Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:14

2020-06-25
Ju2020/02336/LP (delvis)
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103, prop. 2019/20:99 utg.omr. 4, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 681 279
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 681 279

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.149 2383 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)240 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)120 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25136 773
2020-02-25136 773
2020-03-25136 773
2020-04-25136 773
2020-05-25136 773
2020-06-25136 773
2020-07-25143 440
2020-08-25143 440
2020-09-25143 440
2020-10-25143 440
2020-11-25143 440
2020-12-25143 441
Summa1 681 279
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Camilla Josephson
Kopia till

Finansdepartementet, Budgetavdelningen (FiBA Madelein Keskitalo)