Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2020-11-05
UD2020/16363
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 5, bet. 2019/20:UU1, rskr. 2019/20:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten6 000
ap.2Polismyndigheten Verksamhet utomlands (ram)6 000
Disponeras av Försvarsmakten55 291
ap.1Försvarsmakten (ram)55 291
Disponeras av Folke Bernadotteakademin33 200
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)33 200
Disponeras av Kammarkollegiet92 136
ap.3Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser (ram)92 136
Disponeras av Försvarshögskolan4 000
ap.5Fredsfrämjande - till Försvarshögskolan (ram)0
ap.7Till Försvarshögskolan (ram)4 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet2 699
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)2 699
ap.4.1del till UD (ram)1 537
ap.4.2Del till Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika (ram)1 162

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmakten

Anslagsposten får användas för att främja internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, inom ramen för Förenta nationerna (FN) och Europeiska unionen (EU), samt att ställa svensk personal till förfogande för insatser främst i dessa organisationers regi. Styrande för personalbidragen ska också vara att andelen kvinnor i Sveriges samlade bidrag efter hand ska öka. Vidare ska personal till chefsbefattningar och centrala tjänster prioriteras. 

Personalbidrag

Av medlen får 62,4 miljoner kronor användas för personalbidrag inom ramen för EU-delegationer samt FN:s och andra organisationers insatser som specificeras nedan.

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Medlen får användas för personalbidrag till följande verksamhet:

Projekten europeisk sjukvårdsförmåga och kompetenscenter för EU:s militära utbildningsinsatser inom ramen för EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco) till stöd för genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Ställa personal till förfogande till EU-delegationer, i Ukraina och Kenya/Somalia, till stöd för genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

FN:s fredsbevarande insatser med flera

Medlen får användas för personalbidrag till följande av FN:s och andra organisationers insatser: 

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Mellanöstern (UNTSO)

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO)

FN:s insats för folkomröstning i Västsahara (MINURSO)

FN:s insats i Sydsudan (UNMISS)

FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan (UNMOGIP)

Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea (NNSC)

FN:s insats i Jemen (UNMHA)

Insatsnära verksamhet

Av medlen får 2,5 miljoner kronor användas för annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, samverkan mellan myndigheter, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet, till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. 

Av medlen får 0,7 miljoner kronor användas i syfte att förstärka kunskaperna i franska språket hos sådan personal som kan avses för tjänstgöring i internationella krishanteringsinsatser där sådana kunskaper är nödvändiga. 

 Prognoser

Redovisning av prognoser ska lämnas i enlighet med, och vid de prognostillfällen, som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Försvarsmakten. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. 

 

ap.2 Polismyndigheten Verksamhet utomlands

Anslagsposten får användas för att med så bred geografisk representation som möjligt ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för EU, FN och OSSE vid högkvarteret eller i fält för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Anslagsposten får även användas till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet i form av stöd till projekt och andra särskilda insatser inom polisiärt relevanta områden.

Av medlen får polismyndigheten använda högst 4,2 miljoner för att ställa personal till förfogande till ovan nämnda organisationers högkvarter.

Polismyndigheten får använda anslagsposten till att ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insats i Cypern (UNFICYP).

Inriktning och deltagande ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Redovisning av prognoser ska lämnas i enlighet med, och vid de prognostillfällen, som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Polismyndigheten. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

ap.3 Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi och betalas ut i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. 

Anslagsposten får användas för att finansiera en årlig medlemsavgift om högst 1 000 000 kronor för svenskt deltagande i verksamheten för European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats i Helsingfors under perioden 2018–2022.

ap.4.1 del till UD

Anslagsposten får användas till att främja följande områden: fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för FN, Europarådet, OSSE, EU samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om medlens inriktning och därtill relaterade projekt. 

ap.4.2 Del till Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika

Medlen får användas av Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika för sin verksamhet.

ap.5 Fredsfrämjande - till Försvarshögskolan

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

Anslagsposten får användas till verksamhet som inte omfattas av OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv.

Medlen får användas för att ställa personal till förfogande för Europeiska Unionen, FN och Nato efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

Av medlen ska minst 4 miljoner kronor användas till personalstöd till OSSE:s verksamhet, med särskilt fokus på OSSE:s oberoende institutioner, strategiska positioner på sekretariatet samt fältverksamhet i Centralasien och Östeuropa. 

Medlen får även användas för att främja bland annat följande verksamhetsområden:

  • säkerhetssektorreformer (SSR),
  • avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR),
  • samordna och utveckla det internationella samarbetet inom International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum),
  • internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer.

Minst 11 miljoner kronor ska användas för stöd till svenska civilsamhället i syfte att öka kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt i Sverige och globalt kring frågor som rör internationellt fredsfrämjande verksamhet; säkerhetspolitik; nedrustning och icke-spridning; FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet och FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Kostnader relaterade till handläggning av stödet får ingå. 

Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag till svenska organisationer och stiftelser. Dessa bidrag får utgöra verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa bidrag jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 4 Biståndsverksamhet.

Medlen får utbetalas enligt myndighetens riktlinjer för statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

Redovisning av prognoser ska lämnas i enlighet med, och vid de prognostillfällen, som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Folke Bernadotteakademin. En utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten ska lämnas vid varje tillfälle. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på personalstöd till OSSE, EU och FN, samt på stöd för svenska organisationer och stiftelser. 

ap.7 Till Försvarshögskolan

Försvarshögskolan ska, enligt uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Försvarshögskolan, genomföra en utvärdering av resultatet av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018. Uppdraget ges till följd av riksdagens beslut den 19 juni 2019 om att ställa sig bakom det som utskottet anför om en oberoende utvärdering av medlemskapet och tillkännage detta för regeringen (skr. 2018/19:104, bet. 2018/19:UU8, rskr. 2018/19:302). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 15 december 2020.

För genomförandet av uppdraget får Försvarshögskolan under hela uppdragsperioden använda högst 4 000 000 kronor från utgiftsområde 5, anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.11 9973 %0
ap.21803 %0
ap.32 2963 %0
ap.4.11353 %0
ap.4.2353 %0
ap.50Allt0
ap.61 0353 %0
ap.7120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
1:2 ap.31:2 ap.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.350 00025 00025 000
2022
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-03-251 000
2020-06-251 000
2020-09-251 000
2020-12-251 000
Summa4 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.7Till Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Ann Linde
Samuel Good
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen, FCK
Justitiedepartementet PO, SSK
Utrikesdepartementet AF, ASO, EC, ES, EU, FN, MENA, PLAN, EKO, RS
Finansdepartementet BA
Folke Bernadotteakademin
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika
Polismyndigheten