Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2020-06-25
Ku2020/01456/LS (delvis)
Ku2020/01522/KO
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslagen 1:2, 2:1, 5:2, 7:3, 8:2, 8:3, 8:5, 10:1, 11:1 och 11:3
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag (prop. 2019/20:1 utg.omr.17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Riksdagen har beslutat om ändring av anslagen 1:2, 2:1, 8:2 och 8:3 (prop. 2019/20:166 utg.omr. 17, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:279).

Riksdagen har beslutat om ändring av anslagen 1:2, 2:1, 8:2 och 8:3 (Prop. 2019/20:99 utg.omr. 17, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340)

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla som anslagsnivåer för 2:1 Bidrag till vissa scenkonstintitutioner, ap 2 Kungliga Dramatiska teatern AB.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet66 501
ap.6Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)1 481
ap.8Nordliga dimensionens partnerskap för kultur (ram)220
ap.10Främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken (ram)1 500
ap.3Stiftelsen Bergmancenter på Fårö (ram)2 100
ap.4Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland (ram)1 200
ap.12Del till Sveriges författarfond (ram)10 000
ap.13Del till Stiftelsen Svenska Filminstitutet (ram)50 000

Villkor för anslag 1:2

ap.3 Stiftelsen Bergmancenter på Fårö

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Bergmancenter på Fårö efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 december 2020.

ap.4 Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland

Kammarkollegiet ska engångsvis betala ut bidrag om 1 200 000 kronor till Kulturfonden för Sverige och Finland för verksamhet vid Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland efter rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020.

ap.6 Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet ska engångsvis betala ut bidrag om 500 000 kronor till Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro ställd till Kammarkollegiet senast den 1 april 2020. Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige ska lämna en redovisning av bidragets användning till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2021.

Resterande bidrag betalas ut i enlighet med regeringsbeslut.

ap.8 Nordliga dimensionens partnerskap för kultur

Medlen har beräknats för bidrag till arbetet inom Nordliga dimensionens partnerskap för kultur (Northern Dimension Partnership on Culture – NDPC).

Kammarkollegiet ska engångsvis betala ut bidraget till Nordiska ministerrådets sekretariat efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020.

ap.10 Främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 april 2020.

ap.12 Del till Sveriges författarfond

Anslagsposten ska användas för utbetalningar enligt förordningen (2019:1269) om statsstöd till konstnärer. Medlen ska användas till att kompensera för intäktsbortfall till följd av effekter av viruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Kammarkollegiet ska betala ut hela bidraget engångsvis till styrelsen för Sveriges författarfond efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 30 juni.

ap.13 Del till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Anslagsposten ska användas för utbetalningar enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 eller enligt förordningen (2016:989) om statsbidrag till film.

Kammarkollegiet ska betala ut hela bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 30 juni.

2:1

Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 194 748
ap.1Kungliga Operan AB (ram)550 495
ap.2Kungliga Dramatiska teatern AB (ram)276 134
ap.3Riksteatern (ram)286 300
ap.4Unga Klara (ram)16 751
ap.5Stiftelsen Dansens Hus (ram)26 708
ap.6Stiftelsen Drottningholms Slottsteater (ram)15 730
ap.7Voksenåsen AS (ram)22 630

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kungliga Operan AB

Av anslagsposten ska minst 5 miljoner kronor användas till satsningar på digitala utsändningar av föreställningar.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Kungliga Operan AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.  Högst 75 procent av det totala bidraget för året får utbetalas till Kungliga Operan AB före den 1 juli 2020.

Operan ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.2 Kungliga Dramatiska teatern AB

Av anslagsposten ska minst 5 miljoner kronor användas till satsningar på digitala utsändningar av föreställningar.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Kungliga Dramatiska teatern AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.   Högst 75 procent av det totala bidraget för året får utbetalas till Kungliga Dramatiska teatern före den 1 juli 2020.

Dramaten ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.3 Riksteatern

Av anslagsposten ska minst 5 miljoner kronor användas till satsningar på digitala utsändningar av föreställningar.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Riksteatern efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Riksteatern ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.4 Unga Klara

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Unga Klara efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2020.

ap.5 Stiftelsen Dansens Hus

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Dansens Hus efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.6 Stiftelsen Drottningholms Slottsteater

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Drottningholms Slottsteater efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2020. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2020.

ap.7 Voksenåsen AS

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Voksenåsen AS efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. 

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet273 531
ap.2Individuell visningsersättning (ram)56 615
ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)12 400
ap.5Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)8 113
ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)177 342
ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)10 552
ap.13Dramatikerstöd (ram)3 509
ap.14Fonogramersättning (ram)5 000

Villkor för anslag 5:2

ap.2 Individuell visningsersättning

Anslagsposten ska användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Bildupphovsrätt i Sverige efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 oktober 2020.

Av anslagsposten får Bildupphovsrätt i Sverige använda högst 2 500 000 kronor till administrationskostnader. 

ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

Enligt riksdagens beslut (prop. 2009/10:183, bet. 2009/10:KrU12, rskr. 2009/10:285) ska inkomstgarantin för konstnärer avvecklas successivt i de delar som avser nyutnämningar av garantimottagare. Frigjorda medel ska under innevarande budgetår överföras till pensionsgrundande tidsbegränsade långtidsstipendier inom anslagspost 4 Långtidsstipendier. De innehavare som tidigare utsetts till mottagare av inkomstgarantier ska behålla sin garanti.

Kammarkollegiet ska till regeringen (Kulturdepartementet) den 1 mars 2020 och den 31 augusti 2020 redovisa en prognos över beräknat utnyttjade medel under 2020. Kammarkollegiet ska den 1 mars 2020 även redovisa hur garantirummen har utnyttjats under 2019.

ap.5 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till styrelsen för Sveriges författarfond efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 oktober 2020.

Av anslagsposten får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt utbyte.

ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond. 

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen till styrelsen för Sveriges författarfond efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2020. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2020.

ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

Anslagsposten ska användas enligt § 15 första stycket lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. 

Medlen fördelas av Sveriges Författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt § 17 andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2019.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Sveriges Författarförbund efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 oktober 2020.

Av anslagsposten får Sveriges Författarförbund använda högst 800 000 kronor till administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

ap.13 Dramatikerstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till styrelsen för Sveriges författarfond efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 oktober 2020.

Av anslagsposten får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 300 000 kronor till administrationskostnader.

ap.14 Fonogramersättning

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1998:1387) om fonogramersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 oktober 2020.

Av anslagsposten får STIM och SAMI gemensamt använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet460 000
ap.1Kyrkoantikvarisk ersättning (ram)460 000

Villkor för anslag 7:3

ap.1 Kyrkoantikvarisk ersättning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16 § kulturmiljölagen (1988:950).

8:2

Centrala museer: Stiftelser (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet347 714
ap.1Stiftelsen Nordiska museet (ram)138 729
ap.2Stiftelsen Skansen (ram)127 386
ap.3Stiftelsen Tekniska museet (ram)61 192
ap.4Stiftelsen Arbetets museum (ram)20 407

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Stiftelsen Nordiska museet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Nordiska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.  Högst 75 procent av det totala bidraget för året får utbetalas till Stiftelsen Nordiska museet före den 1 juli 2020.

ap.2 Stiftelsen Skansen

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Skansen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.  Högst 75 procent av det totala bidraget för året får utbetalas till Stiftelsen Skansen före den 1 juli 2020. 

ap.3 Stiftelsen Tekniska museet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Tekniska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Högst 75 procent av det totala bidraget för året får utbetalas till Stiftelsen Tekniska museet före den 1 juli 2020. 

ap.4 Stiftelsen Arbetets museum

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Arbetets museum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

8:3

Bidrag till vissa museer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet106 919
ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (ram)11 626
ap.2Sveriges Fängelsemuseum (ram)2 023
ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (ram)10 597
ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (ram)8 260
ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (ram)15 025
ap.6Nobelprismuseet (ram)12 952
ap.7Föreningen Svensk Form (ram)4 963
ap.8Röhsska museet (ram)752
ap.9Riksförbundet Sveriges museer (ram)1 750
ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (ram)1 085
ap.11Stiftelsen Judiska museet i Stockholm (ram)4 192
ap.12Bildmuseet (ram)993
ap.13Zornsamlingarna (ram)1 504
ap.14Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde (ram)19 761
ap.15Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum (ram)3 005
ap.16Form/Design Center (ram)3 431
ap.17Rörelsernas museum (ram)5 000

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.  

ap.2 Sveriges Fängelsemuseum

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Sveriges Fängelsemuseum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2020. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2020.

ap.3 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Thielska galleriet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. 

ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/ bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Av anslagsposten har 4 770 000 kronor beräknats för Kulturarvs-IT.

ap.6 Nobelprismuseet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Nobel Center efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.7 Föreningen Svensk Form

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Föreningen Svensk Form efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

ap.8 Röhsska museet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Röhsska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 december 2020.

ap.9 Riksförbundet Sveriges museer

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Riksförbundet Sveriges museer efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2020. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2020.

ap.10 Stiftelsen Strindbergsmuseet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Strindbergsmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

ap.11 Stiftelsen Judiska museet i Stockholm

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Judiska museet i Stockholm efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2020. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2020.

ap.12 Bildmuseet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Bildmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2020. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2020. 

ap.13 Zornsamlingarna

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Zornsamlingarna efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 december 2020.

ap.14 Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

ap.15 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2020. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2020.

ap.16 Form/Design Center

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Form/Design Center efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

ap.17 Rörelsernas museum

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Malmö kommun efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2020. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2020.

8:5

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet79
ap.2Inköp av vissa kulturföremål (ram)79

Villkor för anslag 8:5

ap.2 Inköp av vissa kulturföremål

Anslagsposten är beräknad att användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut fattas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet549 174
ap.1Statsbidrag till film (ram)429 800
ap.2Övriga filmkulturella verksamheter (ram)119 374

Villkor för anslag 10:1

ap.1 Statsbidrag till film

Anslagsposten ska användas för utbetalningar enligt förordningen (2016:989) om statsbidrag till film.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 april 2020.

Av anslagsposten får Stiftelsen Svenska Filminstitutet använda högst 12 procent till administrationskostnader.

ap.2 Övriga filmkulturella verksamheter

Anslagsposten ska användas av Stiftelsen Svenska Filminstitutet för filmkulturella verksamheter.

Anslagsposten ska även användas för avgifter till samarbetet inom Eurimages och Nordiska Film- och TV-fonden samt till samordningsinsatser kopplade till MEDIA-delen av EU-programmet Kreativa Europa 2014–2020.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 april 2020.

11:1

Sändningar av TV Finland (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet9 721
ap.4Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (ram)9 721

Villkor för anslag 11:1

ap.4 Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Sverigefinska Riksförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet483
ap.1Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (ram)483

Villkor för anslag 11:3

ap.1 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

Anslagsposten har beräknats för bidrag till det arbete som utförs inom ramen för Europeiska audiovisuella observatoriet.

Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.21 809Inget0
ap.3400Allt0
ap.5263Inget0
ap.85 258Inget0
ap.10317Inget0
ap.13105Inget0
ap.14150Inget0
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning
ap.10Inget0
8:2 Centrala museer: Stiftelser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
8:3 Bidrag till vissa museer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.20Inget0
10:1 Filmstöd
ap.10Inget0
ap.20Inget0
11:1 Sändningar av TV Finland
ap.40Inget0
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.1ram
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Matilda Berggren
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Kungliga Dramatiska teatern AB
Kungliga Operan AB