Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I6

2020-10-01
A2020/02039/A
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 397
801 05 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 14, bet. 2019/20:AU2, rskr. 2019/20:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för det nationella socialfondsprogrammet

Svenska ESF-rådet ska genomföra det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 i enlighet med de målsättningar som anges i det operativa programmet. Svenska ESF-rådet ska i arbetet särskilt prioritera insatser som bidrar till att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden i ljuset av covid-19-utbrottets effekter på samhället. Dessutom ska insatser som förstärker och utvecklar Arbetsförmedlingens insatser, i synnerhet avseende utvecklade matchningstjänster, prioriteras. Svenska ESF-rådet ska även, i samverkan med Delegationen för unga och nyanlända till arbete, särskilt främja lokala jobbspår. Svenska ESF-rådet ska vidare säkerställa ett väl fungerande genomförande av det nationella socialfondsprogrammet med en omfattning som budgeterade och beräknade anslagsmedel möjliggör. 

Återrapportering

Svenska ESF-rådet ska lämna en återrapportering i årsredovisningen för 2020. Svenska ESF-rådet ska även senast den 27 mars, den 27 juli och den 23 oktober 2020 redovisa utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet med avseende på bl.a. aktivitets- och resultatindikatorer som anges i det operativa programmet. I detta sammanhang ska Svenska ESF-rådet även redovisa antalet projekt som har koppling till ett annat eller flera andra EU-program, eller andra finansieringsverktyg, i syfte att samordna insatserna. Denna redovisning ska ske med fördelning på respektive EU-program och finansieringsverktyg.

Mål för effektivisering

Svenska ESF-rådet ska minska kostnaderna för förvaltningen och kontrollen av det nationella socialfondsprogrammet och programmet inom Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Kostnaden per stödkrona, dvs. myndighetens kostnad per utbetalad EU-stödkrona, ska minska genom effektivare arbetssätt och en minskad administration. 

Återrapportering

Svenska ESF-rådet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka effektiviteten i förvaltningen och kontrollen av det nationella socialfondsprogrammet och programmet inom Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, och vilka effekter som åtgärderna har haft avseende minskade kostnader och ökad kostnadseffektivitet. Vidare ska Svenska ESF-rådet redovisa nyckeltalet kostnad per stödkrona för myndighetens kostnader för hantering av de berörda programmen i förhållande till utbetalade EU-stöd, inklusive medfinansiering. Redovisningen ska avse genomsnitt för perioderna 2015–2018, 2016–2019 och 2017–2020. 

Jämställdhetsintegrering

Svenska ESF-rådet ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

3

Uppdrag

Prognoser och annan ekonomisk information

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige senast den 10 februari, den 4 maj, den 27 juli och den 23 oktober 2020 redovisa utgiftsprognoser avseende 2020–2023. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även lämnas i informationssystemet Hermes.   

2. Svenska ESF-rådet ska senast den 10 februari, den 4 maj, den 27 juli och den 23 oktober 2020 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos och budget. Prognoserna ska även lämnas i informationssystemet Hermes. 

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2020–2023 under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, fördelat på respektive anslagspost och programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, anslagsposterna 1 och 2, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering, övrig offentlig medfinansiering och privat medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m. per år under 2020–2023, med undantag för undertitel 003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 4 maj.  

- Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 som har varit föremål för återkrav samt utbetalat belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 1, 2 och 3.

- Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2020–2023 under det inom utgiftsområde 9 upptagna anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposterna 2 och 6. Prognoserna ska lämnas till Socialdepartementet.

Regionalt tillväxtarbete

Svenska ESF-rådet ska redovisa och analysera genomförda insatser för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet), med kopia till Tillväxtverket, senast den 21 februari 2021.

 

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag att etablera fondöverskridande samverkan inom ramen för partner-
skapsöverenskommelsen och ESI-fonderna 2014-2020
N2013/05563/RTÅrlig redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april under 2020-2021

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

A2016/00065/A

A2019/02239/A

Senast den 31 januari 2020 och den 31 januari 2021

Uppdrag till EU-medelsförvaltande myndigheter avseende förvaltningsförklaringarFi2016/04123/BAEUÅrligen den 1 mars

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Jämställdhetsintegrering

Svenska ESF-rådet ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten i socialfondsprogrammen ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Svenska ESF-rådet ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige120 034
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)120 034

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Anslaget får användas för Svenska ESF-rådets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 451 500
ap.1Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)1 150 000
ap.2Sysselsättningsinitiativet för unga (ram)55 000
ap.3Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)246 500

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för revision av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 7 000 000 kronor.   

3. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 001 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020. 

 

ap.2 Sysselsättningsinitiativet för unga

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av medel som finansieras av övrigt bidrag från EU-budgeten för sysselsättningsinitiativet för unga.

2. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 002 Övrigt bidrag för sysselsättningsinitiativet för unga 2014–2020.

ap.3 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av delvis statlig medfinansiering av beslutade projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning och programområde 2 Öka övergångarna till arbete, samt av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader, inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.

2. Utbetalningarna för programområde 1 Kompetensförsörjning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 833 998 000 kronor. 

3. Utbetalningarna för programområde 2 Öka övergångarna till arbete får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 649 179 000 kronor.  

4. Utbetalningarna av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 16 823 000 kronor. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.13 6013 %0
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.157 500Inget0
ap.22 750Inget0
ap.312 325Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.13 101 1001 220 6551 339 272541 1732023
ap.214 70014 700002023
ap.3584 200268 245230 32885 6272023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)16 750
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2510 003
2020-02-2510 003
2020-03-2510 003
2020-04-2510 003
2020-05-2510 003
2020-06-2510 003
2020-07-2510 003
2020-08-2510 003
2020-09-2510 003
2020-10-2510 003
2020-11-2510 003
2020-12-2510 001
Summa120 034
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Inger Wijkström
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Statsrådsberedningen/SAM, EUK, Internrevisionen
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA EU
Näringsdepartementet/LB RTL
Socialdepartementet/SOF
Utbildningsdepartementet/AI
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket