Inspektörernas branschkunskap

Arbetsmiljöverket ska senast 30 april 2020 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa hur myndigheten säkerställer att inspektörerna har tillräcklig branschkunskap.

Regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska senast den 20 maj 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationernas (LO, TCO och Saco) och Svenska Hamnarbetarförbundets redovisningar för regional skyddsombudsverksamhet för 2020. 

Redovisningarna ska göras enligt följande nio mätbara prestationer:

1. Antal regionala skyddsombud

2. Antal årsarbetskrafter regionala skyddsombud

3. Antal arbetsställen

4. Antal besök på arbetsställen och dess huvudsakliga inriktning

5. Rådgivning per telefon och e-post

6. Utbildning internt

7. Utbildning externt 

8. Utbildningskostnad

9. Totalkostnad och bidrag. 

Tidigare lämnade uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

UppdragBeslutÅterrapportering

Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

S2017/01706/FS

Återrapporteras av Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk

Uppdraget löper till och med 2020

Regeringsuppdrag om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

N2014/5377/ENT

Tillväxtverket och Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll

A2017/02422/ARM

I samband med årsredovisningarna för 2018-2020

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

1 april 2020 och 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

1 april 2020 och 15 januari 2021

Uppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

A2018/01350/ARM

I samband med årsredovisningarna för 2019 och 2020

Uppdrag om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete

A2018/01348/ARM

I samband med årsredovisningarna för 2019 , 2020 och 2021

Uppdrag om analys av dödsolyckor i arbetslivet

A2019/01198/ARM

I samband med årsredovisningen för 2019

Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser

A2019/01325/MRB

1 april 2020

Redovisning om regional skyddsombudsverksamhet

Regleringsbrev för 2019

20 maj 2020

Jämställdhetsintegrering

Arbetsmiljöverket ska fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Arbetsmiljöverket ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025. Redovisningen ska innehålla identifierade jämställdhetsproblem i myndighetens verksamhet eller i arbetslivet och som myndighetens verksamhet kan bidra till att lösa.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket676 093
ap.1Förvaltningskostnader (ram)658 093
ap.3Medel för metodutveckling av myndighetssamverkan (ram)18 000

Villkor för anslag 2:1

ap.3 Medel för metodutveckling av myndighetssamverkan

Arbetsmiljöverket får använda 3 000 000 kronor för metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, i enlighet med uppdrag A2017/02422/ARM. 

Arbetsmiljöverket ska senast den 31 mars 2020 betala ut 3 000 000 kronor till Polismyndigheten, 2 000 000 kronor vardera till Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket, 1 000 000 vardera till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jämställdhetsmyndigheten för metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, i enlighet med uppdrag A2017/02422/ARM. Arbetsmiljöverket ska meddela mottagande myndigheter hur ej förbrukade medel ska återbetalas till Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket ska betala ut 3 000 000 kronor enligt förordningen (2018:1404) om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Medel som inte används ska återbetalas till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ska senast den 20 maj 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna en sammanställning av de redovisningar som lämnats enligt 13 § i förordningen.

2:6

Regional skyddsombudsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket112 000
ap.1Regional skyddsombudsverksamhet (ram)112 000

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 112 000 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO och Saco) och Svenska Hamnarbetareförbundet för den regionala skyddsombudsverksamheten. 

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO och Saco) för stöd till deras deltagande i standardiseringsverksamheten. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.119 7573 %0
ap.30Inget0
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet
ap.120 00020 000

2021
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)54 800
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)60 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2554 883
2020-02-2554 883
2020-03-2554 883
2020-04-2554 883
2020-05-2554 883
2020-06-2554 883
2020-07-2554 800
2020-08-2554 800
2020-09-2554 800
2020-10-2554 800
2020-11-2554 800
2020-12-2554 795
Summa658 093
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet26233 0003 0000265
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Arbetsmiljöverket.

På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Ann-Sofie Mattsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet/OFA/ESA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsförmedlingen
Ekobrottsmyndigheten
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Migrationsverket
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Svenska Hamnarbetarförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)