Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2020-10-08
U2020/05109
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).


Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angiven del.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhets-
integrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Myndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

3

Uppdrag

Avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska i budgetunderlaget för 2021–2023 redovisa intäkter och kostnader för avgiftsbelagd verksamhet som har målet full kostnadstäckning separat från intäkter och kostnader för avgiftsbelagd verksamhet som har målet att bidra till kostnadstäckningen.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Diarienummer

Redovisningsdatum

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik för 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

1 april 2020

15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

1 april 2020

15 januari 2021

Uppdrag att, med utgångspunkt i propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (prop. 2017/18:195), genomföra kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser

U2018/02959/S

15 december 2020

Förnyat uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik

U/2019/04371/S

15 oktober 2020

15 oktober 2023

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten762 437
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)762 437

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anslaget får användas för Specialpedagogiska skolmyndighetens förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för myndighetens verksamhet, produktionsstöd för läromedelsframställning och visst internationellt samarbete.

Återbetalda medel när det gäller bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten13 000
ap.2Till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition (ram)13 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition

För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra kompetensut-
vecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och same-
skolan (U2018/02959/S) får Specialpedagogiska skolmyndigheten belasta anslagsposten med 10 000 000 kronor.

För utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik (U2019/XXXXX/S) får Specialpedagogiska skolmyndigheten belasta anslagsposten med 3 000 000 kronor. 

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten71 066
ap.1Omvårdnadsinsatser (ram)71 066

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Omvårdnadsinsatser

Anslagsposten får belastas med utgifter för omvårdnadsinsatser vid gymnasieskolor med utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

1:15

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten163 418
ap.1Särskilda insatser inom skolområdet (ram)163 418

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Särskilda insatser inom skolområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Anslagsposten får belastas med högst 2 300 000 kronor för stöd för särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synnedsättning som efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår innan de börjar gymnasial utbildning.

Anslagsposten får belastas med utgifter för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen när det gäller olika pedagogiska arbetssätt vad avser barn och elever med funktionsnedsättning.

1:17

Bidrag till vissa studier (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten17 525
ap.1Bidrag till vissa studier (ram)17 525

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Bidrag till vissa studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.122 8733 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.20Inget0
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.10Inget0
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.10Inget0
1:17 Bidrag till vissa studier
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.135 50035 500

2021
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)42 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)57 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2563 536
2020-02-2563 536
2020-03-2563 536
2020-04-2563 536
2020-05-2563 536
2020-06-2563 536
2020-07-2563 536
2020-08-2563 536
2020-09-2563 536
2020-10-2563 536
2020-11-2563 536
2020-12-2563 541
Summa762 437
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Specialskola m.m.-743 282-737 000345 0001 097 400-752 400-2 232 682
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för intäkter från tillgängliggörande av läromedel och från ersättning från kommuner från elever i specialskola är att intäkterna ska bidra till att täcka kostnaderna. Det bör noteras att kostnaderna i tabellen ovan avser myndighetens samtliga kostnader.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen och av redovisningen ska det dessutom framgå hur många elever som kommer från en värdkommun respektive en annan kommun.

Ersättning från hemkommunen för elever i förskoleklass och fritidshem inom specialskolan lämnas också enligt förordningen om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen.  

Myndigheten får enligt 32 § förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ta ut avgifter där avgifts-
inkomsterna disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Ulf Hermelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, REV
Socialdepartementet, SOF
Finansdepartementet, BA
Arbetsmarknadsdepartementet, JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret