Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2020-07-16
N2020/01924/EUI
N2020/01692/SSS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 23, bet. 2019/20:MJU2, rskr. 2019/20:112, prop. 2019/20:99 utg.omr. 23, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:16

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet44 913
ap.2Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (ram)44 913

Villkor för anslag 1:16

ap.2 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

Utbetalning av avgifter för 2020 får ske mot organisationernas verifikat via Regeringskansliet, till följande organisationer:

 • FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
 • Världsorganisationen för djurhälsa (OIE),
 • Internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV),
 • Växtskyddsorganisationen för Europa och medelhavsområdet (EPPO) samt forskningsnätverket Euphresco,
 • Internationella organisationen för vinodling och vin (OIV),
 • Internationella havsforskningsrådet (ICES),
 • Europeiska kommissionen mot mul- och klövsjuka under FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
 • European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP),
 • Europeiska nätverket för växtgenetiska resurser (ECPGR),
 • Europeiska programmet för skogsgenetiska resurser (EUFORGEN),
 • Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar (FOREST EUROPE).

Därutöver får anslaget användas efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
ap.24 491Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Maria Rosander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksgäldskontoret